Onderzoek Aon: Extreme hitte vormt een toenemend risico voor mensen, bedrijven en de samenleving

In het kielzog van de wereldwijd recordhoge temperaturen in 2023 creëert de toenemende frequentie van extreme hitte als gevolg van klimaatverandering een urgentie voor de risico-industrie om klimaattrends te analyseren voor een betere risicobeperking, zo valt te lezen in Aon’s onderzoeksrapport ‘Understanding Extreme Heat: An Increasing Risk for People, Businesses and Society’.

Van alle gevaren vormen hittegolven de grootste bedreiging voor de gezondheid en het leven van mensen: ze veroorzaken in de VS meer dodelijke slachtoffers dan enig ander weer- of klimaatgerelateerd gevaar. De toenemende frequentie van extreme hitte als gevolg van klimaatverandering zorgt ervoor dat de risico-industrie en bedrijven binnen de bredere economie dringend inzicht moeten krijgen in de diverse gevolgen van deze gebeurtenissen. Organisaties van verzekeraars tot sectoren met een grote impact, zoals de bouw, de landbouw en de vastgoedsector, hebben behoefte aan toekomstgerichte diagnostiek om klimaattrends te helpen analyseren en de risico’s te beperken.

Risico’s door chronische gevaren zoals extreme hitte zijn van oudsher een blinde vlek in de verzekeringssector, ondanks de toenemende cumulatieve kosten van deze gebeurtenissen in de loop der tijd. Nu de temperaturen echter blijven stijgen, beginnen bedrijven actie te ondernemen om hun risicomanagementstrategieën aan te passen en tegelijkertijd te reageren op de toenemende regelgeving.

Chronische gevaren worden veroorzaakt door langzaam evoluerende veranderingen in temperatuur- en neerslagpatronen – zoals hittegolven, droogte en zeespiegelstijging. Het fysieke risico en de gevolgen stapelen zich op over een lange periode en zijn het resultaat van een aanhoudende of frequente blootstelling aan verhoogd gevaar. Acute gevaren daarentegen zijn niet frequente, kortdurende gebeurtenissen zoals aardbevingen, orkanen en tornado’s – gevaren die traditioneel worden geanalyseerd en gedekt door de verzekeringssector. Hoewel deze vaak extremer kunnen zijn, komen ze ook minder vaak voor, wat leidde tot de ontwikkeling van catastrofemodellen om een manier te bieden om hun impact te meten en te beheren.

Impact gevoeld

Van toegenomen hitte en droogte tot zeespiegelstijging, de impact van klimaatverandering wordt wereldwijd gevoeld door gemeenschappen, bedrijven en overheden. Veroorzaakt door langdurige verschuivingen in neerslag en temperatuur, worden deze chronische gevaren vaak over het hoofd gezien door de verzekeringssector. De cumulatieve kosten van frequente gebeurtenissen in de loop van de tijd kunnen echter groter zijn dan1 de verliezen door extremere, maar minder frequente “tail risk”-gebeurtenissen.

Omdat klimaatverandering het risico van chronische gevaren blijft vergroten, onderzoekt de serie Aon chronic perils, Aon’s Chronic Peril de bedreiging die deze gevaren vandaag de dag vormen en bekijkt ze de invloed van het klimaat van morgen op bedrijven: hun activiteiten, mensen en activa. Dit kan vervolgens duidelijk maken hoe toekomstgerichte bedrijven deze gevaren moeten beschouwen in het kader van hun bredere risico- en groeistrategieën. In de nasleep van de ongekend hoge temperaturen wereldwijd, beginnen we onze serie over de impact van hittegolven.

Een jaar van recordhitte

Extreme hitte bereikte afgelopen juni-september recordhoogten, volgens het 174-jarige klimaatrecord van de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Naast de dodelijke hittegolven die in de eerste helft van het jaar over Zuid-Amerika, Zuidoost-Azië en Canada trokken, was er in veel dichtbevolkte landen in Europa en de VS sprake van langdurige, recordhitte. De temperatuur van het zeeoppervlak in de Noord-Atlantische Oceaan bereikte afgelopen zomer ook recordhoogten, waardoor de NOAA de vooruitzichten voor orkanen in de Atlantische Oceaan verhoogde naar “boven normaal” bij het ingaan van het orkaanseizoen.

Deze toenemende frequentie van extreme hitte maakt het dringend noodzakelijk dat de risico-industrie, maar ook bedrijven binnen de bredere economie, de diverse gevolgen begrijpen die deze gebeurtenissen kunnen hebben. In tegenstelling tot acute gevaren zijn de gevolgen van chronische gevaren zoals extreme hitte vaak cumulatief en moeilijk te meten. Dit creëert nieuwe mogelijkheden voor risicomanagers om niet-traditionele instrumenten voor risico-overdracht – zoals parametrische verzekeringen – te gebruiken om flexibele bronnen van kapitaal aan te boren.

De zakelijke en maatschappelijke gevolgen van stijgende temperaturen

De meest verwoestende impact van extreme hitte is die op de gezondheid en het leven van mensen. In de Verenigde Staten en Australië veroorzaakt hitte meer doden2 dan enig ander met het weer samenhangend risico3. Ook Europa heeft de verschrikkelijke gevolgen van extreme hitte ervaren. Aon’s 2023 Weather, Climate and Catastrophe Insight meldde twee afzonderlijke grote hittegolven in Europa in juni en juli van 2022. Dit trof honderden miljoenen mensen en leidde tot bijna 20.000 hittegerelateerde sterfgevallen, zoals blijkt uit gegevens over oversterftecijfers. Hitte kan op verschillende manieren de dood veroorzaken, zoals een hitteberoerte, hart- en vaatziekten en ademhalingsproblemen.

Extreme hitte heeft ook belangrijke indirecte gezondheidseffecten. Hitte en slechte luchtkwaliteit worden vaak samengevoegd, omdat de weersomstandigheden die hittegolven veroorzaken ook luchtvervuiling aan het aardoppervlak vasthouden. Dichtbebouwde gebieden hebben de neiging om de gevolgen van hitte te verergeren, omdat de infrastructuur de warmte van de zon vasthoudt en weer afgeeft, waardoor steden heter worden dan natuurlijke landschappen.

Impact op het bedrijfsleven

Vanuit zakelijk oogpunt kan extreme hitte brede en ingrijpende gevolgen hebben die een negatieve invloed hebben op de bedrijfsvoering, de productiviteit en het welzijn van werknemers. In sectoren zoals de bouw en de landbouw veroorzaken hoge temperaturen en vochtigheid vermoeidheid bij werknemers, waardoor de arbeidsproductiviteit daalt. Onderzoek suggereert dat het verlies aan arbeidsproductiviteit door hitte in de VS nu al rond de 100 miljard dollar per jaar bedraagt – een cijfer dat in de toekomst zeker zal stijgen naarmate de aarde warmer wordt. Dergelijke economische schades blijven ook niet beperkt tot de openluchtindustrie. Airconditioning is vaak te duur of onpraktisch om op grote schaal toe te passen in andere sectoren zoals productie en opslag. Hitte vormt ook een direct risico voor de infrastructuur, waardoor in extreme gevallen wegen en treinsporen kunnen verzakken en uitvallen, wat leidt tot vertragingen in het transport en verstoring van de toeleveringsketen.

De rol van klimaatverandering

Antropogene klimaatverandering verhoogt de frequentie en intensiteit van hittegolven zoals die van 2023. Hoewel het moeilijk is om een enkele gebeurtenis direct toe te schrijven aan klimaatverandering, kunnen onderzoekers dankzij de vooruitgang in de toeschrijvingswetenschap steeds beter beoordelen in hoeverre klimaatverandering van invloed is op recente gebeurtenissen. Zo werd de recente extreme hitte in Noord-Amerika, Europa en China het afgelopen jaar aanzienlijk waarschijnlijker door klimaatverandering. Het is duidelijk dat klimaatverandering de weegschaal doet doorslaan naar een grotere kans op gevaarlijke hitte.

Naast de verbranding van fossiele brandstoffen wijzen wetenschappers op de terugkeer van El Niño-omstandigheden als een secundaire factor die bijdroeg aan de ernst van de recordhitte van dit jaar. El Niño is de warme fase van de El Niño-Southern Oscillation (ENSO), een natuurlijk fenomeen dat wordt gekenmerkt door een abnormale opwarming in het centrale en oostelijke deel van de Stille Oceaan, waardoor de gemiddelde oppervlaktetemperatuur wereldwijd stijgt.

Hitte: Versterker van andere gevaren

Hoewel klimaatverandering de gevolgen van veel individuele gevaren waarschijnlijk zal vergroten, komt een nog groter risico waarschijnlijk van een groeiend aantal samengestelde gebeurtenissen – meerdere fysieke gevaren die samen optreden en waarvan de gevolgen groter zijn dan die van elk gevaar afzonderlijk. Langdurige periodes van extreme hitte drogen bijvoorbeeld de bodem en vegetatie uit, waardoor het risico op droogte en bosbranden toeneemt.

Dergelijke door het klimaat veroorzaakte samengestelde gebeurtenissen vormen een unieke uitdaging voor risicokwantificering en risicobeperking, die nu rekening moeten houden met de effecten van meerdere oorzaken die op verschillende schalen actief zijn en complexe interacties hebben. Dit wijst op nieuwe mogelijkheden om op fysica gebaseerde klimaatrisicomodellering te gebruiken om beter te begrijpen hoe verschillende gevaren samen evolueren in een opwarmende wereld. 

Inzicht in het evoluerende risico

Gevraagd naar extreme hitte, merkte Praedicat, een bedrijf dat aansprakelijkheidsrisico’s analyseert, op dat de grootste oorzaak van sterfgevallen als gevolg van klimaatverandering extreme hitte zal zijn, die waarschijnlijk meer invloed zal hebben op schadeportefeuilles dan op onroerend goed. Praedicat voorspelt dat grootschalige stroomuitval in combinatie met extreme hitte kan leiden tot miljarden dollars aan kosten tussen werknemerscompensatie, algemene aansprakelijkheid en financiële lijnen. Praedicat ontwikkelde bijvoorbeeld een realistisch 10-daags hittegolfscenario voor het Middenwesten, waarbij de temperaturen niveaus bereiken die overeenkomen met een gebeurtenis die zich maar één keer in de honderd jaar voordoet en waarbij het elektriciteitsnet meerdere dagen uitvalt onder de verhoogde belasting. Het scenario resulteert in meer dan $20 miljard aan claims die gedekt zouden kunnen worden door algemene aansprakelijkheidsverzekeringen van verpleeghuizen, woningen, ziekenhuizen en kinderopvang. Daar komt nog bij dat veel staten geen normen hebben voor de gezondheid van werknemers die worden blootgesteld aan extreme hitte en het scenario resulteert in $2,5 miljard aan schadeclaims van werknemers die buiten werken en overlijden door de hitte of die in het ziekenhuis moeten worden behandeld voor een hittegerelateerde ziekte.  Verliezen in andere branches, zoals D&O, kunnen ook $ 150 miljoen extra opleveren.  Voor algemene aansprakelijkheid in het bijzonder is de continuïteit van de stroomvoorziening de sleutel; zonder het verlies van stroom zijn de kosten – zowel menselijk als financieel – aanzienlijk lager.

Praedicat merkt op dat verzekeraars met hun klanten kunnen samenwerken om de kans te verkleinen dat hittegolven tot enorme kosten leiden.  Een verzekeraar kan bijvoorbeeld navragen of gevoelige voorzieningen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en kinderopvangcentra noodaggregaten beschikbaar hebben en aangesloten zijn op hun airconditioners om hun faciliteiten koel te houden tijdens een door hitte veroorzaakte stroomstoring.  Verzekeraars zouden ook de tarieven voor bedrijven die worden bediend door energiebedrijven kunnen aanpassen op basis van de mate waarin zij hun netten hebben “gehard” voor extreme hittegebeurtenissen.  Verzekeraars willen mogelijk ook grote geografische concentraties van industrieën vermijden die tijdens een hittegolf waarschijnlijk met aansprakelijkheden te maken krijgen – niet anders dan het vermijden van geografische concentratie voor elke andere natuurramp.

Gegevens omzetten in actie

Gegevens vormen de kern van de oplossing. Organisaties – van verzekeraars tot sectoren met een grote impact, zoals de bouw, landbouw en vastgoed – hebben behoefte aan toekomstgerichte diagnostiek om klimaattrends te analyseren, de impact op risico’s te begrijpen en deze informatie te gebruiken om strategieën voor risicomanagement aan te passen, terwijl ze ook reageren op toenemende regelgeving. Dit vereist het combineren van gedetailleerde klimaatinformatie met schadegegevens over werknemerscompensatie, gezondheidszorg en verliesgegevens door extreme hitte, die vaak moeilijk te meten of toegankelijk zijn.