Minister Ollongren: Doelstelling aantal nieuwe woningen in 2020 gehaald

Net als de twee voorgaande jaren is ook dit jaar de doelstelling om 75.000 woningen (nieuwbouw en transformaties) bij te bouwen gehaald. Dat blijkt uit de recent gepubliceerde cijfers van het CBS. In 2020 zijn ruim 69.000 nieuwbouwwoningen gebouwd zijn. Daar komen nog circa 10.000 transformatiewoningen bij (inschatting over 2020, CBS publiceert deze in oktober 2021). In totaal zijn er vorig jaar ruim 79.000 woningen gerealiseerd. 

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties): “Samen met alle betrokken partijen hebben we gezorgd dat de bouw kon doorbouwen tijdens de coronacrisis. Hierdoor is het gelukt is om de bouwproductie in 2020 hoog te houden. Meer woningen bouwen blijft topprioriteit. Er zijn nog steeds veel meer betaalbare woningen nodig en starters moeten meer kansen krijgen op de woningmarkt.”

 

Forse inzet nieuwbouw

Na een aantal jaren waarin de woningbouwproductie aanzienlijk lager lag (gemiddeld 60.000 woningen per jaar), is er de afgelopen kabinetsperiode fors ingezet op meer woningbouw en versnellen van de woningbouwproductie. Dat resulteerde deze kabinetsperiode in de realisatie van gemiddeld 75.000 woningen per jaar.

Deze stijging is gerealiseerd door het nemen van diverse maatregelen en het zorgen voor de juiste randvoorwaarden voor alle betrokken partners. Zo is er via de Woningbouwimpuls financiële steun gegeven en zijn er flexpools met extra personele capaciteit voor gemeenten opgezet zodat er meer bouwplannen komen en sneller vergunningen worden verleend. Ook heeft de minister bestuurlijke afspraken gemaakt met de provincie en regio’s die gaan leiden tot de bouw van 150.000 extra woningen de komende tien jaar.

Opgave voor de toekomst

Ondanks deze inzet, ligt er voor komende jaren nog een forse opgave. Op basis van cijfers van het CBS blijkt dat de bevolking sneller toeneemt dan verwacht en dat dit de komende jaren aanhoudt. Minister Ollongren heeft aangekondigd dat de woningbouw de komende jaren verder moet versnellen. Dat betekent dat er tot 2030 bijna 900 duizend nieuwe woningen moeten worden gebouwd. Dat zijn 150 duizend extra woningen tot 2030 ten opzichte van de ambitie in de Nationale Woonagenda en het productieniveau in de afgelopen jaren.

Om deze opgave mogelijk te maken heeft Minister Ollongren het afgelopen half jaar met de provincies afspraken gemaakt over de woningbouwproductie tot 2030 en de hiervoor benodigde plancapaciteit. Daarbij is ook afgesproken dat er 130 procent plancapaciteit beschikbaar is in de gebieden met de grootste opgave. Voor de komende jaren vergt dit nog een grote inzet van zowel Rijk, Provincies, gemeenten alsmede de projectontwikkelaars en bouwers om zorg te dragen voor voldoende plancapaciteit en realisatie van alle woningbouwplannen.

69.000 nieuwbouwwoningen

In 2020 werden ruim 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is ruim 3% minder dan in 2019, maar meer dan in de jaren 2010–2018. Daarmee groeide de totale woningvoorraad met 0,9% tot bijna 8 miljoen woningen. In Den Haag werden de meeste nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1%, gemiddeld zo’n 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45.000 nieuwbouwwoningen). In de vijf jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2020 werd er iets minder gebouwd dan het jaar ervoor. Geheel onverwacht was dat niet. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen liep sinds 2019 terug. Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is een indicator voor wat er in de nabije toekomst aan woningen gebouwd zal worden.

Bijna 8 miljoen woningen

Nederland telde op 1 januari 2021 bijna 8 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 75 duizend meer dan een jaar eerder. Naar verwachting zal dit jaar de grens van 8 miljoen gepasseerd worden.  Door nieuwbouw groeide de woningvoorraad vorig jaar met 69,300 woningen. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsing of samenvoeging van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2019 werden door transformatie van gebouwen 12,500 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

Relatief veel nieuwbouw in Flevoland, weinig in Limburg

In absolute aantallen werden in Zuid-Holland de meeste woningen gebouwd, ruim 15.000. Noord-Holland en Noord-Brabant volgden elk met ruim 10.000 woningen. De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, met 1,5%. Ook in Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

In Zoeterwoude groeide de woningvoorraad door nieuwbouw het hardst, met bijna 6%. In totaal werden daar 202 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Eerder berichtte het CBS ook al dat in Zoeterwoude het aantal inwoners in 2020 relatief sterk is toegenomen.In Den Haag werden de meeste nieuwbouwwoningen toegevoegd, te weten 2 820. De afgelopen jaren stond Amsterdam juist op de eerste plek. In 2020, 2019 en 2018 zijn daar respectievelijk 2.511, 5.198 en 7.530 nieuwbouwwoningen gebouwd. In Amsterdam staan in totaal bijna 450.000 woningen, bijna 6% van de Nederlandse woningvoorraad