Waarborgfonds Motorverkeer: Ondanks ‘coronajaar’ lichte toename aantal schadeclaims; uitsluitend stijging bij wegmeubilair

In 2020 werden 45.149 claims bij het Waarborgfonds ingediend. Dit is ondanks de coronapandemie een lichte stijging ten opzichte van 2019 (44.345) Opmerkelijk is dat ten opzichte van 2019 alleen de categorie wegmeubilair is toegenomen, zoals schades aan lichtmasten en vangrails. Bij de drie andere categorieën – parkeerschades, overige materiele schades en letstelschades – nam het aantal schadeclaims af, meldt het Waarborgfonds Motorverkeer in haar jaarverslag over 2020. “Het onverzekerd rijden is door stevige maatregelen van de overheid gaandeweg in aantallen behoorlijk teruggelopen.  

Ook voor het Waarborgfonds werd het jaar 2020 natuurlijk gedomineerd door de wereldwijde coronapandemie. “Aan de schade-uitkeringen-kant leidt het lagere verkeersaanbod niet tot een lager aantal claims en uitkeringen, maar wel tot een verschuiving in de verdeling van de soorten claims en schade-uitkeringen. Voor de inkomstenkant heef de pandemie nauwelijks gevolgen”, aldus het Waarborgfonds.

Het aantal schadeclaims bij het Waarborgfonds Motorverkeer schommelt de afgelopen jaar rond hetzelfde niveau. In 2016 was het aantal schadeclaims 46.164, een jaar later 46.549, in 2018 45.182, in 2019 44.345 en vorig jaar 45.149. Het toewijzingspercentage ligt tussen 79,6% in 2020 en 82% in 2018.  

Bijna de helft van het aantal schadeclaims (20.724/45,9%) had betrekking op schades aan wegmeubilair. Zij waren ‘goed’ voor 40,4% van de totale schadelast. Slechts 2,8% van alle schadeclaims betrof personenschade (1.245), maar deze claims waren gemiddeld dusdanig van omvang dat hun aandeel in de totale schadelast maar liefst 28,6% was. Daarnaast registreerde het Waarborgfonds Motorverkeer 19.301 parkeerschades (42,7% van het totaal), die gezamenlijk 22,6% van de totale schadelast veroorzaakten. Aan overige materiële schadeclaims ontving het fonds 3.879 stuks (8,6%), ‘goed’ voor 8,6% van het totaal aantal claims uitgekeerde schadebedrag.