Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen

Zware regenval, extreme droogte, stijging van de zeespiegel: wereldwijd beginnen mensen de gevolgen van de klimaatverandering te ervaren. Voor ons land is een grootschalige overstroming een van de grootste bedreigingen. Behalve over risicobeheersing en preparatie is het zinvol na te denken over de gevolgen van overstromingen en de wijze van maatschappelijk herstel. Welke dilemma’s doen zich dan voor, welke partners spelen een rol? Dat onderzocht het lectoraat Crisisbeheersing van het IFV in opdracht van het landelijke programma ‘Watercrisis beheersen in een veiligheidsregio’ (Wave 2020).

Naast het bestuderen van wetenschappelijke literatuur, voerden de onderzoekers zes casusstudies uit. Hierbij is voornamelijk gekeken naar overstromingen in westerse landen, omdat hiervan overheidsrapporten en -evaluaties beschikbaar waren. Ook zijn de lessen meegenomen uit de eerder door het IFV geëvalueerde orkaanramp Irma op Sint Maarten.

Betrekken van de bevolking

Het rapport legt belangrijke uitdagingen in de wederopbouw bloot en belicht de actoren die hierbij een rol spelen. Zo wordt geconcludeerd dat wederopbouw alleen succesvol is als het in nauwe samenwerking met de betrokken bevolking gebeurt en dat burgerinitiatieven een betekenisvolle rol kunnen spelen. Een andere conclusie is dat sociale netwerken en de kwaliteit van het openbaar bestuur bepalend zijn voor het maatschappelijk herstel.

Het programma Wave 2020 komt voort uit het project Water en evacuatie van het Veiligheidsberaad. Vanuit Wave 2020 zijn handreikingen opgesteld voor een goede voorbereiding op overstromingen en wateroverlast. Het nu verschenen rapport dient als basis voor een handreiking die de situatie beschrijft nadat een overstroming heeft plaatsgevonden.

Download het rapport Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen Maatschappelijk herstel na grootschalige overstromingen