Whitepaper Aon: Zonder heldere communicatie geen succesvol nieuw pensioenstelsel

Communicatie is van cruciaal belang in de overgang naar en uitvoering van een nieuw pensioenstelsel. Omdat veel pensioendeelnemers nu al moeite hebben met het begrijpen van de inhoud van hun regeling en de financiële gevolgen daarvan, is het essentieel dat het complexere nieuwe stelsel door zowel overheid, werkgever als pensioenuitvoerder helder wordt uitgelegd. Niet alleen met massacommunicatie, maar zeker ook op individuele basis. Dat bepleit Aon op 4 november in de Commissie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW) van de Tweede Kamer.

Pensioenbewustzijn moet sterk verbeterd worden
Het is geen verrassing dat veel mensen nog steeds te weinig kennis hebben van hun pensioen(vooruitzichten). Aon onderzocht begin 2020 hoe het met het pensioenbewustzijn van werkende Nederlanders gesteld was. Ruim de helft (52%) voelde zich niet goed of matig voorbereid op het pensioen. Onder de lage inkomens (€ 2.000 per maand) was dit zelfs 89%. Voor het nieuwe stelsel schuilt hierin een groot gevaar, aangezien dit voor deelnemers betekent dat zij keuzes moeten maken met betrekking tot materie die ze toch al lastig kunnen overzien. Ook worden de risico’s per deelnemer groter. Elementen uit het nieuwe stelsel die o.a. voor onduidelijkheid kunnen zorgen, zijn:

·       Het toegerekend resultaat, vastgesteld op geboortejaarniveau
·       De bijdrage aan of vanuit de solidariteitsreserve
·       De bijdrage aan of vanuit het micro- en macro-langlevensrisico

Communicatie op individuele basis een vereiste
Duidelijk is dat een effectieve vorm van pensioencommunicatie straks multi-channel moet zijn. Algemene hoofdlijnen worden via massacommunicatie verspreid. Voor pensioendeelnemers is het echter belangrijk dat er daarnaast zoveel mogelijk op individueel niveau wordt gecommuniceerd. Alleen op deze manier krijgen zij straks inzicht in hun totale financiële huishouding en kunnen ze op basis daarvan ook gefundeerde keuzes maken. Uit het onderzoek van Aon blijkt dat de meerderheid daarbij de voorkeur voor een digitaal platform of app heeft, gevolgd door regelmatige communicatie via de werkgever (brief, e-mail) en een persoonlijk gesprek.

Uitvoeringsorganisaties moeten vroeg aan tafel zitten
Aon ziet tegelijkertijd uitdagingen in het beheersbaar houden van de uitvoering van het nieuwe pensioenstelsel. Er zal bijvoorbeeld meer informatie-uitwisseling nodig zijn tussen pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder. De extra belasting die het nieuwe stelsel met zich meebrengt voor pensioenuitvoerders kan een belangrijke kwetsbaarheid voor het stelsel blijken als zij deze niet aankunnen. Fouten in de administratie en daardoor in Uniforme Pensioenoverzichten kunnen niet alleen rechtstreekse financiële schade veroorzaken maar ook eerdere investeringen in pensioencommunicatie teniet doen. Zo wordt het vertrouwen in het nieuwe stelsel ondermijnd.

Aon bepleit daarom de uitvoeringsorganisaties zo vroeg mogelijk bij de overgang naar het nieuwe stelsel te betrekken. Sociale partners worden opgeroepen al voorafgaand aan overleg of compensaties een keuze te maken voor een uitvoerder. Ook extra toezicht van DNB en AFM wordt aanbevolen, gezien de complexiteit van de regelingen, lage marges en kwetsbaarheid van de uitvoeringsorganisaties.

Corine Reedijk, senior ALM-consultant bij Aon, zal tijdens het informeren van de Kamerleden in de Commissie SZW op 4 november deze zienswijze namens Aon verder toelichten. De commissiebijeenkomst is live te volgen via de website van de Tweede Kamer. Een position paper van Aon over dit thema is op onze website te downloaden