AV&S Symposium 2022: Compensatie voor beroepsziekten: waar staan we anno 2022?

Redactie Tijdschrift Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade (AV&S), Wolters Kluwer en Studiecentrum Kerckeboschorganiseren op 7 december a.s. een symposium in Hotel Utrecht met als titel: ‘Compensatie voor beroepsziekten: waar staan we anno 2022?’

In een toelichting op het programma schrijven zij: “Vergoeding van schade in verband met beroepsziekten is een van de lastigste deelterreinen van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hoewel ons aansprakelijkheidsrecht in het algemeen ‘werknemersvriendelijk’ is, is algemeen bekend dat aan schadevergoeding voor beroepsziekteslachtoffers allerlei juridische haken en ogen zitten (denk aan problemen met betrekking tot het vaststellen van ziektebeeld, causaliteit, normschending etc.). Bewijs op dit vlak is bepaald geen sinecure, de benodigde deskundigheid is niet altijd voorhanden of staat ter discussie, de persoonlijke verhouding tussen werkgever en werknemer wordt er niet beter van, en zo lang aansprakelijkheid niet komt vast te staan, voert de werknemer vaak een onzekere strijd op eigen kosten.”

Mogelijkheden verbeteren claimbehandeling en resultaten praktijk
Al geruime tijd wordt gezocht naar oplossingen, zowel binnen de traditionele aansprakelijkheidsrechtelijke kaders als daarbuiten. Eind 2020 heeft De Letselschade Raad de Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken gelanceerd, die als doel heeft de praktijk van claimbehandeling te verbeteren door samenwerking te stimuleren en te stroomlijnen tussen partijen die professioneel bij beroepsziektezaken zijn betrokken. Hoe gaat het in de praktijk? Is de schadeafwikkeling daarmee daadwerkelijk verbeterd?

Bijzondere compensatieregelingen en gevaarlijke stoffen
Daarnaast is een toenemende overheidsbetrokkenheid op het vlak van beroepsziekten waar te nemen. Twintig jaar na oprichting van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) en invoering van de TAS-regeling, waarmee de overheid geld ter beschikking stelt voor asbestslachtoffers, is in 2020 de Regeling tegemoetkoming werknemers met CSE van kracht geworden. Ook de Chroom-6-problematiek leidde recent tot bijzondere compensatieregelingen, en vormde bovendien aanleiding tot het instellen van de Commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten (de commissie-Heerts), die in mei 2020 de regering onder meer adviseerde om een algemene (gefixeerde) tegemoetkoming te introduceren voor werkenden die lijden aan een beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Vanaf 1 januari 2023 treedt de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB) in werking, op grond waarvan slachtoffers met longkanker door asbest, allergische astma en CSE aanspraak hebben op een eenmalige financiële tegemoetkoming. De lijst met beroepsziekten door gevaarlijke stoffen wordt de komende jaren verder uitgebreid. Wat mag men van deze regelingen verwachten? Is het bestaan en de afbakening ervan te rechtvaardigen?

Programma

10:00-10:30

Ontvangst, registratie deelnemers, inloop met koffie/thee 10:30-10:40 Welkom en introductie van het thema

Spreker mr. dr. Marnix Hebly10:40-11:05 Beroepsziekten in Nederland  Spreker dr. Henk van der Molen11:05-11:35 De commissie Heerts: wie, wat, waarom? En waartoe heeft het geleid? Gevaarlijke stoffen, bijzondere compensatieregelingen.Spreker prof. mr. dr. Carla Klaassen11:35-12:05 Compensatieregelingen voor beroepsziekten: een rechtvaardig alternatief?  Gevaarlijke stoffen, bijzondere compensatieregelingen.Spreker mr. Marlou Overheul12:05-12:20 Vragen en discussie 12:20-13:20 Lunch 13:20-13:50 De Leidraad Afwikkeling Beroepsziektezaken

Afwikkeling van beroepsziektezaken in de praktijk Spreker

prof. mr. Siewert Lindenbergh13:50-14:20

Afwikkeling van beroepsziektezaken en de Leidraad in de praktijk

Afwikkeling van beroepsziektezaken in de praktijk Sprekers mr. Bart Waterbolk en mr. Daphne van Doorn14:20-14:40

Vragen, discussie en afronding door dagvoorzitter

Sprekermr. dr. Marnix Hebly