Vijfjarig overlevingspercentage van nieuwe bedrijven neemt toe

Bijna 65% van de nieuw opgerichte bedrijven in 2015 bestond vijf jaar later nog steeds. De kans dat een bedrijf na vijf jaar bestaat is daarmee groter geworden; van de in 2010 opgerichte bedrijven bestond in 2015 nog 56%. Ook voor nieuwe werkgevers steeg de kans dat ze vijf jaar later nog steeds werkgever zijn. Dat blijkt uit nieuwe door het CBS ontwikkelde StatLinetabellen over bedrijvendemografie.

Tussen 2012 en 2020 steeg het aantal nieuw opgerichte bedrijven gestaag van bijna 148.000 naar bijna 200.000. Een deel van deze bedrijven blijft bestaan. Van de 153.000 opgerichte bedrijven in 2015 bestond er in 2016 nog bijna 96%, in 2018 nog ruim drie kwart en in 2020 nog bijna 65%. Het aandeel nieuwe bedrijven dat na vijf jaar nog bestaat, is vanaf 2015 (voor bedrijven opgericht in 2010) opgelopen van 56% tot bijna 65 in 2020 (voor bedrijven opgericht in 2015), een stijging van bijna 9 procentpunten.

Voor nieuwe werkgevers steeg het aandeel dat vijf jaar later nog steeds werkgever is van 44% in 2015 naar 49% in 2020. Het aandeel werkgevers dat vijf jaar later nog steeds werknemers in dienst heeft is daarmee – in alle jaren – kleiner dan het aandeel overlevende nieuw opgerichte bedrijven. Het aantal nieuwe werkgevers (bijna 26.000 in 2020) is ook veel kleiner dan het aantal oprichtingen (ruim 198.000). Nederland telde in 2020 ruim 311.000 bedrijven met werknemers in dienst.

Aandeel werkzame personen van overlevende bedrijven neemt toe; Grootste overlevingspercentage bij bouwnijverheid 

Het aandeel werkzame personen bij in 2015 opgerichte bedrijven bedroeg 1,4% van de totale werkgelegenheid. Bij de oprichtingen in 2010 was dit nog 1,5%. Het aandeel werkzame personen bij nieuwe werkgevers in de totale werkgelegenheid van 2015 was 1,7%, terwijl dat bij nieuwe werkgevers in 2010 nog 2,2% was. Het aandeel werkzame personen in de totale werkgelegenheid is zowel bij oprichtingen als bij nieuwe werkgevers na vijf jaar groter, ondanks dat de groepen bedrijven kleiner zijn geworden.

In 2015 opgerichte bedrijven in de bouwnijverheid bestonden aan vijf jaar later nog het vaakst (71%), en ook een relatief groot deel van de opgerichte bedrijven in de energievoorziening en specialistische zakelijke diensten haalde in 2020 een leeftijd van vijf jaar (67%). Het aandeel bedrijven dat zijn vijfde verjaardag mocht vieren was in 2020 het laagst in de horeca (59%), vervoer en opslag (56%) en de handel (51%).

Nieuwe winkels en webwinkels worden veerkrachtiger

In 2020 werden in totaal 27 duizend nieuwe winkels opgericht, waarvan 88 procent webwinkels. In 2015 waren dit nog 15.000 winkels, waarvan 61% webwinkels. Winkels hebben een steeds grotere kans om na vijf jaar nog te bestaan. In 2015 bestond 45% van de in 2010 opgerichte fysieke winkels en 36% van de webwinkels nog steeds. Beide aandelen namen gestaag toe in de periode 2015-2020. Zo bestond in 2020 nog 56% van de fysieke winkels opgericht in 2015 en 47% van de in 2015 opgerichte webwinkels.