Meer dan 2.000 slachtoffers arbeidsongeval

In 2022 waren er 2.357 slachtoffers betrokken bij een meldingsplichtig arbeidsongeval, waarbij voor 40 slachtoffers het ongeval een dodelijke afloop had. Dat staat in de jaarlijkse Monitor arbeidsongevallen, waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie zich baseert op afgeronde ongevalsonderzoeken. De meeste arbeidsongevallen per 100.000 banen doen zich voor bij waterbedrijven en afvalbeheerders. Ook de bouwsector, landbouw, bosbouw en visserij en de industrie scoren hoog.

“In 2021 zagen we over bijna de gehele linie een afname, maar die heeft zich helaas niet doorgezet. Bij ruim de helft van de arbeidsongevallen die we  onderzochten, brak het slachtoffer een bot. Zestien procent leidde tot een amputatie. Een derde van de arbeidsongevallen leidde tot blijvend letsel en ruim de helft tot niet-blijvend letsel. In twee procent van de onderzochte situaties overleed een slachtoffer”, aldus de Arbeidsinspectie. In 2022 is er in 40% van de ongevalsonderzoeken van alle afgeronde ongevalsonderzoeken minimaal één overtreding geconstateerd. Het aantal zaken met geconstateerde overtredingen is lager dan in 2021, toen in 47% van de zaken een overtreding werd geconstateerd. In 29% van de afgeronde ongevalsonderzoeken stelde de Arbeidsinspectie één of meerdere boeterapporten op.

Mannen zijn het vaakst betrokken bij een arbeidsongeval. In de sectoren die hoog scoren zijn mannen oververtegenwoordigd. Slechts één op de acht  slachtoffers is een vrouw. Het aandeel vrouwelijke slachtoffers is het grootst in de zorgsector en de horeca. Verder vinden er bij kleine bedrijven veel vaker ongevallen plaats dan bij grote bedrijven.Gemiddeld genomen is een kwart van de slachtoffers ouder dan 55 jaar. In 13% van de gevallen zijn de slachtoffers jonger dan 25 jaar. Een derde van de ongevallen leidt tot blijvend letsel. De belangrijkste ongevalstypen zijn al een aantal jaren hetzelfde, namelijk vallen en in contact komen met een arbeidsmiddel, zoals een machine. Ook vinden er veel ongelukken met een voertuig plaats.

Stagiairs en studenten

Het rapport gaat verder in op onderzoek naar ongevallen met stagiairs en studenten en ongevallen met gevaarlijke stoffen. Er waren signalen dat de kans op een arbeidsongeval bij stagiairs en studenten groter is, maar uit onderzoek blijkt dat niet het geval. Er vinden in verhouding minder ongevallen plaats met stagiairs en studenten dan met (jonge) mensen in loondienst. Daarnaast blijkt dat stagiairs en studenten, evenals jonge en onervaren mensen in loondienst, wel relatief vaker ongevallen krijgen waarbij zij in contact komen met een arbeidsmiddel, bijvoorbeeld een machine.

Gevaarlijke stoffen

Verder heeft de Arbeidsinspectie de ongevallen met gevaarlijke stoffen in kaart gebracht. Het gaat dan om stoffen die bij contact direct letsel kunnen veroorzaken. 35% procent van de ongevallen met gevaarlijke stoffen vindt plaats in de industrie, maar ook de handel scoort hoog met 16 procent. Slachtoffers krijgen in meer dan de helft van de gevallen te maken met brandwonden of bevriezingen. Het gaat dan vaak om letsel dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal of vloeistoffen die vrijkomen bij grote industriële processen.

Van alle ongevalsonderzoeken die in 2022 zijn afgerond, was 4% een ongeval met een gevaarlijke stof. We treffen dit type ongevallen het meest vaak aan in de sectoren industrie (35%) en handel (16%). Het aandeel ongevallen met gevaarlijke stoffen ten opzichte van het totaal aantal ongevallen is het hoogst binnen de sector Horeca (14%) en de sector Cultuur, sport en recreatie (8%). Ongevallen met gevaarlijke stoffen leiden in ruim een derde van de gevallen tot blijvend letsel.

Typische verwondingen voor ongevallen met gevaarlijke stoffen zijn brandwonden of bevriezingen (61%). Twintig procent van deze ongevallen leidt tot vergiftiging of infecties. Bij andere ongevalstypen gaat het vaak om botbreuken en in mindere mate om amputatie. De meeste ongevallen met gevaarlijke stoffen die we onderzochten vonden plaats met een vloeistof (45%) en niet met een vaste stof of een gas. De vloeistoffen kunnen zowel giftig of toxisch, irriterend, onder hoge druk, of met een hoge of juist lage temperatuur zijn. Het gaat om hele diverse vloeistoffen zoals: schoonmaakmiddelen, hete koffie, frituurvet, vloeibaar metaal, of hete slurry die ontstaat in grootschalige industriële processen. De gevaarlijke stof is bij de meeste onderzochte ongevallen (36%) irriterend. Daarna komt het vaakst voor dat de stof gevaarlijk is vanwege de hoge temperatuur.

Melden is verplicht

Arbeidsongevallen moeten volgens de Arbeidsomstandighedenwet direct aan de Nederlandse Arbeidsinspectie worden gemeld. Dat moet gebeuren als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval. Ook moet de werkgever het ongeval direct melden zodra bekend is dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel dat in verband kan worden gebracht met het arbeidsongeval.

De conclusies uit de ‘Monitor arbeidsongevallen 2022’ neemt de Arbeidsinspectie uit oogpunt van preventie mee in inspectieprojecten en de aanpak van arbeidsongevallen.