Mactavish: In een steeds riskantere wereld zullen de harde markt omstandigheden naar verwachting nog enige tijd aanhouden


“De verzekeringsmarkt is momenteel bezig met zijn langste ‘harde markt’ in de historie, met premieverhogingen, dekkingen die  worden ingetrokken en geschillen die in aantal toenemen. Recente berichtgeving in de media  had een verzachting van de omstandigheden in sommige gebieden voorspeld, maar naar onze mening onderschat dit de ernst van risico’s en economische ontwikkelingen als gevolg van de huidige crisis. Een verlaagd stijgingspercentage is immers niet hetzelfde als een premieverlaging. Het kopen van een adequaat pakket aan verzekeringen zal voor bedrijven dan ook nog lang een uitdaging blijven”. Dat stelt Mactavish in een recent verschenen rapport .

Voorbereiding op uitdagende marktomstandigheden

Het Britse economische klimaat sinds het begin van de harde verzekeringsmarkt in 2019 heeft een aantal enorme risicogebeurtenissen snel achter elkaar ondergaan: Covid, Brexit, Oekraïne, de crisis in de toeleveringsketen, langdurige politieke en financiële marktinstabiliteit, een explosie van kwaadaardige cyberactiviteit, energie- en kosten van levensonderhoudschokken en een dreigende recessie.

 “ Al deze factoren zijn van invloed op het risiconiveau in de economie, zowel rechtstreeks als via de operationele aanpassing van het bedrijfsleven, die het risicoprofiel in alle verzekeringscategorieën bepaalt. Tegen deze achtergrond is het uiterst optimistisch te verwachten dat de harde verzekeringsmarkt in 2023 snel zal verzachten: wij verwachten dat de verzekeringskosten hoog zullen blijven, dat de dekking krap zal blijven en dat het proces van zowel polisafsluiting als schadeafhandeling uiterst moeilijk zal blijven”, aldus Mactavish.

 Verwachtingen

 Dit is wat de markt volgens Mactavish mag verwachten:

  Aanhoudende, zij het langzamere, stijging van de verzekeringspremies: Hoewel er reeds ernstige verhogingen hebben plaatsgevonden, is de huidige tendens een afkalving in sommige sectoren (zoals D&O en PI, die in het begin van de harde markt het zwaarst werden getroffen), maar ook een verslechtering van het schadeklimaat die doorgaat tijdens de recessie en die een ernstige verzachting verhindert. Zoals eerder aangegeven  zijn de totale premies verdubbeld van 2018 tot 2022, en zal die trend de komende tijd aanhouden;

Erosie van poliskwaliteit: In elke harde markt zullen verzekeraars proberen van de polissen die zij bereid zijn te accepteren het risico te verminderen, onder meer door middel van dekkingaanpassingen en terugtrekking uit risicovolle gebieden, om zo de stijging van de schadekosten te beperken.. We hebben dit uitgebreid gezien in deze harde markt – van het zeer openbare (maar nog steeds voortdurende) gekibbel rond Covid bedrijfsonderbreking tot en met de verlaging van beschikbare polislimieten en sublimieten en door de verraderlijke details van polisformuleringen waarbij definities worden beperkt en uitsluitingen worden verruimd, terwijl de wettelijke voorwaarden voor de werking van de polissen steeds strenger en moeilijker te onderhandelen worden.

 Vermindering van de dekking: Binnen de details van de polis zijn de meest kritieke veranderingen die moeten worden geïdentificeerd de gevallen waarin dekking is geschrapt. Dit kan duidelijk zichtbaar zijn als het gaat om lagere limieten of hogere retenties. Maar de ‘ duivel’  zit in het detail en verzekerden moeten goed kijken naar alle wijzigingen in sublimieten, definities van verzekerde gebeurtenissen of verzekerde personen/entiteiten, voorafgaande dekkingsvoorwaarden en de wijze waarop polisuitbreidingen en -uitsluitingen zijn geregeld.

Sommige van deze ontwikkelingen hebben in verzekeringskringen grote bekendheid gekregen (zoals uitsluitingen van infectieziekten na Covid, medeverzekeringsclausules voor ransomware na de toename van cyberclaims, sanctieclausules na Oekraïne, gevelbekledinguitsluitingen na Grenfell, D&O insolventie-uitsluitingen als gevolg van de verwachte recessie). Dit zijn er een paar, maar er liggen nog veel meer van dergelijke veranderingen onder de oppervlakte van de meeste polisverlengingen, en er zijn vaak grote verschillen tussen ‘ betere’  en ‘ slechtere’  versies van dezelfde uitsluiting op te letten.

 Hoger risico op non-disclosure

 Gezien het hogere tempo waarin risico’s veranderen en de meervoudige gevolgen van crises, worden veel meer bedrijven geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen die hun risico-omgeving veranderen en die deel uitmaken van hun plicht tot eerlijke presentatie en die veel en veel verder gaan dan traditionele verzekeringsvragenlijsten en voorstelformulieren. De Insurance Act 2015 wordt veel verkeerd begrepen door zakelijke polishouders en hun makelaars: hoewel het helpt het speelveld gelijk te trekken door ervoor te zorgen dat verzekeraars hun rol moeten spelen om risico’s te onderzoeken, vereist het nog steeds dat bedrijven veel moeite doen om materiële informatie te delen. In de huidige omgeving met hogere risico’s is het belangrijker dan ooit om dit goed te doen.

 Toenemende claims geschillen: De Mactavish claim litigation index liet in 2022 een verdrievoudiging zien van het aantal gerechtelijke geschillen waarbij polishouders hun verzekeraars moeten aanklagen om hun vorderingen betaald te krijgen. Dit is een schokkende statistiek, maar het is ook slechts het topje van de totale schade-ijsberg. Veel meer claims dan ooit in de buurt van de rechtszaal komen worden afgewezen, ongunstig geregeld of agressiever onderhandeld/aangepast in een harde markt.

Als u in dit klimaat met een grote claim te maken krijgt, is het belangrijker dan ooit om zeer voorzichtig te werk te gaan om te voorkomen dat de polis na de schade wordt geschonden en om uw claim vanaf de eerste dag optimaal te presenteren en te onderhandelen.Het is een grimmige realiteit van de huidige economische crisis dat bedrijven wordt gevraagd meer te betalen voor minder als het gaat om verzekeringen; aangezien verzekeraars proberen hun kapitaal te behouden in het licht van een ernstig verslechterde risicoprognoses, zullen zij nog terughoudender zijn met het regelen van claims. Dit is geen kortetermijntrend en zal zich in 2023 en daarna voortzetten?

 Rol van de makelaar

Wat is de rol van makelaars in het helpen bedrijven om de harde markt te navigeren? Mactavish: ´De makelaarssector is de laatste drie decennia aanzienlijk veranderd doordat de ene golf van consolidatie na de andere door de sector is gegaan. Dit heeft niet alleen het concurrentieniveau op de markt beïnvloed, maar heeft ook een drastische impact gehad op de dynamiek en het bedrijfsmodel.

Zoals Mactavish heeft aangetoond in ons explosieve Broker Conflicts Report, ontvangen sommige makelaarskantoren tegenwoordig tot 78% van hun inkomsten uit verzekeraars en slechts 22% uit provisies voor klanten. Erger nog, de meeste van deze inkomsten zijn gekoppeld aan de prijs van de premies, wat betekent dat makelaars kunnen profiteren als hun klanten lijden onder enorme tariefstijgingen. Simpel gezegd: hoe minder hard ze hun best doen, hoe meer ze verdienen. Dit creëert een buitengewoon potentieel voor belangenconflicten die gewoonweg niet aanvaardbaar zouden zijn in andere sectoren. Toch is dit scenario in de verzekeringssector aan de orde van de dag.

Zelfs de makelaars die beweren alle van de verzekeraar afkomstige inkomsten aan hun klanten bekend te maken, geven vaak slechts presenteren vaak slechts een gedeeltelijk beeld dat voorbijgaat aan de vele “regelingen op portefeuilleniveau” voor complexe en weinig begrepen diensten aan die verzekeraars. Deze potentiële belangenconflicten zijn slechts het topje van de ijsberg. Sommige makelaars hun ‘voorkeursverzekeraars’ samen in panels of faciliteiten aan wie zij overeengekomen volumes leveren.De voor de hand liggende vraag is, hoe kan dit worden gegarandeerd wanneer deze belangen onvermijdelijk botsen?