OpenC komt met informatiedocument voor IDD-richtlijn

 

OpenC, een rekencentrum voor de verzekeringsbedrijfstak, presenteert naar eigen zeggen als eerste  een Informatiedocument zo inzake de nieuwe Europese Richtlijn (IDD genaamd) die begin 2019 van kracht wordt.Het uitvoeringsbesluit maakt deel uit van de nieuwe Richtlijn (IDD genaamd) die voor de hele verzekeringsbedrijfstak in Europa van kracht wordt op 23 februari 2019.

Op grond van het uitvoeringsbesluit dat de Europese Commissie op 11 augustus 2017 vaststelde, zijn aanbieders van verzekeringsproducten in Europa verplicht om consumenten maximaal transparant te informeren over het verzekeringsproduct. Het IPID (Insurance Product Information Document) moet aan de klanten worden voorgelegd voordat de verzekeringsovereenkomst tot stand kan worden gebracht.het IPID bevat alle relevante informatie die voor de klanten relevant is. In het IPID moet de klant ook geïnformeerd worden over de aan hem ter beschikking gestelde informatiebronnen. Het Verbond van Verzekeraars sprak zich recent positief uit over het IPID.

Het ontwerp is door OpenC zeer breed en uitvoerig ingevuld, bij wijze van demonstratie hoe dit document eruit kan zien. Het kan aangepast worden aan de wensen van verzekeraars. Of dit betreffende voorbeeld-ontwerp op alle vlakken voldoet aan de nieuwe wet, moet worden afgewacht: de AFM spreekt zich over zulke zaken uitsluitend uit nadat er klachten zijn.

Transparant informatiedossier

Het wettelijk verplichte document (IPID) maakt deel uit van een transparant informatiedossier. Het standaard informatiedossier bevat niet alleen één of meer Informatiedocumenten, maar komt tevens tegemoet aan de wens dat de verzekerden ook achteraf nog kunnen controleren of alle door hen verstrekte informatie juist en volledig is. Deze toevoeging aan het informatiedossier is wenselijk omdat verzekeraars zich in geval van schade mogen beroepen op verzwijging, als hen blijkt dat door of namens een verzekerde bewust of onbewust onjuiste informatie is verstrekt. Van het inmiddels historische aanvraagformulier kan men immers geen fotokopie meer maken, omdat alles digitaal gaat. En als er sprake is van verzwijging, dan mogen verzekeraars vergoeding van schade weigeren.Een exemplaar van het ontwikkelde document kan worden verkregen op de website www.verzekerunu.nl die voor dit demonstratiedoel is gemaakt.

Nu steeds meer verzekeringsovereenkomsten tot stand komen via websites, kunnen de verzekerden eigenlijk nooit meer controleren of zij zich hebben vergist toen zij allerhande vragen gingen beantwoorden op een website. Een website kan immers meteen worden aangepast. Door de verklaringen van de klant op te nemen in het informatiedossier, biedt OpenC niet alleen de verzekerden maximale transparantie, maar verkrijgen verzekeraars zo ook de zekerheid dat de cliënten hebben kunnen controleren wat door hen of namens hen is verklaard. En desgewenst kan het adviserende intermediair zo volledig inzicht verkrijgen in de aanvraag, de offerte en de dekking van het gekozen product.

OpenC biedt verzekeraars, gevolmachtigde agenten NVGA, Registermakelaars RMiA en onafhankelijke intermediairs Adfiz een platform voor dienstverlening, waarop zij op maximaal efficiënte wijze kunnen samenwerken om hun particuliere en zakelijke cliënten te dienen.