DNB onderzoekt onbedoelde effecten regelgeving en verslechterde resultaten WA-autoverzekeringssector

 

DNB onderzoekt de onbedoelde effecten van regulering. Met deze enquête wil de toezichthouder DNB achterhalen of toezicht en regelgeving leiden tot minder aandacht voor strategie en risicobeheer. Ook bevat de enquête vragen over de proportionaliteit van regelgeving, rapportages en de toezichtpraktijk. De enquête wordt binnenkort uitgezet onder banken, verzekeraars, pensioenfondsen en PPI’s. Ook toezichthouders doen mee aan de enquête. De deelname is op vrijwillige basis.

De enquête omvat vragen als: welke rapportages aan DNB worden gezien als nuttig, hoeveel inspanning kost het om de informatie op te leveren, en in hoeverre zijn deze gegevens identiek aan de gegevens die de instellingen zelf gebruiken voor eigen doeleinden. Ook wordt gevraagd of rapportages en regelgeving leiden tot verminderde aandacht van de bestuurstafel voor het eigen risicobeheer en strategie. De enquête biedt deelnemers ruim de gelegenheid om vanuit hun eigen ervaringen concrete voorbeelden aan te dragen.

De enquête is onderdeel van het onderzoek dat DNB dit jaar doet naar de onbedoelde effecten van regulering. Ook onderzoekt DNB of regelgeving en rapportages gevolgen hebben voor de marktordening tussen verschillende types spelers. Het gaat daarbij in het bijzonder om proportionaliteit: zijn regelgeving en rapportage-eisen passend bij de omvang, risico’s en reikwijdte van de activiteiten van financiële instellingen? “Er zijn weinig feiten en cijfers voorhanden voor het beantwoorden van deze vragen. Tegelijkertijd is er een groeiende aandacht voor deze thema’s, zowel in nationaal als internationaal verband”, aldus DNB in een toelichting over het onderzoek waarvan de resultaten de basis zullen vormen voor analyse en aanbevelingen, die DNB in het eerste kwartaal van 2018 zal publiceren.

Markt motor WA-verzekeringen verslechterd

In dezelfde deze week verschenen nieuwsbrief schrijft DNB dat uit de jaarlijkse uitvraag onder verzekeraars blijkt dat de resultaten op motor WA-verzekeringen verder zijn verslechterd. Ondanks pogingen van verzekeraars om het tij te keren, ziet DNB nog geen verbetering op de motor WA-markt op basis van de cijfers van boekjaar 2016. Integendeel. De verliezen van verzekeraars zijn groter dan in 2015. Er is sprake van een toename van de schadelast in combinatie met een zeer concurrerende markt. Niet één verzekeraar is in staat om structureel winst te maken. De markt voor particuliere verzekeringen is nog even verlieslatend als in voorgaande jaren. De zakelijke markt laat in boekjaar 2016 een flinke verslechtering zien. Het lukt de verzekeraars blijkbaar minder goed om in te grijpen in deze markt, die met de veelal collectieve contracten een heel andere dynamiek kent dan de particuliere markt.


DNB ziet onverminderd de noodzaak om deze markt te blijven volgen.” Dankzij Solvency II heeft DNB inmiddels een uitgebreide set aan gegevens tot haar beschikking voor vervolgonderzoek. Daarom stopt DNB met de jaarlijkse uitvraag onder verzekeraars. Natuurlijk blijft DNB in gesprek met de verzekeraars en andere belanghebbenden. In geval van significante marktveranderingen kan DNB alsnog besluiten tot een uitvraag voor kwalitatieve of kwantitatieve informatie
”, aldus de toezichthouder.