IFV: Voorbereidingen coronacrisis bleken niet toereikend

De crisis die werd verwacht: het lectoraat Crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) beschouwt in de notitie De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie de coronacrisis zoals die zich in Nederland vanaf het voorjaar van 2020 tot medio 2021 ontvouwde.

Voorbereidingen bleken niet toereikend

Als eerste staat de vraag centraal: waarom werd Nederland schijnbaar door deze crisis overvallen, terwijl een pandemie al jarenlang bovenaan de lijst stond van meest denkbare en waarschijnlijke crises? Geen enkel ander type crisis werd zo waarschijnlijk geacht en tóch werd Nederland door de coronacrisis verrast. Er is gekeken naar de voorbereidingen die getroffen waren en waarom deze kennelijk niet toereikend waren. Waar schoten plannen, scenario’s en draaiboeken tekort?

Tussenbalans opgemaakt

Ten tweede wordt er geïnventariseerd welke inzichten er inmiddels uit deze zich nog steeds voortslepende crisis zijn opgedaan. Vier thema’s staan centraal: de gevolgen voor de gezondheidszorg en de economische, maatschappelijke en psychosociale gevolgen. Over elk thema is recent verschenen onderzoek verzameld en zijn nieuwsberichten geraadpleegd.

Senior onderzoeker Vina Wijkhuijs: “In deze notitie wordt als het ware een tussenbalans opgemaakt. De bedoeling daarvan is om in een vervolgonderzoek te bezien hoe we – met de coronacrisis als ervaring rijker ‒ ons beter zouden kunnen voorbereiden op een dergelijke crisis. Misschien moeten we constateren dat het heil niet primair in plannen en scenario’s moet worden gezocht en zullen we moeten leren te improviseren.”

Vanuit praktisch oogpunt was het uiteraard niet mogelijk om alle publicaties die hierover reeds verschenen zijn mee te nemen in dit rapport. Dit betekent dat het document dat voorligt niet uitputtend is. Bovendien is het slechts een momentopname: alleen de inmiddels bekende gevolgen zijn gedocumenteerd.

Download de notitie en een beknopte factsheet

Notitie: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie
Factsheet: De coronacrisis: voorbereiding én improvisatie