Per 1 januari: Financiële tegemoetkoming voor slachtoffers beroepsziekten; eEerste dagen ca. honderd aanmeldingen


Wie tijdens het werk vaak in aanraking is gekomen met bepaalde gevaarlijke stoffen en daardoor ziek is geworden, kan per 1 januari 2023 een eenmalige financiële tegemoetkoming ontvangen. Dit kan op grond van de Regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB). De regeling geldt voorlopig alleen voor de ziekten longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE (chronic solvent-induced encephalopathy door vluchtige oplosmiddelen, ook bekend als schildersziekte).

De regeling is door de overheid ingesteld om erkenning te geven aan het leed van slachtoffers van deze beroepsziekten. In 2023 bedraagt de volledige tegemoetkoming € 22.839,- netto. De uitvoering van de regeling gebeurt door het Instituut Slachtoffers Beroepsziekten door Gevaarlijke stoffen (ISBG). Sinds de openstelling op 1 januari hebben zo’n 100 mensen zich aangemeld bij het ISBG.

Jan Warning, directeur ISBG: “Vanaf 1 januari zitten we klaar om slachtoffers van deze drie ziekten snel te helpen met hun aanvraag voor een tegemoetkoming. Onze medewerkers kunnen telefonisch vragen beantwoorden en helpen met het invullen van de aanmelding. De aanvrager wordt altijd door een van onze medewerkers thuis bezocht om de aanvraag snel zo compleet mogelijk te maken. We streven ernaar om binnen 16 weken een beslissing te nemen. Of dat in het begin meteen helemaal lukt, hangt af van hoeveel mensen zich gaan melden en hoe ingewikkeld de vaststelling van de diagnose is. Bij de start van een nieuwe regeling is dat altijd lastig in te schatten”.

Procedure
Nadat een slachtoffer zich bij het ISBG heeft gemeld en alle informatie die nodig is voor de beoordeling is verzameld, buigt een panel van deskundigen zich over de aanvraag. Het panel beoordeelt of daadwerkelijk sprake is van een beroepsziekte waarvoor de regeling is bedoeld en krijgt daarvoor ondersteuning van Bureau Lexces. Op grond van deze beoordeling neemt de Sociale Verzekeringsbank uiteindelijk het besluit tot wel of niet erkenning van de aanvraag en zorgt bij een positief besluit voor de uitbetaling van de tegemoetkoming.  

Hoe aanmelden?
Wie één van de bovengenoemde ziekten heeft als gevolg van werken met gevaarlijke stoffen en denkt in aanmerking te komen voor de regeling, kan zich via de website van het ISBG aanmelden. Op de website staan enkele vragen. Door die vragen te beantwoorden met Ja of Nee weet men direct of het zinvol kan zijn om zich aan te melden. Voor meer informatie en aanmelden kan men terecht op de website www.isbg.nl

Achtergrond
De TSB is ontstaan naar aanleiding van het rapport ‘Stof tot nadenken. Stap vooruit, maak werk van preventie en erkenning’ van mei 2020 van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling Beroepsziekten. Deze commissie was ingesteld door de minister van SZW en stond onder leiding van Ton Heerts. De commissie was gevraagd te adviseren over een verbetering van de schadeafhandeling bij ernstige beroepsziekten door blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk. Nu vallen nog drie beroepsziekten onder de regeling. In de toekomst worden dit er meer. Een speciale commissie zal de minister van Sociale Zaken hierover periodiek adviseren. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/05/14/rapport-commissie-vsab