Wet bescherming klokkenluiders: Verzekeraars verwachten hogere schadeclaims op korte termijn, minder witteboordencriminaliteit op lange termijn


De Wet bescherming klokkenluiders geeft in de toekomst zo’n 18 miljoen werknemers de mogelijkheid om anoniem overtredingen van regels in hun bedrijf te melden. Met het oog op de betere bescherming van klokkenluiders in bedrijven verwachten Duitse verzekeraars op korte termijn een hogere opsporing van economische delicten – en dus meer schadevergoedingen.

“Voorheen onopgemerkte inbreuken zullen nu waarschijnlijk aan het licht komen en leiden tot navenant hogere verliezen bij getrouwheidsverzekeringen”, zegt Jörg Asmussen, Chief Executive van het Duitse Verbond van Verzekeraars GDV. Dergelijke polissen beschermen bedrijven tegen financiële verliezen door criminele handelingen van werknemers of derden.

De achtergrond vormt de door de Bondsdag aangenomen wet op de bescherming van klokkenluiders. Deze verplicht grote ondernemingen met meer dan 250 werknemers om vanaf de inwerkingtreding in de zomer van 2023 zogenaamde klokkenluidersregelingen in te voeren, en vanaf medio december 2023 geldt de verplichting ook voor middelgrote ondernemingen met 50 of meer werknemers. Volgens cijfers van het Bundesamt für Statistik werken in Duitsland ongeveer 18 miljoen mensen in middelgrote en grote ondernemingen. De ondernemingen moeten interne of externe contactpersonen voor hun werknemers aanwijzen en de vertrouwelijkheid van tips waarborgen. Klokkenluiders moeten dus overtredingen van de regels kunnen melden zonder bang te hoeven zijn voor negatieve gevolgen voor henzelf.

Economie profiteert op lange termijn van beschermende maatregelen

Op de lange termijn verwachten verzekeraars dat de nieuwe regels witteboordencriminaliteit zullen terugdringen: “Enerzijds verhogen klokkenluiderregelingen het risico om ontdekt te worden en schrikken ze potentiële daders af. Anderzijds worden overtredingen eerder ontdekt en kunnen ze dus minder schade aanrichten. Op lange termijn heeft dit positieve gevolgen voor de Duitse economie en ook voor de Vertrauensschadenversicherung“, aldus Asmussen. 

Een dergelijke verzekering keert onder meer uit als eigen werknemers geld verduisteren, het bedrijf saboteren, bedrijfsgeheimen verraden of zich schuldig maken aan verduistering. Ook financiële schadeclaims door criminele handelingen van uitzendkrachten of externe dienstverleners zijn verzekerd. In 2022 hadden Duitse verzekeraars voor meer dan 200 miljoen euro aan schadevergoedingen op deze polissen uitgekeerd.

Management kan aansprakelijk zijn voor nalatigheid

In middelgrote bedrijven bestaan klokkenluidersregelingen tot nu toe nauwelijks. Volgens een representatief onderzoek van Forsa in opdracht van GDV beschikte in het voorjaar van 2022 slechts één op de vier middelgrote bedrijven over een klokkenluidersregeling, zoals nu verplicht is. Bestuurders en directieleden die niet voor de deadline een klokkenluidersregeling in hun bedrijf hebben opgezet, kunnen in de toekomst boetes en, in geval van een claim, hoge aansprakelijkheidsclaims tegemoet zien.