Politie ziet forse stijging verkeersovertredingen

In de eerste vier maanden van 2023 zijn 2.662.482 verkeersovertredingen geconstateerd. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar gaat het om een stijging van 9,1%. Toen werden 2.440.672 verkeersboetes opgelegd op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv). Een stijging van het aantal geconstateerde verkeersovertredingen op grond van de Wahv is onder meer te zien in de op kenteken geregistreerde overtredingen: 2.429.657 in de eerste vier maanden van dit jaar, tegen 2.294.041 in dezelfde periode van vorig jaar.

Het overzicht verkeersboetes van de eerste vier maanden van 2023 laat zien welke overtredingen het meest voorkomen: te hard rijden, parkeren/stilstaan waar het niet mag, handheld bellen tijdens het rijden, geen helm dragen en fietsen zonder licht. Handhavers zagen het in die eerste maanden 2.662.482 keer misgaan. . “Bekeuren is geen doel op zich, maar een middel om de veiligheid op de weg te vergroten”, aldus  de Politie.

Flitspalen

In het eerste tertiaal van 2023 zijn 925.490 snelheidsovertredingen geconstateerd met behulp van flitspalen, tegen 918.035 in 2022. Dat is een stijging van 0,8%. Dit komt onder andere door de inzet van extra flitspalen in de vorm van flexflitsers. Bij mobiele radarsets was een stijging van 3,5% te zien, van 438.881 boetes voor te hard rijden in de eerste vier maanden in 2022 naar 454.284 dit jaar. Het aantal geconstateerde snelheidsovertredingen met trajectcontrolesystemen is licht gedaald, van 586.058 in het eerste tertiaal van 2022 naar 580.290 dit jaar.Het aantal staande houdingen is flink gestegen: van 146.631 in het eerste tertiaal van 2022 naar 232.825 in diezelfde periode van 2023. Dit komt onder andere door keuzes van het lokaal gezag en de politie over de inzet van de capaciteit.

“‘Het is zorgelijk dat bestuurders zich minder aan de verkeersregels hielden. Het aantal bekeuringen nam dan ook toe. We bekeuren om de verkeersveiligheid te vergroten’, zegt uitvoerend themahouder verkeer Paul Broer. Het aantal staandehoudingen steeg ook enorm, van 146.631 naar 232.825. ‘Agenten praten dan met bestuurders over het waarom van die overtreding. Zodat ze zich meer bewust worden van hun verkeersgedrag. Als politie zetten we daar doelbewust op in. De politie wordt continu gevraagd voor meer inzet – niet alleen op verkeer – en moet capaciteitskeuzes maken, maar dit geeft aan dat agenten aandacht blijven houden voor de verkeersveiligheid.”

Fietsen zonder licht en helmplicht

Fietsen zonder licht werd in de eerste vier maanden van dit jaar (20.656 keer) zelfs bijna twee keer zoveel geregistreerd als vorig jaar (10.609). De politie noemt het ‘zorgelijk’ dat bestuurders zich klaarblijkelijk minder aan de verkeersregels hielden. Hierbij noemt themahouder verkeer Paul Broer ook dat ‘steeds meer automobilisten geen gordel dragen. “Geen gordel dragen vergroot bij een ongeval de kans op letsel enorm. Zo’n gordel kan je leven redden. Daarom letten we ook nadrukkelijk op gordelgebruik”

  Sinds 1 januari 2023 geldt de helmplicht voor snorfietsers. In het eerste tertiaal van 2023 zijn hiervoor 4.129 boetes opgelegd aan snorfietsers. Voor de bromfietsers waren dit 27.612 boetes in de eerste vier maanden van 2023. Ook het niet voeren van fietsverlichting is opvallend gestegen. In totaal werden hiervoor in het eerste tertiaal 2023 20.656 boetes opgelegd, tegen 10.609 boetes het jaar ervoor.
Daarnaast is een stijging te zien in het aantal overtredingen voor het handelen in strijd met een geslotenverklaring, het inrijden van een weg waar je niet in mag rijden. Dit komt vooral voor in steden, daar wordt steeds vaker op zo’n verbod gehandhaafd op kenteken met een camera. Voor de overtreding ‘als bestuurder (dus ook bijvoorbeeld van een fiets) handelen in strijd met een geslotenverklaring in beide richtingen’ werden in de eerste vier maanden van 2023 41.213 boetes opgelegd tegen 10.749 boetes in dezelfde periode vorig jaar. Voor de overtreding ‘handelen in strijdt met een geslotenverklaring voor uitsluitend motorvoertuigen’ zijn in de eerste vier maanden van 2023 37.947 boetes opgelegd tegen 14.897 boetes in dezelfde periode van 2022.

  Buitenlandse verkeersovertreders
In de eerste vier maanden van 2022 zijn ook meer verkeersovertredingen geconstateerd op buitenlandse kentekens. Het aantal verkeersboetes op grond van de Wahv dat naar een buitenlandse verkeersovertreder is verstuurd, steeg van 227.642 in het eerste tertiaal 2022 naar 255.379 dit jaar.