Regelgeving voor brandveilige lithium-ion-batterijen in de maak

De wet- en regelgeving heeft een flinke inhaalslag te maken op het gebied van brandveiligheid van lithium-ion-energiedragers. Dat stelt Nils Rosmuller, lector energie- en transportveiligheid aan het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) in een artikel op Brandveilig.com.  De politieke molens draaien traag, dus uniforme regelgeving is er niet van vandaag op morgen. Wel zijn er inmiddels verschillende handreikingen opgesteld als basis voor preventie en handelingsperspectief voor de brandweer bij incidenten met lithium-ion-accu’s.

“De regelgeving en het veiligheidsbeleid lopen achter bij de snelle ontwikkelingen op de energiemarkt”, aldus lector energie- en transportveiligheid Nils Rosmuller. “Lithium-ion- accusystemen in voertuigen en voor energieopslag zijn sterk in opmars en het aantal branden waar deze accu’s bij zijn betrokken, neemt toe. Daarom zoekt de brandweersector actief aansluiting bij partijen in de industrie en de energiemarkt. Om kennis te nemen van de ontwikkelingen en om mee te denken en te adviseren over veiligheidsaspecten van nieuwe energiesystemen en het handelingsperspectief voor de brandweer.”

Gevaren

De gevaren van een lithium-ion-brand zijn volgens Rosmuller drieledig. Bij een zogenaamde ‘thermal runaway’ door oververhitting kan de chemische inhoud van de batterijcel explosief tot ontbranding komen, waarbij steekvlammen kunnen ontstaan en delen van het accupakket als projectielen kunnen wegvliegen. Ten tweede is de brand nauwelijks te blussen, omdat de batterijcellen zeer goed zijn afgeschermd tegen invloeden van buitenaf. Daarom zijn de batterijpakketten van binnen moeilijk te koelen en gaat de chemische reactie door. Ten derde komt bij verbranding van lithium-ion een cocktail aan gevaarlijke stoffen vrij. Een heel risicovolle is waterstoffluoride, een zeer toxische stof die bij blootstelling ernstige gezondheidsschade kan veroorzaken door inhalatie en contact met de huid.

Parkeergarages

Branden in elektrisch aangedreven voertuigen in parkeergarages zijn een voornaam zorgpunt voor de brandweer. Nils Rosmuller: “Lithium-ion-accu’s zijn een extra risicofactor bij brand in een omgeving waar de brandbestrijding sowieso al complex en lastig is. In een besloten parkeergarage hopen hitte, rook en giftige verbrandingsproducten zich op, waardoor een incident lastig is te bestrijden. Compartimentering is er in parkeergarages nauwelijks en in veel gevallen is er ook geen sprinklerinstallatie aanwezig die uitbreiding van de brand kan voorkomen. Bovendien zijn de toegankelijkheid en oriëntatie moeilijk. Ik verwacht overigens niet dat lithium-ion leidt tot een wezenlijk hogere brandtemperatuur, vergeleken met een ‘fossiele’ autobrand van 6 tot 8 megawatt.
Maar de brand kan wel langer duren en het is de vraag of de constructie van de garage tegen die langere hittebelasting bestand is.”

Rosmuller vindt het zinvol om de brandcurves die ten grondslag liggen aan de brandveiligheidseisen voor parkeergarages opnieuw te bekijken. Hij stelt vast dat het wagenpark in de afgelopen dertig jaar ingrijpend is veranderd, waarbij in steeds grotere auto’s steeds meer kunststoffen worden toegepast, die bijdragen aan snelle brandontwikkeling, hoge brandtemperaturen en verspreiding van giftige zwarte rook. Daar komen de extra gevaren van lithium-ion bij.

“De wet- en regelgeving stelt geen restricties aan toegang van elektrische voertuigen tot parkeergarages. Evenmin zijn er internationaal standaard voorschriften voor de laadpunten in garages. Vanuit brandweerperspectief zijn we er in ieder geval voorstander van om het parkeren en laden van elektrische voertuigen zoveel mogelijk vóór in de garage te concentreren, dicht bij de ingang, en niet op de derde of vierde parkeerlaag onder het maaiveld. Dat vereenvoudigt in geval van brand de verkenning, brandbestrijding en het bergen van voertuigen.”

Handreiking

Sinds oktober vorig jaar is er ook de handreiking ‘Energieopslag en -opwekking op daken van collectieve woongebouwen’. Het IFV stelde de handreiking op samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland en adviesbureau Voor de VVE B.V. Het uitgangspunt in de handreiking is dan ook om waar mogelijk energieopslagsystemen niet op daken van gebouwen maar op grondniveau en op veilige afstand van woonbebouwing te situeren. Maar omdat het op afstand plaatsen voor gebouweigenaren leidt tot hogere installatiekosten of er simpelweg de ruimte niet voor is, wordt soms toch voor plaatsing op het dak gekozen.

Klik hier voor het volledige artikel uit Brandveilig.com: ”https://www.brandveilig.com/artikel/regelgeving-voor-brandveilige-lithium-ion-batterijen-in-de-maak-68439