Uitstoot broeikasgassen 9% lager in derde kwartaal 2023

In het derde kwartaal van 2023 was de uitstoot van broeikasgassen 9% lager dan in hetzelfde kwartaal van 2022. Dit komt vooral doordat de elektriciteitssector 37% minder CO2 heeft uitgestoten. Er is veel minder elektriciteit geproduceerd op basis van steenkool. Dit melden het CBS en RIVM/Emissieregistratie op basis van de voorlopige kwartaalcijfers over de uitstoot van broeikasgassen, conform de richtlijnen van de IPCC.

De broeikasgasemissies in de elektriciteitssector waren in het derde kwartaal 37% lager dan in het derde kwartaal van 2022. Dat komt doordat de elektriciteitsproductie op basis van kolen 79% lager was. Het verbruik van steenkool veroorzaakt meer emissies dan aardgas. De lagere elektriciteitsproductie uit kolen werd gecompenseerd door meer productie uit windenergie (+65%), aardgas (+16%) en zonne-energie (+13%).

Door de forse emissiedaling daalde ook het aandeel van de elektriciteitssector in de totale broeikasgasemissies. Van 23% in het derde kwartaal van 2022 naar ruim 16% in het derde kwartaal van 2023.De mobiliteitssector en de gebouwde omgeving hebben in het derde kwartaal respectievelijk 5 en 19% minder broeikasgassen uitgestoten dan een jaar eerder. De emissies van de gebouwde omgeving zijn in de zomer relatief laag en maakten slechts 3% van het totaal uit in het derde kwartaal in 2023.

Uitstoot broeikasgassen industrie vrijwel hetzelfde

De uitstoot van broeikasgassen door de industrie was nagenoeg hetzelfde als in het derde kwartaal van 2022. De industrie gebruikte wat meer aardgas, maar minder olie en kolen. De industrie had, met bijna 39%, het grootste aandeel in de totale emissies van broeikasgassen.

De uitstoot van broeikasgassen door de landbouw was in het derde kwartaal 6% hoger. Dit komt doordat tuinders meer gebruik hebben gemaakt van hun warmtekrachtinstallaties (wkk) op basis van aardgas, vermoedelijk door de gedaalde aardgasprijzen. Het grootste deel van de emissies door de landbouw betreft echter methaan en lachgas uit vee en land. De uitstoot daarvan bleef onveranderd. Het aandeel van de landbouw in de totale uitstoot was 17% in het derde kwartaal van 2023.

Klein deel van de emissies door landgebruik

Een klein deel van de broeikasgasuitstoot, ruim 3%, hangt samen met landgebruik. Het gaat bijvoorbeeld om de CO2-uitstoot door veenoxidatie in bodems en de uitstoot behorend bij landgebruiksveranderingen.

De uitstoot van de klimaatsector landgebruik wordt vanaf nu meegenomen in de totale uitstoot van broeikasgassen, omdat het meetelt in het huidige Nederlandse doel om in 2030 de broeikasgasuitstoot met ten minste 55% te verminderen. Ook in de klimaatdoelen van de Europese Unie telt landgebruik mee.