Nieuw CCV-schema ‘ Uitgangspuntendocument brandbeveiliging’verschenen

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) publiceerde op 1 mei 2018 het nieuwe certificatieschema Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. Op basis van de uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging is het mogelijk certificatie op te stellen en te leveren. Certificatie is een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van bouwwerken. De documenten vervullen een centrale rol in het ontwerpen, aanleggen en up-to-date houden van brandveiligheid.

Een effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die passen bij het gebruik van het bouwwerk en de risico’s die bij het gebruik horen. Het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging bevat de beschrijving daarvan en vormt zo de basis voor het ontwerp van de brandbeveiliging. Maar waar moeten een uitgangspuntendocument en een opsteller nu precies aan voldoen en wie ziet daarop toe?

Eisen

Vanaf nu is het mogelijk om uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging onder certificaat op te stellen. Een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging voldoet aan de in het certificatieschema gestelde eisen. Die zijn geformuleerd in nauwe samenspraak met onder anderen opdrachtgevers, brandveiligheidsadviesbureaus, brandweer en verzekeraars.Een gecertificeerd uitgangspuntendocument is van de vereiste kwaliteit. Dit voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Een certificatie-instelling controleert steekproefsgewijs de opgestelde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging. Ook gaat die na of de opstellers voldoende gekwalificeerd zijn.

Een keuze voor een gecertificeerd uitgangspuntendocument brandbeveiliging is er eentje voor vakmanschap en dat voorkomt kosten en oponthoud tijdens de bouw. Het gecertificeerde document voldoet namelijk aan de gestelde kwaliteitseisen. Ook houdt het rekening met de afspraken over brandbeveiliging tussen de gebouwgebruiker en kaderstellende partijen zoals het bevoegd gezag en verzekeraars. Bureaus en organisaties die gecertificeerde uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging aanbieden, zijn binnenkort te vinden op hetccv.nl/vakman

Meer info: het CCV

Foto CCV