IFV: Rondetafel over natuurbrandbeheersing smaakt naar meer

Als gevolg van de klimaatverandering krijgen Nederland en de landen om ons heen steeds vaker te maken met natuurbranden. Dit vraagt om meer kennis over dit onderwerp. De Brandweeracademie en kennisteam Natuurbranden van het IFV organiseerden deze week een Noordwest-Europese rondetafel om kennis op te halen én te delen. Op veler verzoek wordt dit een terugkerende bijeenkomst.

Hans Hazebroek, onderzoeksleider natuurbranden binnen het lectoraat Brandweerkunde, vertelt: “Klimaatadaptatie en natuurbranden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het risico en het effect van natuurbranden zijn aan het veranderen. De omvang en het aantal natuurbranden nemen de laatste jaren toe. Dit speelt niet alleen in ons land, maar ook in de rest van Noordwest-Europa. Kennis en best practices met elkaar uitwisselen wordt dan ook steeds belangrijker.

Europabreed bestaat er al een netwerk rondom natuurbrandbeheersing. Met het organiseren van deze eerste online rondetafel voor Noordwest-Europa wilden we peilen of er ook behoefte is aan een netwerk specifiek voor de landen die tot nu toe slechts een beperkt natuurbrandrisico kenden, maar net als wij geconfronteerd worden met een toename van het risico. Dat vergt werkwijzen, maar ook werkwijzen, maar ook van onderliggende paradigma’s bij terreinbeheerders, brandweer en andere overheden. In dit proces kunnen we veel leren van elkaar.”

Veel overeenkomsten

Aan de eerste kennismakingsbijeenkomst namen 24 deelnemers uit 10 landen deel. Nienke Brouwer, onderzoeker, projectleider kennisteam Natuurbranden én organisator van de rondetafel: “Ieder land gaf een presentatie, waarin onder meer werd ingegaan op de visie van elk land op klimaatverandering in relatie tot natuurbranden. Ook werd gedeeld welke projecten er momenteel lopen en wat actuele ontwikkelingen en uitdagingen zijn rondom natuurbrandbeheersing. De presentaties – en de daarin geschetste problematiek – riepen onderling veel herkenning op. Alle landen onderschrijven dat één van de grootste uitdagingen is om het risico van natuurbranden hoger op de agenda te krijgen, zowel bij terreinbeheerders, landelijke en lokale overheden als bij brandweerkorpsen. 

Meer inhoudelijk was iedereen het erover eens dat brandstofbeheer een must is bij het voorkomen én bestrijden van natuurbranden. Ook werd het belang van een innovatie als early warning alom onderschreven. De (fysiologische en toxicologische) risico’s van natuurbrandbestrijding voor brandweermensen bleken voor velen een eyeopener. Een bijzonderheid was dat de week voorafgaande aan de rondetafel veel van de deelnemende landen geconfronteerd waren met natuurbranden. De eerste observaties vanuit deze branden zijn waar mogelijk gedeeld.” 

Vervolg

Alle deelnemers waren zeer enthousiast over deze eerste (online) kennisuitwisseling. Er is dan ook afgesproken om hiermee door te gaan en vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren. De Brandweeracademie van het IFV pakt hierin een voortrekkersrol. 

Vragen of meer informatie?Neem hiervoor contact met ons op via natuurbranden@ifv.nl.