Adviesrapport Brandweeracademie: “Ontstaan en verspreiding vliegvuur niet te voorspellen”

Op verzoek van Veiligheidsregio Haaglanden heeft de Brandweeracademie nader onderzoek gedaan naar de voorspelbaarheid van vliegvuur. Het adviesrapport is nu beschikbaar. De onderzoekers concluderen op basis van alle beschikbare (nationale en internationale) informatie dat het ontstaan en de verspreiding van vliegvuur nagenoeg niet zijn te voorspellen, omdat vliegvuur van veel verschillende factoren afhankelijk is die elk hun eigen onzekerheid kennen. “Al deze onzekerheden samen maken dat de totale onzekerheid te groot is om op dit moment een uitspraak te kunnen doen over het optreden van schadelijk vliegvuur”, aldus de Brandweeracademie. 

Zoals bekend, hebben zich tijdens de jaarwisseling 2018-2019 in Scheveningen gevaarlijke situaties voorgedaan door vreugdevuren op het strand. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft in zijn onderzoek naar de gebeurtenissen al aandacht geschonken aan het fenomeen vliegvuur. De Raad heeft geconcludeerd dat het op basis van wetenschappelijke kennis nog niet mogelijk is om het ontstaan en de verspreiding van vliegvuur te voorspellen. Veiligheidsregio Haaglanden heeft vervolgens aan de Brandweeracademie gevraagd om zich in een verdiepend onderzoek specifiek en alleen te richten op het ontstaan van vliegvuur (i.c. de mate van voorspelbaarheid). En om daarbij de wetenschappelijke kennis vanuit het buitenland nadrukkelijk te betrekken.

Onderzoek

Al decennialang vindt er onderzoek plaats naar vliegvuur. Er is zowel experimenteel onderzoek gedaan als onderzoek naar praktijkincidenten waarbij vliegvuur zich heeft voorgedaan.” Er is vooral onderzoek gedaan naar vliegvuur bij natuurbranden. Een vuurstapel van 10x10x10 meter bestaande uit pallets wijkt sterk af van een natuurbrand of van gebouwdelen die onderzocht zijn met het oog op de effecten van vliegvuur. Zo zijn er bijvoorbeeld verschillen in soort en structuur van het materiaal dat brandt, de brandvermogensdichtheid en het brandvermogen. Dit maakt dat het voorspellen van vliegvuur specifiek voor een vuurstapel groter dan 10x10x10 meter bestaande uit pallets extra onzekerheid met zich meebrengt. Overigens is deze extra onzekerheid er ook – zoals eerder aangegeven in de review conceptadvies vreugdevuren – bij een vuurstapel van 10x10x10 meter.”

Volgens de Brandweeracademie kan er daarom geconcludeerd worden dat het voldoende betrouwbaar voorspellen van vliegvuur op dit moment nog vrijwel onmogelijk is. “Vliegvuur is van veel verschillende factoren afhankelijk die elk hun eigen onzekerheid kennen. Al deze onzekerheden samen maken dat de totale onzekerheid te groot is om een uitspraak te kunnen doen over het optreden van schadelijk vliegvuur.

 Mogelijkheid tot nader onderzoek

Een literatuurstudie kan volgens de Brandweeracademie geen antwoord leveren op de vraag hoe vliegvuur beter ingeschat of voorspeld kan worden. “Modellering en simulatie zijn niet mogelijk, doordat er nog geen betrouwbaar model beschikbaar is. Dit ondanks dat er al decennialang onderzoek gedaan wordt naar vliegvuur. Een optie die dan overblijft is het uitvoeren van experimenteel onderzoek. Testen op laboratoriumschaal zijn mogelijk (en reeds uitgevoerd voor andere brandstoffen dan pallets), maar laten zich lastig vertalen naar een situatie op werkelijke schaal. De brandvermogensdichtheid is bij testen op laboratoriumschaal namelijk flink anders dan in werkelijkheid, en juist de brandvermogensdichtheid zorgt mede voor de interne krachten in het vuur waardoor de vliegvuurdeeltjes ontstaan. Op basis van laboratoriumtesten voorspellen hoeveel en wat voor soort vliegvuurdeeltjes ontstaan is werkelijkheid, is daarom niet betrouwbaar. Hiervoor zou validatie op basis van testen op werkelijke schaal plaats moeten vinden.”

Download het rapport Advies vliegvuur vreugdevuren

Advies vliegvuur vreugdevuren https://www.ifv.nl/kennisplein/Documents/20201123-BA-Advies-vliegvuur-vreugdevuren.pdf