Onderzoek: meer dijken moeten worden versterkt

Meer primaire keringen, zoals duinen en dijken, moeten worden versterkt om in 2050 overal te voldoen aan de nieuwe, deels strengere normen op het gebied van waterveiligheid. Dat is volgens verwachting: de nieuwe normen zijn in 2017 ingegaan en de laatste schatting stamt uit 2014. De beheerders verwachten dat dit leidt tot een forsere opgave en hogere kosten.Dat meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vandaag aan de Tweede Kamer.

Minister Harbers: “Onze dijken, stormvloedkeringen, dammen en duinen beschermen Nederland al van oudsher tegen het water. En dat is letterlijk van levensbelang. Nu zien we dat de zeespiegel stijgt en dat rivierafvoeren stijgen door langere perioden met neerslag. Veilig wonen en werken onder de zeespiegel is geen vanzelfsprekendheid, het werk aan onze bouwwerken is daarom ook nooit klaar. Rijkswaterstaat en de waterschappen houden steeds in de gaten of ze aangepakt moeten worden en zorgen daarmee continu voor onze veiligheid. Het is goed dat we nu een beter beeld hebben welke versterkingen er in de toekomst nodig zijn om Nederland zo veilig mogelijk te houden.”

De primaire keringen worden versterkt via het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hierbinnen nemen Rijk, waterschappen, provincies en gemeenten maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Zonder onze dijken en duinen zou ongeveer de helft van Nederland onder water kunnen komen te staan.

Grotere opgave
In 2014 is een schatting gedaan over het aantal kilometer dat aan primaire keringen moest worden versterkt. Toen werd gedacht dat het ging om ongeveer 1500 kilometer. Inmiddels is er meer kennis over de sterkte van de dijken en zijn de kosten van versterkingen gestegen.

De beheerders hebben de afgelopen zes jaar alle keringen beoordeeld aan de hand van nieuwe, deels strengere, normen. Dat heeft tot een nieuwe schatting geleid: er wordt nu door beheerders verwacht dat tussen nu en 2050 ongeveer 2000 kilometer aan primaire keringen moet worden aangepakt. Het gaat hier om een eerste inschatting: pas als een versterkingsproject is ingepland, wordt nauwkeurig bekeken welk deel daadwerkelijk versterkt moet worden.

Een grotere opgave brengt vanzelfsprekend meer kosten met zich mee. Als de huidige financiële afspraken worden voortgezet, is er € 12,6 miljard beschikbaar tot 2050. De eerste grove kosteninschatting laat echter zien dat er meer geld nodig is. Hoeveel er in totaal nodig is, is nog erg onzeker. Dat geeft ook de grote bandbreedte aan: de schatting ligt tussen € 15,7 miljard en € 32,9 miljard. Het ministerie gaat nu, samen met waterbeheerders, aan de slag met hoe de precieze opgave in kilometers en kosten kan worden aangescherpt.

Samenwerken met water
In november 2022 kondigde minister Harbers namens het kabinet al aan om water en bodem ‘sturend’ te maken in de ruimtelijke ordening. Dat betekent onder meer dat dijken niet alleen moeten worden verhoogd en verbreed, maar dat het ook noodzakelijk is om ruimte te reserveren voor toekomstige dijkversterkingen of rivierverruimingen.

Unive-Onderzoek acceptatiebeleid verzekeraars: Automobilisten solidair, maar verdeeld over premielast; massale afkeer tegen acceptatie op basis van opleidingsniveau

Een autoverzekering voor iedereen of een lagere premie voor de meesten? Verzekeraars bepalen op verschillende manieren welke risico’s ze willen verzekeren en tegen welke premie. Maar wat vinden Nederlanders zelf een acceptabel acceptatiebeleid? In opdracht van Coöperatie Univé vroeg marktonderzoeksbureau MarketResponse aan 1.011 respondenten waar volgens hen de grens ligt wanneer het gaat om de autoverzekering. Tussen solidair en solitair.

Weinig rijervaring, een paar keer schade gereden, een snelle auto. Volgens Marco Nanne, directeur Univé Schade, zijn er verschillende factoren die het verzekeringsrisico van een automobilist beïnvloeden. ‘Een ongeluk kan ons allemaal gebeuren, maar overkomt slechts enkelen. Door samen het risico te dragen en te delen in eventuele schadekosten, geeft dat financiële bescherming en zekerheid voor de hele groep. Solidariteit is dus het basisprincipe van verzekeren,’ legt hij uit. ‘Het is alleen de vraag waar verzekeraars de grens leggen om groepen of personen met een verhoogd risico in deze groep op te nemen. En dat is bepalend voor de acceptatienorm en premiestelling die wordt toegepast.’

Autoverzekering voor iedereen, verdeeldheid over premiekosten
Volgens het onderzoek van Univé vinden ruim vier op de vijf Nederlanders dat iedereen met een auto een autoverzekering moet kunnen afsluiten; slechts 6% is het daarmee oneens. 70% wil daar zelf liever niet de prijs voor betalen. Wat hen betreft betalen risicogroepen meer premie voor het hogere risico dat ze meebrengen. In tegenstelling tot maar liefst 30% die een gelijke verhoging voor iedereen juist als ideale oplossing ziet, wat premieverschillen tot het minimum beperkt zou houden. Gevraagd om daadwerkelijk meer premie te betalen als dat inclusie van risicogroepen mogelijk maakt, vindt 38% dit een acceptabel gevolg, waar 28% dit uitgesproken niet ziet zitten. Gevraagd bij welke verzekeraar ze het liefst hun autoverzekering afsluiten zou 51% voor de verzekeraar gaan die iedereen accepteert, met een hogere premie voor alle verzekerden. 49% gaat liever voor een gunstige premie, ook als dat bepaalde groepen uitsluit.

Risicosolidariteit
‘De grens tussen eigen risico’s dragen en gezamenlijk de risico’s delen – inclusief groepen met een verhoogd risico – lijkt dus precies in het midden te liggen,’ concludeert Nanne. In de ‘hyperconcurrerende autoverzekeringsmarkt’ zijn premieverschillen naar risiconiveau volgens hem sowieso onvermijdelijk. ‘Bij een autoverzekering wordt uitgegaan van risicosolidariteit. Dat betekent dat door verschillende risico’s ook verschillende premies ontstaan. Zou dit niet het geval zijn, dan zou iedereen ongeacht zijn of haar individuele risico dezelfde premie betalen. De meerderheid van de consumenten, die een laag risico heeft, zou het niet acceptabel vinden om in die mate mee te betalen aan het verhoogde risico van de minderheid.’

Meer premie voor jongeren, ouderen en brokkenpiloten?
Volgens het onderzoek van Univé vinden Nederlanders een hogere premie in een aantal situaties ook terecht. Ongeveer vier op vijf respondenten menen dat veroordeling voor alcohol- of drugsgebruik in het verkeer reden geeft voor een hogere premie. Bestuurders die eens een ongeluk met verkeersletsel hebben veroorzaakt zouden dit volgens een derde ook financieel mogen voelen in de premie, terwijl recidive brokkenpiloten volgens 51% meer zouden moeten betalen voor hun autoverzekering. Slechts een op vijf Nederlanders vindt een hogere premie voor 70-plussers terecht en 27% is van mening dat jonge bestuurders tot 25 jaar meer moeten betalen voor hun hogere risico.

‘Uitsluiting lager opgeleiden slechte zaak’
Gevraagd naar hun mening over leeftijdsdiscriminatie door verzekeraars keurt 50% het af om autobezitters op basis van hun leeftijd uit te sluiten voor een autoverzekering. Een ruime minderheid (27%) is van mening dat verzekeraars bepaalde leeftijdsgroepen juist geen verzekering zouden moeten verstrekken. Minder verdeeld zijn Nederlanders over selectie op basis van opleidingsniveau. Met 81% vindt een grote meerderheid het een slechte zaak om mensen een verzekering op deze grond te weigeren; slechts 6% vindt het wel een logische afweging.

Streven naar solidair en open beleid
Volgens Nanne ziet Univé het als taak om het lidmaatschap van haar coöperatie zo toegankelijk mogelijk te houden en is dat ook het uitgangspunt van haar autoverzekeringen. ‘Hoewel we als verzekeraar ook hogere autopremies moeten rekenen voor hogere risicoprofielen, sluiten we risicogroepen, zoals jonge bestuurders met een beperkte rijervaring of eigenaren van oudere auto’s, in principe niet uit. Daarnaast maken we geen onderscheid naar opleidingsniveau. Het doel is een zo solidair en open mogelijk acceptatiebeleid te hanteren, zonder dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid van premies.’

Individuele risico’s beperken
Om dit te realiseren zet Univé onder meer in op het helpen beperken van het individuele risico van verzekerden. ‘Veilig Op Weg, een appfunctie waarmee gebruikers bewust worden gemaakt van hun rijgedrag, is daar een voorbeeld van. En met een speciaal op hen afgestemd aanbod stimuleren we jonge autoverzekerden om een rijvaardigheidstraining te volgen,’ legt Nanne uit. ‘Vanwege premiekorting of andere verzekeringsvoordelen is dit voor hen persoonlijk aantrekkelijk. Maar bovenal hebben deze opties een positief effect op individueel rijgedrag en daarmee de verkeersveiligheid in het algemeen. En wanneer dat leidt tot minder autoschades, blijven onze autopremies betaalbaar voor al onze leden.’

Meer onderzoeksresultaten zijn hier te vinden.

Amar Bakhani en Gabriëlla Jagan winnaar ‘Student van het jaar award’
Amar Bahkani (Universiteit van Amsterdam) en Gabriëlla Jaggan (Erasmus Universiteit) zijn de winnaars geworden van de ‘Student van het jaar award’. Tijdens het VNAB marktdiner ontvingen zij uit handen van Focko Dorhout Mees namens de Stichting Assurantiebeurs Amsterdam een certificaat en een cheque ter waarde van € 5.000,-.

Armand Lans keert bij FDR Risk terug in maritieme verzekeringsbranche

Armand Lans treedt volgende week maandag (13 november a.s.) als Senior Broker bij de maritieme verzekeringsadviseur FDR Risk.

Op Linkedin licht hij deze volgende stap in zijn rijke verzekeringsloopbaan als volgt toe: “Hoewel het soms lijkt alsof het leven eenvoudig is uit te stippelen, zijn er altijd onverwachte zaken die je dan weer op een ander pad brengen.Een aantal weken terug was ik ervan uit gegaan mijzelf in het Zeeuwse te gaan vestigen. Echter toevallig in gesprek gekomen met Stefan Goedvolk van FDR waardoor ik weer aan andere mogelijkheden begon te denken. De ambitieuze doelen van FDR hebben mij dusdanig enthousiast gemaakt dat ik mij heb laten overtuigen onderdeel te worden van FDR en mijn kennis in te zetten voor de verdere groei van FDR. Ik zal dan ook per 13 november het team van FDR verstevigen.”

Sinds begin dit jaar was Armand verbonden aan Assurantiekantoor Vermeij als Commercieel Directeur. Daarvoor was hij ruim 8,5 jaar werkzaam bij SAA Verzekeringen als Manager Acceptatie Zakelijk en als Manager Co-Assurantie Sluiting, 8,5 jaar als Teamleider Afdeling Beurs Bedrijven bij Overvliet Assurantiemakelaars , 7,5 jaar als Client Service Manager/Relations Shipmanagement bij ABN AMRO Bank, een jaar als accountmanager bij Van Calcar en 3,5 jaar als Marine Underwiter bij Erasmus Verzekeringen.