Monitor Verkeersveiligheid 2018:  Doorpakken om de verkeersveiligheid effectief te verbeteren

In 2017 vielen er in het Nederlandse verkeer 613 doden en 20.800 ernstig gewonden. Om het aantal verkeersslachtoffers te laten dalen is het noodzakelijk dat er effectieve maatregelen worden genomen, met speciale aandacht voor fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers en de onveiligheid op 30- en 60 km/uur-wegen. Dit staat in de Monitor Verkeersveiligheid 2018 die SWOV op 6 december jl.  heeft gepubliceerd

Het gaat niet langer goed met de verkeersveiligheid in Nederland, vindt de SWOV. Over de laatste tien jaar daalde het aantal verkeersdoden met gemiddeld 2,2% per jaar, maar de laatste jaren stagneert de daling. Het aantal ernstig verkeersgewonden laat over de afgelopen tien jaar een stijgende trend zien en nam met gemiddeld 1,9% per jaar toe. “Gezien deze recente ontwikkelingen is het onwaarschijnlijk dat de doelstellingen van maximaal 500 verkeersdoden en maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 gehaald worden”, aldus de SWOV.

SWOV stelt dat met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV), dat minister Van Nieuwenhuizen op 6 december presenteerde, de eerste stappen worden gezet om het ongunstige tij te keren. “De komende jaren wordt het zaak om door te pakken en met effectieve maatregelen het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.  Daarbij is specifiek aandacht nodig voor de volgende groepen: fietsers, scootmobielrijders, 80-plussers en slachtoffers op 30- en 60km/uur-wegen.”

Tot slot pleit de SWOV, net als voorgaande jaren, voor betere gegevens. “Betrouwbare ongevallengegevens blijven onmisbaar voor het monitoren van verkeersveiligheidsontwikkelingen en het evalueren en verder verbeteren van het verkeersveiligheidsbeleid. Om te leren en het verkeerssysteem te kunnen innoveren zou het goed zijn om met diepteonderzoek de ongevalsmechanismen in kaart te brengen van in ieder geval alle dodelijke verkeersongevallen in Nederland. Voor een risicogestuurde aanpak, die centraal staat in het SPV, zijn daarnaast verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) essentieel als aanvulling op ongevallengegevens. Op dit moment ontbreken voor de meeste SPI’s echter gegevens om de ontwikkeling op landelijk niveau te monitoren.”