GVNW-bestuursvoorzitter Alexander Mahnke over de ‘harde markt’: Verzekeraars zetten met hun schadebeleid en invulling partnerschap reputatie en relevantie van de verzekeringsmarkt op het spel


“Hoewel de meeste verzekeraars over de afgelopen 12 maanden weer bevredigende resultaten melden en dus geld verdienen blijft de situatie op de verzekeringsmarkt om verschillende redenen gespannen”, zei Alexander Mahnke, voorzitter van de GVNW  tijdens de 25e editie van het jaarlijkse symposium van de Duitse riskmanagementorganisatie.

Refererend aan de uitkomsten van een eerder dit jaar gehouden ledenonderzoek zei hij : “Helaas blijven de resultaten hiervan ontnuchterend en is er geen duidelijke en blijvende verbetering waarneembaar ten opzichte van de resultaten een jaar eerder. Het grootste probleem blijft dus de samenwerking tussen klanten en verzekeraars bij de voorbereiding en tijdige uitvoering van verlengingen en de bijbehorende communicatie. Op basis van hun ervaringen in de afgelopen jaren zijn veel van onze leden onlangs veel eerder begonnen met de verlenging van hun contracten. Helaas was dit vaak tevergeefs, omdat de benaderde verzekeraars ruim voor het verstrijken van de opzegtermijnen geen overeenkomstige aanbiedingen konden of wilden doen.”

Personeel en slechte organisatie

 Dit kan volgens hem weliswaar tot op zekere hoogte gerechtvaardigd worden door het tekort aan geschoolde werknemers, dat de laatste jaren een echt probleem is geworden voor de Duitse industriële verzekeringsmarkt, maar er speelt meer. “De indruk bestaat echter nog steeds dat slecht georganiseerde of te ingewikkelde besluitvormingsprocessen, deels versterkt door onduidelijke besluitvormingskanalen bij de verzekeraars, hieraan bijdragen. Bovendien zijn veel acceptatieprocessen nog steeds niet voldoende geautomatiseerd en worden de mogelijkheden die de digitalisering van processen op de verzekeringsmarkt mogelijk zouden maken, niet of onvoldoende benut. Wij bekritiseren dit al vele jaren, zonder dat het resultaat doorslaggevend is verbeterd.”

 Hij vervolgt: “Uiteindelijk maakt het voor de betrokken ondernemingen echter niet uit waarom de belofte van eerdere uitbreidingen en betere onderlinge communicatie niet wordt nagekomen. Want als slecht nieuws over verdere prijsstijgingen en vooral over aanzienlijke capaciteitsknelpunten pas kort voor de verlengingen wordt meegedeeld, komen de riskmanagers ook persoonlijk onder druk te staan en moeten zij zich de vraag stellen waarom de door hen gekozen verzekeraars niet betrouwbaarder en in een geest van partnerschap handelen en communiceren. Op dit punt kan ik alleen maar nogmaals waarschuwen dat dit onze reputatie en die van onze hele markt in groot gevaar brengt.”

Schadeafwikkeling

Een ander gebied waarop de wederzijdse verwachtingen volgens de GVNW-voorman soms uiteenlopen is de afwikkeling van complexe Alexander Mahnke: “Ik roep op tot een op partnerschap gebaseerde samenwerking om gezamenlijk het hoofd te kunnen bieden aan de huidige en vooral de toekomstige uitdagingen die onder meer voortvloeien uit de transformatie van onze industrieën en de geopolitieke en economische risicosituaties.”.

”Het idee is niet nieuw dat de verzekeraar bij een schadegeval kan en moet aantonen wat de belofte die hij contractueel heeft gedaan in de praktijk waard is. Hier kan de verzekeraar scoren met goede en ervaren schade-experts, die altijd de behoeften en uitdagingen van de klanten voor ogen moeten hebben. Helaas ontvangen wij herhaaldelijk signalen van onze leden dat in de schadepraktijk het tegenovergestelde het geval is en dat klantvriendelijkheid in het schaderegelingsproces op de achtergrond raakt.”

Hij sloot zijn presentatie af met de woorden: “Marktpartijen zouden er veel belang bij moeten hebben om op een coöperatieve en voorspelbare manier samen te werken om ervoor te zorgen dat de reputatie van industriële verzekeringen bij de klanten niet verder wordt aangetast en dat het vertrouwen in de duurzaamheid van het bedrijfsmodel niet verder verloren gaat. Om vooruit te kijken en innovatieve oplossingsmodellen te ontwikkelen en aan te bieden in een ‘perfect storm’, die onder meer wordt gevoed door de uiterst moeilijke geopolitieke situatie, de steeds sterkere effecten van de klimaatcrisis, bijzonder uitdagende risico’s zoals pandemieën en cyber, en de beperkingen van de harde verzekeringsmarkt, zijn gezamenlijke inspanningen van alle marktdeelnemers vereist. Alleen door samen te werken in een geest van vertrouwen en partnerschap kunnen wij erin slagen de hierboven beschreven uitdagingen het hoofd te bieden en het voortbestaan van de industriële verzekeringsmarkt op lange termijn te garanderen. Wij als GVNW zijn er klaar voor!”

Kijk hier voor het artikel:  https://www.riskenbusiness.nl/wp-content/uploads/2022/11/RB-4_2022.pdf