Pleidooi Werkgroep RWA: aanpassing onderhoud RWA-installaties wenselijk

Rookbeheersingsinstallaties, nieuw of bestaand, hebben een inspectiecertificaat nodig. Deze installaties worden op dit moment beoordeeld op basis van 4 zogeheten afgeleide doelstellingen. Uit onderzoek blijkt dat installaties niet altijd voldoen aan de regelgeving. Dit maakt certificering van bestaande RWA-installaties lastig. Hoe kunnen we dat veranderen? De Werkgroep RWA vindt dat de 2e afgeleide doelstelling ‘ondersteuning inzet brandweer’ niet concreet genoeg is en doet een oproep voor aanpassing.

Een ISO17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling voert de inspectie uit. Deze toetst – met een beoordeling van de ontwerpstukken en een initiële inspectie – of het rookbeheersingssysteem het gestelde doel realiseert. Dit moet gebeuren op basis van de normen en/of richtlijnen die golden ten tijde van realisatie van de RWA-installatie. Daarnaast moeten de gehanteerde normen en/of richtlijnen zijn opgenomen in het CCV-document “inspectie brandbeveiliging – specifieke normen en verwijzingen”.

Installaties van vroeger toetsen met de kennis van nu

Helaas geldt voor veel bestaande installaties dat belangrijke informatie, zoals project specifieke afspraken, verloren is gegaan en de uitgangspunten dus niet herleidbaar zijn. Vroeger werden ook andere repressietijden gehanteerd én blijkt de kennis van oudere normen en regelgeving niet meer aanwezig te zijn. Daarom toetst een inspectie-instelling een installatie uit het verleden met de kennis van nu…en dat is niet in alle gevallen redelijk.

Gevolg: afname brandveiligheid

De tendens die nu ontstaat, is dat gebruikers hun RWA-installaties niet meer onderhouden of zelfs verwijderen. Dit leidt tot een verlaging van het ooit beoogde en vergunde veiligheidsniveau. Zo kunnen aanwezige personen moeilijker een veilige vluchtweg vinden en kan de brandweer de brandhaard minder snel lokaliseren. Daarnaast heeft het – in geval van brand – ook een negatief effect op de schadebeperking van het gebouw, het productieproces en de omgeving. Rook- en warmteafvoer heeft hier immers een aanzienlijke invloed op.

Roep om aanpassing 2e doelstelling

De Werkgroep RWA is van mening dat de 2e doelstelling ‘ondersteuning inzet brandweer’ moet worden aangepast in: ‘Ondersteuning van de offensieve binneninzet van de brandweer’. De doelstelling omvat het creëren van aanvullende mogelijkheden om een beginnende brand te beperken en/of het vergroten van de kans reddend op te kunnen treden.

Op deze manier wordt inzichtelijk wat het brandveiligheidsniveau van een installatie is waarna de gebouwgebruiker kan bepalen of dit voldoende is. Naast de gebouwgebruiker en de brandweer zijn ook de gemeente en het betrokken rookbeheersingsbedrijf hierbij gebaat.

Bron tekst en illustratie Brandveilig.com