Zakelijke verzekeraars moeten vanaf juli net-zero underwriting targets vaststellen


Veel van ’s werelds grootste zakelijke verzekeraars en herverzekeraars zullen in juli beginnen met het vaststellen van doelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen door verzekeraars te verminderen, zo heeft een vooraanstaand expert aan Commercial Risk verteld.

De door de Verenigde Naties opgerichte Net-Zero Insurance Alliance (NZIA) lanceerde begin dit jaar haar Target-Setting Protocol (TSP) tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. Het protocol volgde op de lancering in november 2022 van de Global Greenhouse Gas Accounting and Reporting Standard for Insurance-Associated Emissions (de boekhoudnorm), ontwikkeld door het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) en de verzekeringssector.

Volgens Martin Weymann, Head of Group Sustainability bij Swiss Re, medeoprichter van NZIA en voorzitter van de werkgroep die de TSP heeft ontwikkeld, zijn de accounting standard  en de lancering van het TSP een belangrijke stap in de inspanningen van de verzekeringssector om de uitstoot van broeikasgassen te meten en doelen te stellen op weg naar netto nul in 2050. “Voor het eerst heeft de verzekeringssector een protocol om doelen te stellen in de overgang naar een koolstofarme economie,” vertelde hij Commercial Risk.

De PCAF carbon accounting standaard en het NZIA TSP bieden verzekeraars een kader om de uitstoot van broeikasgassen in verband met een aantal verzekeringscontracten te meten en te rapporteren, en doelstellingen vast te stellen om de uitstoot van verzekeringen te verminderen in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs. Het TSP bevat vijf doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen, maar biedt verzekeraars veel flexibiliteit in de manier waarop zij de uitstoot van broeikasgassen in hun verzekeringsactiviteiten terugdringen.

In het TSP wordt een methode uiteengezet om het algemene toepassingsgebied voor de vaststelling van doelstellingen te bepalen. Ook worden vijf soorten doelstellingen voorgesteld, onderverdeeld in drie verschillende categorieën: emissiereductie, betrokkenheid en (her)verzekering van de transitie. De 29 bij de NZIA TSP aangesloten verzekeraars moeten nu ten minste één doelstelling vaststellen en bekendmaken voor eind juli, gevolgd door ten minste één doelstelling in elk van de drie categorieën voor juli volgend jaar.

Zodra de doelstellingen zijn vastgesteld, zullen verzekeraars ze waarschijnlijk vrij snel in hun underwritingbeleid opnemen, aldus Weymann. “Je kunt verwachten dat de bedrijven die zich hebben aangesloten bij de NZIA de doelstellingen die zij hebben vastgesteld relatief snel zullen implementeren… Elk NZIA-lid heeft een duidelijke ambitie om tegen 2050 een net-zero uitstoot te bereiken,” zei hij. Deze eerste versie van het TSP bevat doelstellingen voor de meeste zakelijke  P&C- en speciale verzekeringslijnen, waaronder marine en luchtvaart. Niet alle branches vallen echter onder de huidige versie van de TSP.

“Hoewel een groot deel van de zakelijke P&C-premies is gedekt, zijn er nog belangrijke elementen die verder moeten worden ontwikkeld en die voor de eerste versie gewoon niet haalbaar waren qua tijd of omvang. Zo zullen bijvoorbeeld projectgebonden verzekeringsonderdelen zoals engineering en verdragsherverzekering in toekomstige versies worden opgenomen”, aldus Weymann.

De TSP heeft kritiek gekregen van milieugroeperingen die zeggen dat de doelstellingen weinig ambitieus zijn en de deur openzetten voor greenwashing door bedrijven. De overkoepelende klimaatgroep Insure Our Future, die input leverde voor de TSP-raadpleging, zei dat de huidige versie ‘gaten en mazen’ bevat en ‘zwakke doelstellingen’ vaststelt die onvoldoende zijn om de verzekerde CO2-uitstoot tegen 2030 te halveren.

“Het protocol voor het vaststellen van doelstellingen biedt een menu met verschillende soorten doelstellingen die verzekeraars kunnen vaststellen, van daadwerkelijke doelstellingen voor emissiereductie tot doelstellingen voor het verzekeren van schone energieoplossingen en doelstellingen voor bedrijfsbetrokkenheid. Voor elke branche die binnen het toepassingsgebied valt, kunnen verzekeraars individueel beslissen of ze emissiereductiedoelstellingen of andere soorten doelstellingen toepassen”, aldus Insure Our Future.De actiegroep zegt dat het de doelstellingen van verzekeraars voor juli in het kader van het TSP zal beoordelen en koplopers en achterblijvers zal noemen.

Weymann stelt dat hij het perspectief van NGO’s als Insure Our Future begrijpt, maar er vertrouwen in heeft dat dit TSP een zeer belangrijk begin is voor de verzekeringssector. Hij wees erop dat het TSP het begin is van een proces op langere termijn en dat toekomstige versies van het protocol worden verwacht. “Aan de ene kant moeten we stappen zetten in de richting van netto nul, maar tegelijkertijd moeten we realistisch zijn over wat individuele bedrijven nu kunnen doen op basis van de beschikbare gegevens en de ambities van de reële economie. We moeten dat evenwicht vinden”, aldus Weymann.

Emissiegegevens zijn een van de belangrijkste uitdagingen bij de uitvoering van het TSP. “De sector moet werken aan broeikasgasgegevens die gekoppeld zijn aan commerciële verzekeringen, en uiteraard ook aan persoonlijke verzekeringen waar dat materieel en relevant is,” zei Weymann.In de toekomst moeten broeikasgasgegevens een commodity zijn zoals financiële gegevens nu. Hier staan we helaas nog aan het begin. Het is goed dat de verzekeringssector begint met het vaststellen van de baseline, maar ook met het bepalen van serieuze doelstellingen,” voegde hij eraan toe.