DNB: Financiële instellingen moeten meer rekening houden met  risico’s klimaatverandering en overgang naar klimaatneutrale economie

 

foto De Nederlandsche bank

 

Financiële instellingen moeten meer rekening houden met de risico’s van klimaatverandering en de overgang naar een klimaatneutrale economie. Dit schrijft DNB in haar rapport ‘De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken’. Mede naar aanleiding van deze studie zal DNB klimaatrisico’s steviger gaan verankeren in haar toezicht, meldt de toezichthouder in een deze week verschenen nieuwsbrief. “Naar verwachting krijgen verzekeraars te maken met steeds hogere klimaatgerelateerde schadelasten. Dit leidt tot een additionele druk op de premies van schadeverzekeringen, waarbij premieverhogingen schoksgewijs kunnen plaatsvinden”, licht DNB toe.

Klimaatverandering maakt het volgens de toezichthouder lastiger om de kans op extreem weer in te schatten. “Schadeverzekeraars maken hiervoor veel gebruik van de catastrofemodellen van externe partijen. Dit zijn geavanceerde modellen, maar daarbij wordt doorgaans niet expliciet rekening gehouden met klimaatveranderingstrends in Nederland. Dat kan leiden tot een onderschatting van de huidige verzekeringstechnische risico’s. Een punt van aandacht voor schadeverzekeraars is dan ook dat zij meer rekening moeten houden met klimaatveranderingstrends in hun risicomanagement en hun risicomodellering.”

Groeiend bewustzijn

In het algemeen lijkt de verzekeringssector zich volgens DNB steeds meer bewust van klimaatrisico’s, zoals onder andere blijkt uit een recent rapport van het Verbond van Verzekeraars. “Daarbij zet de sector veel stappen in de goede richting. Een voorbeeld: enkele schadeverzekeraars adresseren de onzekerheid in hun risicomodellering door herverzekeringsprogramma’s aan te scherpen.”

Er moeten volgens de toezichthouder echter ook extra stappen worden gezet. “Zo kunnen instellingen meer vooruitblikkende elementen zoals scenarioanalyses toevoegen aan hun risicomanagement. Verder is het belangrijk dat instellingen klimaatrisico’s stelselmatig in kaart brengen en daar waar nodig maatregelen nemen. Daarbij zijn er specifieke aandachtspunten. Zo zullen financiële instellingen in hogere mate relevante data over klimaatrisico’s in hun risicomanagementsystemen moeten opnemen. Het gaat daarbij zowel om het ontsluiten van interne data als het opnemen van nieuwe risico-indicatoren. Daarnaast geldt voor schadeverzekeraars dat zij in hun risicomanagement, en in het bijzonder in hun risicomodellering, in hogere mate rekening zullen moeten houden met klimaatverandering.”

Vervolgstappen DNB voor beheersing klimaatrisico’s

DNB kondigt verder aan een aantal vervolgstappen te zullen zetten om via haar toezicht zorg te dragen voor adequate identificatie en beheersing van klimaatrisico’s door financiële instellingen. Zo zal DNB klimaatrisico’s verder verankeren in haar toezichtaanpak en deze vaker agenderen in gesprekken met onder toezicht staande instellingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan de implementatie en verdere ontwikkeling van klimaatstresstesten. In dat kader wordt momenteel een klimaat-gerelateerde stresstest uitgevoerd bij schadeverzekeraars en is een stresstest voor transitierisico’s in ontwikkeling

Het volledige rapport is hier te downloaden: https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2017/dnb363837.jsp