Groot deel van de bedrijven bezig met verduurzamen

Het merendeel van de bedrijven (82%) heeft dit jaar maatregelen genomen om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken. Vorig jaar was dit 79% van de bedrijven. Dit meldt het CBS op basis van de conjunctuurenquête die begin september 2023 werd gehouden onder bedrijven in de industrie, auto- en detailhandel en de dienstverlening.

Bijna 23% van de bedrijven heeft vooral verduurzaamd op het gebied van energie. Maatregelen omtrent circulaire economie ─ milieubewust omgaan met grondstoffen en afval ─ werden door 15% genoemd. 8% van de bedrijven was bezig met het verminderen van uitstoot. Bijna 36% van de bedrijven zegt een combinatie van maatregelen te hebben genomen rond energie, uitstoot of de circulaire economie. Bijna 18% van de bedrijven heeft dit jaar niet verder verduurzaamd.

In vervoer en opslag werken bedrijven vaker dan de andere bedrijfstakken aan hun uitstoot. Voor de bedrijfstakken cultuur, sport en recreatie en auto- en detailhandel geldt dit voor energiemaatregelen. En voor de horeca zijn circulaire maatregelen van groter belang.

Financiële middelen vaker belemmering bij kleinbedrijf

Voor een kwart van de ondernemers is de afhankelijkheid van derden de belangrijkste belemmering bij het verduurzamen van het bedrijf. Ruim 14% noemt een tekort aan financiële middelen als belangrijkste belemmering. Een iets kleinere groep (11%) ziet te weinig voordelen van verduurzaming. Daar staat tegenover dat bijna 32% van de bedrijven geen belemmeringen ervaart bij het verduurzamen.

In het grootbedrijf (bedrijven met 250 of meer werkzame personen) noemen drie van de tien bedrijven de afhankelijkheid van derden als de belangrijkste belemmering voor verduurzaming. Bij het kleinbedrijf (tot 50 werkzame personen) zijn dit er twee op de tien.  Het kleinbedrijf noemt een tekort aan financiële middelen, onbekendheid met de mogelijkheden om (verder) te verduurzamen en het te weinig zien van de voordelen van verduurzaming vaker als belangrijkste belemmering dan het grootbedrijf.

Grootbedrijf vindt eigen bedrijfsvoering vaker grotendeels duurzaam

Bijna 35% van de bedrijven beoordeelt hun bedrijfsvoering als grotendeels of helemaal duurzaam. Bijna de helft zegt dat hun bedrijf deels duurzaam werkt, en volgens 15% is het bedrijf in kleine mate duurzaam. Het grootbedrijf beoordeelt de bedrijfsvoering vaker als grotendeels duurzaam dan het midden- en kleinbedrijf. De uitkomsten betekenen niet dat alle economische activiteiten even duurzaam zijn. Bedrijven vergelijken hun prestaties bijvoorbeeld eerder met normen, collegabedrijven of verduurzamingsmogelijkheden binnen hun bedrijfstak dan dat zij zich vergelijken met (duurzamere) andere bedrijfstakken.