Verzekeraars bepalen koers voor komende drie jaar; (on)verzekerbaarheid, directe verzekering en (verkeers)veiligheid hoog op de agenda

De verzekeringssector wil zich de komende drie jaar met name richten op versterking van zijn maatschappelijke rol, betrouwbare omgang met data, een betere klantrelatie en een vitale bedrijfstak. Deze vier speerpunten staan centraal in het nieuwe middellange termijnplan (MLT) met als titel ‘Nieuwe wegen’, dat de algemene ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars voor de kerst heeft goedgekeurd.

Het middellange termijnplan beschrijft fundamentele trends die de komende jaren volgens het Verbond forse impact hebben op de verzekeringssector. “Op meerdere maatschappelijke terreinen is er sprake van transitievraagstukken, zowel in de sociale stelsels (pensioen, arbeidsmarkt) als ten aanzien van klimaat en energie. Digitalisering rukt op, met mogelijkheden voor een betere klantbediening maar ook belangrijke vraagstukken ten aanzien van veiligheid en eigenaarschap van data. Tot slot verandert de financiële sector; er is sprake van branchevervaging, consolidatie, de opkomst van deelplatformen en ecosystemen.

Maatschappelijke rol
“Deze trends willen we aangrijpen om het maatschappelijk profiel van de sector verder te versterken, nieuwe mogelijkheden te verkennen en kansen te benutten”, aldus algemeen directeur Richard Weurding. Met name het issue verzekerbaarheid staat hoog op de agenda. “De dilemma’s die zich hier voordoen willen we open bespreken en waar mogelijk concrete verbeteringen realiseren.” Ten aanzien van de toepassing van data wil de sector samen met andere maatschappelijke organisaties randvoorwaarden formuleren. Weurding: “Ook bedrijfseconomisch staan we voor een forse uitdaging. Om onze vooraanstaande rol in de Nederlandse economie te kunnen vervullen moeten alle zeilen worden bijgezet.”

Beleidsplan
Het MLT bepaalt de koers voor de komende jaren, in het beleidsplan voor 2019 worden de vier speerpunten verder uitgewerkt in concrete acties. Zo staan onder meer toegankelijkheid voor mensen met beperkingen, versterking van de weerbaarheid van kwetsbare groepen en de uitbouw van een Data Competence Centre op de agenda. Het Verbond wil zijn bijdrage blijven leveren aan het vormgeven van een toekomstbestendig pensioenstelsel. Weurding: “We hebben veel meer op ons bord, maar het pensioenstelsel benoem ik apart. Het is onze vurige wens dat het stelsel weer gaat aansluiten op de arbeidsmarkt en samenleving anno nu, en niet blijft hangen in een wereld die al lang achter ons ligt.”

 Speerpunten sector

 In het middellange termijnplan 2019-2021 kiest het Verbond voor de volgende vier speerpunten:

1) Versterking maatschappelijke rol en zoeken naar verzekeringsoplossingen
2) Betrouwbaar met data – voor klant en samenleving
3) Versterken klantrelatie
4) Vitale bedrijfstak, ruimte voor nieuwe verdienmodellen

Voor wat betreft de sector Schadeverzekeringen staan de komst van zelfsturende auto’s (autonome voertuigen en de realisatie van een directe verzekering   hoog op de agenda. Een ander belangrijk speerpunt is de aandacht voor het klimaat. Het Verbond heeft eerder het rapport ‘Hoofd boven water’ opgesteld. Het Verbond geeft in 2019 verdere invulling aan de aanbevelingen uit het klimaatrapport. Er wordt ingegaan op de vraag hoe de sector de gevolgen van klimaatverandering verzekerbaar kan houden en hoe de verzekerbaarheid hiervan kan worden uitgebreid.

Andere belangrijke prioriteiten in 2019 zijn:

  • Een verdere professionalisering van de volmachtketen waarbij de focus ligt op het realiseren van de uitgangspunten die zijn verwoord in het position paper dat eind 2018 is vastgesteld. De nadruk ligt daarbij op risicobeheersing en optimaliseren van de datakwaliteit;
  • Het in 2019 herzien van de bestaande visie op (verkeers)veiligheid met een focus op het thema verkeersveiligheid en aansluiting namens de sector bij de doelstellingen van het nationale veiligheidsplan;
  • De publiek-private samenwerking bij de aanpak van verzekeringscriminaliteit. Samen met politie en Justitie brengen wij in 2019 samenwerkingsmogelijkheden in het opsporingsdomein in beeld. Voor de sector moet deze publiek-private samenwerking (PPS) leiden tot een effectieve en frequentere inzet van het strafrecht bij de aanpak van verzekeringscriminaliteit.