IAIS: Verzekeraars worden zwaar blootgesteld aan klimaatverandering


Verzekeraars zijn zwaar blootgesteld aan de gevolgen van klimaatverandering en lopen ook risico’s als gevolg van hun alternatieve beleggingen in herverzekeringen, aldus de International Association of Insurance Supervisors, de wereldwijd overkoepelende organisatie van toezichthouders op de vezekeringsbranche. Verzekeraars blijven  ‘materiële blootstelling’ houden aan de klimaatverandering door investeringen in fossiele brandstoffen en energie-intensieve industrieën, maar ook door het accepteren van risico’s op natuurrampen.

Het IAIS Global Insurance Market Report 2023 belicht de belangrijkste risico’s en trends waarmee de mondiale verzekeringssector wordt geconfronteerd. Dat zijn onder meer:  

• De totale systeemrisicoscores van de mondiale verzekeringssector zijn licht gedaald vergeleken met de analyse van vorig jaar en blijven ruim onder die van de banken;

• Naast een totaaloverzicht van de solvabiliteit, winstgevendheid en liquiditeit van verzekeraars, deelt het rapport diepgaande analyses die zijn uitgevoerd op twee belangrijke thema’s: (1) rente-, liquiditeits- en kredietrisico’s in een uitdagende macro-economische omgeving; en (2) structurele verschuivingen in de levensverzekeringssector, waaronder een grotere allocatie van kapitaal aan alternatieve activa en een grotere afhankelijkheid van grensoverschrijdende activa-intensieve herverzekeringen.

• Verzekeraars blijven aanzienlijke blootstelling hebben aan klimaatverandering, door hun aanzienlijke investeringen in “klimaatrelevante sectoren” en door de verwachte toename van claims in verband met natuurrampen (NatCat), die een impact kunnen hebben op de winstgevendheid en kapitaaltoereikendheid.

• Vooruitblikkend kunnen de solvabiliteit en winstgevendheid van verzekeraars negatief worden beïnvloed door faillissementen, ongerealiseerde verliezen en een verminderde vraag naar verzekeringen als gevolg van de druk op de koopkracht van huishoudens in sommige markten. Geopolitieke spanningen blijven de vooruitzichten negatief beïnvloeden.

“GME-gegevens (Global Monitoring Excercise)duiden erop dat de kapitaaltoereikendheid van de mondiale verzekeringssector gezond blijft, maar eind 2022 licht is gedaald, voornamelijk als gevolg van ontwikkelingen op de financiële markten, zoals lagere activawaarderingen”, aldus Shigeru Ariizumi, voorzitter van het Uitvoerend Comité van IAIS. “Desalniettemin is de totale systeemrisicovoetafdruk van de verzekeringssector eind 2022 afgenomen vergeleken met het jaar daarvoor.”

De belangrijkste factoren voor de daling van de systeemrisicoscores van de verzekeringssector zijn lagere blootstelling aan kortetermijnfinanciering, liquiditeit van aansprakelijkheid, intra-financiële activa en minimumgaranties op variabele producten. Uit een sectoroverschrijdende vergelijking van de systeemrisicoscores van verzekeringsmaatschappijen met de banksector blijkt dat het systeemrisico dat voortkomt uit verzekeraars aanzienlijk lager blijft dan dat van banken.

Uit de beoordeling van klimaatgerelateerde risico’s in de verzekeringssector blijkt dat verzekeraars wereldwijd een aanzienlijke blootstelling aan klimaatgerelateerde activa behielden, waarbij verzekeraars aanzienlijke delen van hun beleggingsportefeuilles bleven toewijzen aan klimaatrelevante sectoren, waardoor ze zichzelf blootstelden aan transitierisico’s. Een van de belangrijkste fysieke risico’s van klimaatverandering voor verzekeraars is de verwachte toename van claims in verband met NatCat-evenementen. Een toename van extreme NatCat-gebeurtenissen kan de winstgevendheid van verzekeraars aantasten, hun kapitaalbeheer op de proef stellen en de herverzekeringsmarkten ontwrichten.

“Hoewel de stijgende rente een positieve invloed heeft gehad op de totale solvabiliteitsposities van verzekeraars, kunnen ze resulteren in onvoorziene kasuitstromen, zoals margestortingen op derivaten of afkoop van polissen”, aldus Jonathan Dixon, secretaris-generaal van de IAIS. “In het evoluerende digitale landschap is de dynamiek van het vervalrisico mogelijk veranderd. Factoren zoals sociale media kunnen het gedrag van polishouders beïnvloeden en de snelheid waarmee collectieve actie wordt geïnitieerd.” Als gevolg daarvan intensiveren de toezichthouders hun monitoringinspanningen en maken zij vaker gebruik van extern en ter plaatse toezicht. Dit omvat gevoeligheidsanalyses en stresstests voor het liquiditeitsrisico. Toenemende kredietrisico’s zijn ook topprioriteit voor toezichthouders, net als blootstelling aan commercieel vastgoed en de verwevenheid van de verzekeringssector met banken.

“We hebben ook mogelijke risico’s onderzocht die voortvloeien uit verschuivingen in de levensverzekeringssector, waaronder activa-intensieve herverzekeringen en een grotere allocatie van activa naar alternatieve beleggingen, die doorgaans complexer en minder liquide van aard zijn”, benadrukt Ariizumi. “Een adequaat inzicht in deze beleggingen en het beheersen van hun risico’s op verzekeraarniveau is belangrijk, naast het waarborgen dat beleggingen op passende wijze aansluiten bij het liquiditeitsprofiel van de verplichtingen van verzekeraars.”

Het toenemende gebruik van grensoverschrijdende activa-intensieve herverzekeringstransacties heeft vragen doen rijzen over de mate waarin verschillen in de regelgeving op het gebied van waardering, reserveringen en kapitaalvereisten tussen rechtsgebieden deze trend aandrijven. De focus van het toezicht op deze herverzekeringstransacties is er ook op gericht om duidelijkheid te verschaffen over wie de eigendom van de activa behoudt (cedent of herverzekeraar), wie de activa beheert en welke jurisdictie toezichthoudende bevoegdheid heeft over deze activa.

Ten slotte laten gegevens van de GME een aanhoudend groeitraject zien op de mondiale herverzekeringsmarkt. De aanzienlijke stijgingen van de verzekerde verliezen als gevolg van NatCat-gebeurtenissen zorgden echter voor druk op de winstgevendheid van herverzekeraars, die in 2022 aanzienlijk verslechterde, met name in Amerika en Europa.

Vooruitblikkend omvatten de risicofactoren die van invloed zijn op de toekomstige solvabiliteit en winstgevendheid van de verzekeringssector onder meer een aanhoudend hoog inflatieniveau, verval, aanzienlijke ongerealiseerde verliesposities en de mogelijkheid van een vermindering van de vraag naar verzekeringen als gevolg van de druk op de koopkracht van huishoudens. Bovendien blijven geopolitieke spanningen de vooruitzichten negatief beïnvloeden. De IAIS zal de mondiale verzekeringsmarkt actief blijven monitoren en haar systeemrisicobeoordeling blijven verfijnen, onder meer door de ontwikkeling van aanvullende indicatoren in 2024

.