Onderzoek ASN Bank en Foundation for Sustainable Development: Investeren in de natuur loont, óók voor de economie

Concrete investeringen in de natuur leveren méér economische waarde op. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Make Nature Count’ dat ASN Bank en de Foundation for Sustainable Development (FSD) vandaag presenteren. De inzichten uit de studie geven de financiële sector, de overheid en het bedrijfsleven de mogelijkheid om de waarde van natuur in geld uit te drukken én daarmee beter te integreren in besluitvorming. Volgens ASN Bank en FSD is het cruciaal dat er veel meer wordt stil gestaan bij de werkelijke waarde die de natuur vertegenwoordigt.

Lange tijd was het lastig om de economische waarde van de ruim 20 verschillende ecosysteemdiensten van de natuur meetbaar te maken en werden investeringen in natuurbescherming- of herstel gezien als kostenpost. Daar komt nu langzaam verandering in. 
Rekenen om effecten natuurinvestering vast te stellen
ASN Bank en de Foundation for Sustainable Development berekenden samen de verwachte economische waarde van vier (natuur) investeringsprojecten in Nederland, Madagaskar, Paraguay en Nicaragua. Daarvoor maakten ze gebruik van de Ecosystem Services Valuation Database (ESVD): een wereldwijde database met meer dan 8.000 waarden van ecosysteemdiensten*. Met behulp van deze data kan bijvoorbeeld worden berekend in hoeverre het herbebossen van gedegradeerde landbouwgrond of investeren in een natuurgebied economische winst of juist verlies oplevert, uitgedrukt in dollars. 

Het is voor het eerst dat deze wetenschappelijke kennis is toegepast door een Nederlandse financiële instelling.

Voorbeeld: De Geelders in Noord-Brabant In hun onderzoek richtten ASN Bank en FSD zich onder meer op natuurgebied De Geelders in Noord-Brabant. De onderzoekers concludeerden dat de toename van natuur ertoe zal leiden dat de luchtkwaliteit en waterhuishouding verbeteren, meer CO2 wordt vastgelegd en recreatiemogelijkheden en natuurwaarden** worden versterkt. Hierdoor stijgt de economische waarde van het gebied in de toekomst van zo’n 17.500 dollar per hectare naar 31.000 dollar per hectare over 10 jaar. Kortom, de berekeningen laten zien dat investeren in natuur een substantiële economische waarde vertegenwoordigt voor de brede samenleving. Investeren loont als de effecten van natuurontwikkeling worden meegenomen. 

Toepassing in de praktijk
Volgens ASN Bank biedt de studie waardevolle informatie voor de financiële sector, maar ook voor overheden, het bedrijfsleven, de landbouwsector en het publiek. Al deze groepen zijn in staat betere keuzes te maken als ze goed zicht hebben op de grote economische waarde die ecosysteemdiensten vertegenwoordigen, zowel landelijk als lokaal. Met de inzichten uit het rapport kunnen financiële instellingen de waarde van investeringen in de natuur beter integreren in hun besluitvorming. Het stelt de overheid in staat om een completer beeld te krijgen van de impact van investeringen op de natuur en actoren die bijdragen aan herstel van natuur hiervoor te betalen.

Roel Nozeman, biodiversiteitsexpert bij ASN Bank: “Er is meer nodig dan een beroep op ons welzijn en aandacht voor de financiële risico’s om de natuurcrisis te lijf te gaan. We moeten af van het idee dat de economie en de natuur elkaars tegenpolen zijn. De intrinsieke waarde van de natuur staat als een paal boven water, maar daarbij moeten we ons ook realiseren dat een gezonde economie niet bestaat zonder gezonde natuur. 50 procent van wat we wereldwijd met elkaar verdienen is afhankelijk van de ecosysteemdiensten die de natuur levert. Desondanks wordt de waarde van de meeste diensten nog niet meegenomen in besluitvorming. Monetaire waardering van de natuur stelt ons in staat om natuurwaarde écht mee te laten tellen, op weg naar een economie die opereert binnen de grenzen van de planeet. Ik nodig elke beleidsbepaler in de publieke en private sector uit om deze kans te pakken.”