Swiss Re Sigma Study: Protection gap Nat-Cat-risico’s vergroot naar $368 miljard

De kloof tussen de blootstelling aan natuurrampen en de mate waarin deze wordt gedekt door verzekeringen is groter geworden in termen van dollars. Het gat in de bescherming, de zogenoemde protection gap,  tegen natuurrampen wordt nu geschat op $368 miljard door Swiss Re, die ook zegt dat catastrofe- en resiliencebonds waardevolle instrumenten zijn om in te zetten.   Dit komt doordat de blootstelling wereldwijd sneller toeneemt dan het weerstandsvermogen, waardoor zo’n 76% van de blootstelling aan natuurrampen onbeschermd blijft door verzekering en herverzekering. ver het geheel genomen is het wereldwijde gat in de verzekeringsdekking ook groter geworden, wat aantoont dat er veel meer verzekeringskapitaal nodig is om de wereldwijde behoefte aan veerkracht in het hele scala van onbeschermde klassen te dekken

Uit een nieuw rapport van de sigma research unit van Swiss Re blijkt dat voor het dichten van de wereldwijde protection gap voor natuurrampen, oogst-, overlijdens- en ziektekostenverzekeringen jaarlijks $ 1,8 biljoen aan verzekeringspremies nodig zou zijn, wat een recordbedrag is.Swiss Re merkt op dat dit gebrek aan verzekeringsbescherming in de afgelopen vijf jaar met cumulatief 20% is toegenomen door de stijgende vraag als gevolg van economische groei en de effecten van inflatie. 

Desondanks wordt de wereld als veerkrachtiger gezien, en “het vermogen van de samenleving om onverwachte financiële schokken op te vangen is de afgelopen 10 jaar verbeterd, met 57% van de wereldwijde risico’s op het gebied van natuurrampen, gewassen, sterfte en gezondheid nu gedekt door verzekeringen. Dit is een stijging van drie procentpunten ten opzichte van 2012,” aldus Swiss Re. 

Jerome Haegeli, Group Chief Economist van Swiss Re: “We hebben tektonische verschuivingen gezien in het economisch beleid over de hele wereld, omdat regeringen hebben gereageerd op oorlog, een pandemie en stijgende inflatie. Ondanks de onzekerheid en volatiliteit is de wereld vandaag veerkrachtiger en spelen verzekeringen een grotere rol dan tien jaar geleden. De veerkracht blijft echter 15% zwakker dan voor de wereldwijde financiële crisis en het risico is hoog. Het inflatiebeperkende monetaire verkrappingsproces heeft de risico’s voor de financiële stabiliteit en de recessie blootgelegd, terwijl de aanhoudende inflatie de behoefte van huishoudens aan meer fiscale steun vergroot om hun dalende koopkracht te compenseren. We verwachten weinig verbetering in de macro-economische veerkracht in 2023.”  

“Verzekeringen helpen mensen om financiële schokken op te vangen als ze zich voordoen. Het opbouwen van veerkracht vereist echter ook investeringen in aanpassings- en mitigatiemaatregelen om verliezen te beperken. Op dit gebied zijn meer investeringen nodig. De ontwikkeling van veerkrachtobligaties kan bijvoorbeeld nieuwe bronnen van kapitaal aantrekken en tegelijkertijd economische voordelen opleveren.” 

De weerbaarheid tegen natuurrampen wordt over het algemeen als laag gezien, met 76% van de wereldwijde blootstelling onbeschermd. Als gevolg hiervan zou er in de toekomst nog eens 368 miljard dollar aan verzekeringspremies nodig zijn om de kloof te dichten, aldus Swiss Re, dat de groei van de blootstelling aan natuurrampen als volgt verklaart: “Onze herbeoordeling van de schattingen van de blootstelling, rekening houdend met de economische groei en de migratie van mensen naar gebieden die meer blootstaan aan natuurrampen, in combinatie met bijgewerkte inzichten van de risico’s van natuurrampen zelf, hebben de verwachte verliezen en het daaruit voortvloeiende beschermingsgat opgedreven. De hoge inflatie heeft ook de waarde van de blootstelling en de bijbehorende claims in de afgelopen twee jaar opgedreven.” 

De Natural Catastrophe Insurance Resilience Index is licht gestegen voor de meeste regio’s in de wereld, met uitzondering van de opkomende markten waar de index jaar-op-jaar relatief stabiel is en nog steeds lager dan twee jaar geleden.Over het geheel genomen is de beschermingskloof bij natuurrampen nu ongeveer gelijk voor de geavanceerde en de opkomende regio’s in de wereld.De omvang van het gat laat zien dat er meer kapitaal nodig is om verzekeringen en herverzekeringen te ondersteunen, omdat er uiteindelijk risicocapaciteit nodig is om risico’s te dragen. 

Er is echter ook behoefte aan lateraal denken over de manier waarop kapitaal wordt ingezet, om de efficiëntie ervan te verbeteren, en ook hoe verschillende soorten financieringsinstrumenten kunnen worden gebruikt voor de financiering van kapitaal vóór en na rampen.Swiss Re noemt resilience bonds een veelbelovend instrument en zegt dat ze op grotere schaal kunnen worden gebruikt als een manier om verzekeringspremies te koppelen aan projecten voor het opbouwen van veerkracht. 

Swiss Re legt uit: “We geloven dat resilience bonds in de toekomst op de radar van investeerders zullen staan omdat ze economisch zinvol zijn.Het doel van resilience bonds is om niet alleen financiële maar ook fysieke rampen te voorkomen. 

Natuurlijk moeten we nog een levend voorbeeld zien van een veerkrachtobligatie, die de risico-overdracht van catastrofeobligaties echt integreert met veerkracht, maar het lijkt erop dat de golf van inspanningen achter deze obligaties weer aan het groeien is. 

Swiss Re gelooft ook dat er iets te zeggen is voor meer catastrofeobligaties, als onderdeel van een poging om privékapitaal naast overheidsfinanciering en veerkrachtinitiatieven te brengen.” Er valt veel voor te zeggen valt om internationale hulp bij rampen om te vormen van subsidies achteraf naar oplossingen vooraf via verzekeringen of cat bonds. Uiteindelijk is er een enorme behoefte aan meer risicokapitaal, geïntegreerd denken over hoe dit in te zetten en het gebruik van geavanceerde financiële technieken om natuurrampenrisico’s te koppelen aan kapitaalmarkten, als het gaat om het aanpakken van de groeiende verzekeringsbescherming.”