Hoogste economische groei in 2019 in Almere en Haarlemmermeer

De hoogste economische groei in 2019 vond plaats in de regio’s Almere en Haarlemmermeer. In beide regio’s nam de economie, uitgedrukt in volume bbp, met 4,0% toe, terwijl de Nederlandse economie met 1,8% groeide. Groningen was de enige provincie met een krimpende economie (0,9%). Deze krimp hangt samen met de afname van de winning van aardgas. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Evenals in 2018 werd in Almere de economische groei gedreven door een toename van de bevolking en de goede prestaties van leasebedrijven. Maar ook de handel en de bouwnijverheid droegen in belangrijke mate bij aan de groei. De economie van Haarlemmermeer en omstreken profiteerde evenals Almere van de bevolkingsgroei. Daarnaast waren de luchtvaart en de groothandel bedrijfstakken die voor economische groei zorgden.

Van de vier COROP-plusgebieden van de vier grootste steden, groeide de economie van het Stadsgewest Utrecht het sterkst met 5,9%. Deze groei werd echter voor een belangrijk deel veroorzaakt door een gemeentelijke herindeling die een gebied van Zuid-Holland aan Utrecht toevoegde.  Zonder deze herindeling zou de economische groei van Utrecht 2,3% bedragen. Van de andere grote steden groeide de economie van Amsterdam met 2,7 procent het sterkst. Met name de handel en de zakelijke dienstverlening droegen hieraan bij. De financiële dienstverlening, een belangrijke bedrijfstak in Amsterdam, kromp. Ook de agglomeratie Den Haag groeide met 2,1%. In deze groei speelden de overheid en de zakelijke dienstverlening een belangrijke rol. In de Rijnmond, Rotterdam, was de groei lager dan het Nederlandse gemiddelde. In vergelijking met de drie andere grote steden is het aandeel van de industrie en vervoer en opslag relatief groot. Deze bedrijfstakken lieten in 2019 een lichte krimp zien. 

Sterke groei Flevoland 

De drie provincies met de grootste economische groei in 2019 waren Utrecht, Flevoland en Noord-Holland. De provincie Utrecht kende de sterkste groei met 4,6%.  Die groei werd vooral veroorzaakt door de handel en de eerder genoemde gemeentelijke herindeling. Flevoland was daarna de sterkste groeier met 3,1%, dankzij de handel en de toegenomen bevolking. Noord-Holland groeide met 2,5% door onder andere de goede resultaten van de zakelijke dienstverlening en informatie- en communicatiesector. De economie van Groningen kromp met 0,9%. Dat komt vooral door de daling van de aardgaswinning. Exclusief de aardgaswinning zou de economie van Groningen met 1,1% groeien.