Rapport AM Best: Britse weergerelateerde schadeclaims beheersbaar voor verzekeraars, maar voeren druk op inkomsten verder op

Claiminflatie en hevige prijsconcurrentie zullen de impact van het recente weer verergeren op de financiële resultaten van  Britse verzekeraars. Over het algemeen verwacht AM Best echter dat de recente weersscvhades voor het Britse schadebedrijf beheersbaar zullen zijn temeer daar de Britse markt voor schadeverzekeringen doorgaans bescheiden verzekeringstechnische resultaten boeken in door catastrofes getroffen jaren. Dat concludeert ratingbureau AM Best in een rapport naar de impact van weergerelateerde schades op de resultaten van de sector.

Claims die voortkomen uit twee named storms Pia en Henkin de periode rond Kerst en oud en nieuw  zullen de winstgevendheid van schadeverzekeraars onder druk blijven houden, meent AM Best. Hoewel de uiteindelijke schadelast waarschijnlijk beheersbaar zullen zijn voor de Britse verzekeraars, blijft de claimsinflatie hoog, in combinatie met recente perioden van ontoereikende prijsstelling, en zal dat impact op de resultaten verergeren.

De laatste golf van slecht weer komt na de stormen Babet, Ciaran en Debi die Groot-Brittannië troffen in oktober en november veroorzaakte verzekerde schades die door het Britse Verbond van Verzekeraars  op ruim £  560 miljoen werden geschat. Schadevaststeller  Perils schat de Europese schades door de stormen Babet en Aline op 509 miljoen euro met het merendeel dat betrekking had op schades door overstromingen in Groot-Brittannië.

Nog twee stormen eind december en begin januari (Storms Pia en Henk) brachten zwaar regenval en harde wind over een groter deel van Groot-Brittannië dan de vorige stormen, en leidde tot zware schade.Er waren ook verschillende incidenten van plaatselijke stormen, waaronder een zeldzame tornado die eind december Manchester trof. Volgens de UK Environment Agency zijn in Engeland in de eerste week van 2024 meer dan 1.000 huizen overstroomd. Het natte weer werd gevolgd door een koudegolf die waarschijnlijk enige schade heeft verergerd en reparaties heeft vertraagd, waardoor de schaderekeningen verder zijn gestegen. Er zijn ook berichten dat de stijgende waterstanden in delen van Groot-Brittannië aanleiding hebben gegeven tot een parametrisch overstromingsbeleid.

Verdere claims vergroten druk op winstgevendheid Property-lines

AM Best heeft momenteel een negatief vooruitzicht op het Britse schadeverzekeringssegment gegeven, deels gedreven door de volatiliteit van propertylines die blootstelling aan weersgerelateerde gebeurtenissen met zich meebrengt. Propertyverzekeringen genereren ongeveer een derde van de Britse premie-inkomsten uit schadeverzekeringen. Blootstelling aan weersgerelateerde risico’s – en overstromingsrisico’s in het bijzonder – kan materiële schades en volatiliteit in de resultaten van Britse propertyverzekeraars veroorzaken. Aanzienlijke verzekerde schades zouden de winstgevendheid van dit segment verder onder druk zetten.

De markt heeft de neiging bescheiden verzekeringsresultaten te produceren in goedaardige catastrofejaren en verzekeringsschades in door catastrofes getroffen jaren. De driejaarlijkse combined ratio  van 2020 tot 2022 ligt boven de 100% en in 2023 wordt verwacht dat dit nog eens een resultaat van meer dan 100% zal opleveren. De schadekosten zijn hardnekkig hoog geblevenomede door de robuuste inflatie, veroorzaakt door verstoringen van de toeleveringsketen en een krappe arbeidsmarkt.

Tegelijkertijd maakten de nieuwe premieregels voor particuliere auto- en woningverzekeringen die begin 2022 door de Financial Conduct Authority (FCA) werden geïntroduceerd, het voor verzekeraars moeilijker om de premies te verhogen naar een adequater niveau in een toch al concurrerende markt. De regelgeving schrijven voor dat verzekeraars nieuwe klanten dezelfde prijs moeten aanrekenen die een gelijkwaardige verlengende klant voor dezelfde polis zou betalen. Te midden van de hevige concurrentie tussen verzekeraars voelden veel verzekeraars zich niet in staat de prijzen die zij aan nieuwe klanten in rekening brachten te verhogen, en moesten zij daarom ook hun verlengingsprijzen onder het technische niveau houden.

Waterkeringen

Na de aanzienlijke schade door de stormen Ciara en Dennis in 2020 heeft de Britse regering zich ertoe verbonden de uitgaven voor waterkeringen (Flood defences)tussen 2021 en 2027 te verdubbelen tot £ 5,2 miljard, wat op de langere termijn zowel voor verzekeraars als polishouders voordelen zou moeten opleveren. Flood Re, een gezamenlijk initiatief van de Britse overheid en verzekeraars, bestaat sinds 2016 en stelt verzekeraars in staat om op bredere schaal betaalbare overstromingsdekking aan te bieden als onderdeel van woningverzekeringen. Uit een recent onderzoek naar de waterkeringen door de krant The Guardian en de onderzoekstak van Greenpeace, Unearthed, blijkt dat meer dan 4.000 Britse waterkeringen bij inspectie door de Environment Agency als slecht of zeer slecht zijn beoordeeld.

Flood Re

Het door de Britse overheid gesteunde Flood Re, opgericht door de Water Act 2014 en gelanceerd in april 2016, is ontworpen om ervoor te zorgen dat zelfs huishoudens in gebieden met een hoog overstromingsrisico toegang kunnen krijgen tot een overstromingsverzekering. Flood Re biedt herverzekeringsdekking tegen een gesubsidieerd vast tarief aan cedenten, gefinancierd door een heffing op Britse huishoudverzekeraars. De bruto premieomzet is gestegen van £ 32 miljoen in 2018 naar £ 52 miljoen in 2023. Gedurende die periode is de schade-ervaring van Flood Re uiterst volatiel geweest – als gevolg van de onvoorspelbare weersomstandigheden.

De claims in 2018 bedroegen in totaal £ 8 miljoen, oplopend tot £ 161 miljoen in 2020, voordat ze het jaar daarop weer daalden. De claims voor de afgelopen twee jaar zijn verhoogd tot £ 32 miljoen  in 2022 en £46 miljoen in 2023. Maar Flood Re is alleen bedoeld om een ​​oplossing voor de middellange termijn te bieden: het bedrijf zal zich in 2039 uit de markt terugtrekken en de commerciële sector verlaten waarna het aan verzekeraars is om dekking te bieden. Als Flood Re zich zou terugtrekken zoals bedoeld, is het onduidelijk of de verzekeringsmarkt zin zal hebben om dit bedrijf te schrijven tegen premietarieven die betaalbaar zijn voor consumenten