IPCC: We kunnen de uitstoot halveren tegen 2030; de tijd voor actie is nu gekomen

In de periode 2010-2019 lag de gemiddelde jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen wereldwijd op het hoogste niveaus in de menselijke geschiedenis, maar het groeitempo is vertraagd. Zonder onmiddellijke en diepgaande uitstoot in alle sectoren ligt een beperking van de opwarming van de aarde tot 1,5°C buiten bereik. Echter, er zijn steeds meer aanwijzingen voor klimaatactie, aldus wetenschappers in het laatste Intergouvernementeel Panel inzake klimaatverandering (IPCC)-rapport dat gisteren (4 april)  is gepubliceerd.

Sinds 2010 zijn de kosten van zonne- en windenergie en batterijen met 85% gedaald.. Een toenemend aantal beleidslijnen en wetten heeft de energie-efficiëntie verbeterd, de ontbossing teruggedrongen en het gebruik van hernieuwbare energie versneld.

 “We staan op een tweesprong. De beslissingen die we nu nemen, kunnen een leefbare toekomst veiligstellen. We hebben de instrumenten en knowhow die nodig zijn om de opwarming van de aarde te beperken,” aldus Hoesung Lee, voorzitter van het IPCC. “Ik ben bemoedigd door de klimaatmaatregelen die in veel landen worden genomen. Er zijn beleidsmaatregelen, regelgeving en markt instrumenten die doeltreffend blijken te zijn. Als deze worden opgeschaald en op grotere schaal en  eerlijker worden toegepast, kunnen zij een diepgaande emissiereductie ondersteunen en innovatie stimuleren.”

De samenvatting voor beleidsmakers van het rapport van werkgroep III van het IPCC, ‘Klimaatverandering 2022:Mitigation of climate change’ werd op 4 april 2022 goedgekeurd door 195 regeringen die lid zijn van het IPCC, via een virtuele goedkeuringssessie die op 21 maart van start ging. Het is de derde aflevering van het Zesde Evaluatierapport (AR6) van het IPCC, dat dit jaar zal worden afgerond.

“” We hebben in alle sectoren mogelijkheden om de uitstoot tegen 2030 minstens te halveren. Om de opwarming van de aarde te beperken, zijn ingrijpende veranderingen in de energiesector nodig. Dit houdt in aanzienlijke vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen, wijdverbreide elektrificatie, verbeterde energie-efficiëntie, en gebruik van alternatieve brandstoffen (zoals waterstof).

“Met het juiste beleid, de juiste infrastructuur en de juiste technologie om veranderingen in onze levensstijl en gedrag mogelijk te maken, kan resulteren in een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 40-70% tegen 2050. Dit biedt een aanzienlijk onaangeboord potentieel”, aldus Priyadarshi Shukla, medevoorzitter van werkgroep III van het IPCC. “Het bewijs toont ook aan dat deze veranderingen in levensstijl onze gezondheid en ons welzijn kunnen verbeteren.”

Steden en andere stedelijke gebieden bieden ook aanzienlijke mogelijkheden voor emissiereducties. Deze kunnen worden bereikt door een lager energieverbruik (bijvoorbeeld door het creëren van compacte, beloopbare steden), elektrificatie van het vervoer in combinatie met energiebronnen met een lage uitstoot, en verbeterde koolstof opname en opslag met behulp van de natuur. Er zijn opties voor gevestigde, snel groeiende en nieuwe steden.

“We zien voorbeelden van energieneutrale of koolstofvrije gebouwen in bijna alle klimaten,” aldus IPCC Werkgroep III-co-voorzitter Jim Skea. “Actie in dit decennium is van cruciaal belang om het mitigatie potentieel van gebouwen te benutten.”

Om de uitstoot in de industrie terug te dringen, moeten materialen efficiënter worden gebruikt, producten worden hergebruikt en gerecycled en het afval geminimaliseerd. Voor basismaterialen, waaronder staal, bouwmaterialen en chemicaliën, bevinden broeikasgasarme tot broeikasgasvrije productieprocédés zich in het proef- tot bijna-commerciële stadium.

Deze sector is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de wereldwijde uitstoot. Het bereiken van net zero  zal een uitdaging zijn en zal nieuwe productieprocessen vereisen, elektriciteit met lage of nulemissie, waterstof en, waar en, waar nodig, koolstofopvang en -opslag.

Landbouw, bosbouw en ander landgebruik kunnen op grote schaal voor emissiereducties zorgen en ook op grote schaal kooldioxide verwijderen en opslaan. Landgebruik kan echter geen compensatie bieden voor uitgestelde reducties in andere sectoren. Reactieopties kunnen de biodiversiteit ten goede komen, ons helpen ons aan te passen aan klimaatverandering aan de klimaatverandering, en de bestaansmiddelen, voedsel, water en houtvoorziening veiligstellen.

De komende jaren zijn cruciaal

In de door ons beoordeelde scenario’s vereist een beperking van de opwarming tot ongeveer 1,5°C (2,7°F) dat de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen uiterlijk in 2025 zijn piek bereiken en tegen 2030 met 43% zijn verminderd. Tegelijkertijd moet ook de uitstoot van methaan met ongeveer een derde worden teruggedrongen. Zelfs als we dit doen, is het bijna onvermijdelijk dat we deze temperatuurdrempel tijdelijk zullen overschrijden, maar dat we er tegen het eind van de eeuw.

“Het is nu of nooit, als we de opwarming van de aarde willen beperken tot 1,5°C,” zei Skea. “Zonder onmiddellijke en diepgaande emissiereducties in alle sectoren, zal het onmogelijk zijn.” De mondiale temperatuur zal stabiliseren wanneer de uitstoot van kooldioxide netto nul bereikt. Voor 1,5°C (2,7°F) betekent dit dat de uitstoot van kooldioxide begin 2050 wereldwijd tot nul is teruggebracht; voor 2°C (3,6°F) is dat begin jaren 2070.

Uit deze beoordeling blijkt dat beperking van de opwarming tot ongeveer 2°C nog steeds vereist dat de wereldwijde uitstoot uiterlijk in 2025 zijn piek moet bereiken en tegen 2030 met een kwart moet zijn verminderd.

Het dichten van investeringskloven

Het rapport kijkt verder dan technologieën en toont aan dat, hoewel de financiële stromen een factor drie tot zes keer lager liggen dan het niveau dat tegen 2030 nodig is om de opwarming tot minder dan 2°C te beperken, er wereldwijd voldoende kapitaal en liquiditeit is om de investeringslacunes te dichten. Het is echter afhankelijk van duidelijke signalen van regeringen en de internationale gemeenschap, met inbegrip van een sterkere afstemming van de financiering en beleid.

“Zonder rekening te houden met de economische baten van lagere aanpassingskosten of vermeden klimaat effecten, zou het mondiale bruto binnenlands product (BBP) in 2050 slechts enkele procentpunten lager liggen als we de nodige maatregelen nemen om de opwarming te beperken tot 2°C of minder, in vergelijking met het huidige beleid”, aldus Shukla.

Verwezenlijking van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

Versnelde en billijke klimaatmaatregelen ter verzachting van en aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering zijn is van cruciaal belang voor duurzame ontwikkeling. Sommige responsopties kunnen koolstof absorberen en opslaan en tegelijkertijd gemeenschappen helpen de gevolgen van klimaatverandering te beperken. Bijvoorbeeld, in steden kunnen netwerken van parken en open ruimten, wetlands en stadslandbouw het overstromingsrisico verminderen en de effecten van hitte-eilanden verminderen.

Mitigatie in de industrie kan de milieueffecten verminderen en de werkgelegenheid en mogelijkheden. Elektrificatie met hernieuwbare energiebronnen en verschuivingen in het openbaar vervoer kunnen de gezondheid verbeteren, werkgelegenheid en gelijkheid. “Klimaatverandering is het resultaat van meer dan een eeuw niet-duurzaam energie- en landgebruik, levensstijlen en consumptie- en productiepatronen,” zei Skea. “Dit rapport laat zien hoe we door nu actie te ondernemen ons kan brengen naar een rechtvaardiger, duurzamere wereld.”