Veehouders maken werk van brandveiligere veestallen

Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor zowel dieren als boeren en omwonenden. Varkens- en pluimveehouders nemen daarom extra maatregelen om hun stallen brandveiliger te maken. Daarnaast start LTO Nederland en POV een voorlichtingscampagne, meldt LTO op haar website

LTO Pluimveehouderij en de varkenshouders verenigd in de POV (producten organisatie varkenshouderij) willen bestaande veestallen uitrusten met snelle detectiesystemen (warmtesensoren). Het gaat om plaatsing in de technische ruimte. Deze maatregel willen zij opnemen en borgen in de kwaliteitssystemen (Holland Varken, IKB Kip, IKB Ei). Alfred Jansen, LTO-bestuurder met portefeuille Veiligheid en Pacht: “De veehouderijsectoren gaan niet alleen over de kwaliteitssystemen. Andere partijen in de keten beslissen mee. De procedure voor opname in het kwaliteitssysteem zal de komende maanden doorlopen worden.”

Duizenden veestallen gekeurd
Veehouders hebben in 2018 al flinke stappen gezet in het brandveiliger maken van hun veestallen. Jansen: “Dat blijkt ook uit het onlangs verschenen EIB-rapport. Daarin lees ik dat we op de goede weg zijn en de juiste maatregelen nemen zoals de verplichte elektrakeuring.” 


Duizenden bedrijven hebben inmiddels een elektrakeuring gedaan en zijn goed bevonden. Dit is belangrijk omdat kortsluiting een van de voornaamste oorzaak is van stalbranden. Elektrakeuringen dragen bij om de brandveiligheid van bestaande veestallen te vergroten. Deze keuringen worden elke vijf jaar herhaald. Het aanvreten van kabels door knaagdieren en de relatie met kortsluiting is eveneens een belangrijk speerpunt. Knaagdierbestrijding krijgt om die reden eveneens extra aandacht.

Bewustwording 
De afgelopen jaren is al veel gedaan aan bewustwording van brandgevaar bij bijvoorbeeld werkzaamheden en het risico op kortsluiting. Dat betekent niet dat we nu klaar zijn. LTO Nederland en POV ondersteunen veehouders bij het brandveiliger maken van hun stallen en werken eraan om de algemene checklists up to date te maken voor boeren. Nieuwe checklists worden opgesteld voor brandveilige werkzaamheden en wat te doen bij een brand. Om dit opnieuw onder de aandacht te brengen, starten de belangenorganisaties dit voorjaar een nieuwe bewustwordingscampagne voor veehouders.

Actieplan brandveiligere veestallen 2018-2022
Stalbranden veroorzaken enorm veel leed voor zowel dieren als de boeren die het treft en is daarom speerpunt van LTO Nederland en POV. Jansen: “Alhoewel het niet haalbaar is om het risico tot nul terug te dringen, is het zeer belangrijk om de kans op een stalbrand te verkleinen. Als sector voelen we hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid, reden waarom we in 2012 gestart zijn met het eerste Actieplan Brandveilige Veestallen.” In juli 2018 is het nieuwe Actieplan Brandveilige Veestallen gepresenteerd. In het Actieplan werken LTO Nederland en de POV samen met Brandweer Nederland, Dierenbescherming en het Verbond van Verzekeraars. Ook de ministeries van LNV en Binnenlandse zaken zijn nauw betrokken.