Voorzitter Ron Gardenier: NVGA-leden zien omzet met 10% groeien en combined ratio verder dalen

“Een jaarlijks terugkerend aandachtspunt is het realiseren van een duurzaam winstgevende portefeuille, voor ons maar ook voor onze businesspartners. Wij kunnen stellen dat de ingezette trend in 2017 ook in 2018 is voortgezet. Naast een fantastische groei van ruim 10% zet ook de dalende trend van de CRvp (combined ratio) door in 2018. Dat zei NVGA-voorzitter Ron Gardenier vanmiddag tijdens de algemene ledenvergadering van zijn organisatie in Den Haag.

Deze groei van het marktaandeel in volmacht, ruim 4 miljard euro, heeft volgens hem echter ook een keerzijde. “Het belang van onze distributievorm in de totale keten is zo groot geworden dat wij steeds prominenter op de jaarkalender verschijnen bij de toezichthouders DNB en AFM. Dit geldt dus ook voor 2019 waar zowel  DNB als de AFM onderzoeken hebben aangekondigd.  Los hiervan zijn een professionele inrichting, adequate risicobeheersing, een duurzaam rendement en een goede datakwaliteit de bouwstenen voor een duurzame toekomst van ons kanaal.”

Consolidatie

Een van de pijlers van NVGA’s Position Paper beschrijft de consolidatie van verzekeraars en de toename van onverzekerbare risico’s.  “De NVGA ziet het als haar taak om binnen- en buitenlandse verzekeraars te interesseren om als volmachtverzekeraar de Nederlandse markt te betreden. Meer verzekeraars betekent meer concurrentie. En concurrentie leidt tot gezonde marktwerking in de vorm van nieuwe producten en diensten én meer keuzemogelijkheden voor consumenten, bedrijven en instellingen.”

 Dit is volgens Gardenier een meerjarentraject gebleken. “Wij hebben een lange adem nodig gehad. Ik ben dan ook echt verheugd dat wij u na afloop van deze Ledenvergadering een nieuwe risicodrager kunnen presenteren die actief zal worden in de Nederlandse markt, sec voor gevolmachtigden en exclusief voor NVGA-leden (Rhion.digital, red). De aanhouder wint, kunnen wij wel zeggen en wij gaan verder. Er loopt nog een ander traject met eveneens een buitenlandse verzekeraar en we zijn ervan overtuigd dat ook deze partij de eindstreep gaat halen.”

Deltaplan Volmacht

Vervolgens besteedde Gardenier aandacht aan enkele lopende zaken, zoals de uitwerking van dePosition Paper. “Hierin zijn feitelijk alle belangrijke dossiers geborgd. 

Het bestuur heeft voor alle pijlers actieplannen uitgewerkt en waar nodig volgorde in prioriteit aangebracht. Vanzelfsprekend zijn wij er nog niet maar er is een mooie voortgang geboekt.” Een ander aandachtspunt is  het  dossier datakwaliteit. “Ook hierin  is zeker voortgang geboekt, maar er moet nog veel werk worden verricht en een vergaande standaardisatie van labels en velden is vereist om dit traject tot een goed einde te brengen. Dit jaar zal een groot project datakwaliteit gestart worden waar wij u tijdens de vergadering nader over zullen informeren.

In het afgelopen verenigingsjaar zijn zowel door de NVGA als door het Verbond Position Papers uitgebracht. Gardenier daarover: ”Op een aantal onderdelen vinden wij elkaar, maar er zijn ook thema’s die afzonderlijk van elkaar geïmplementeerd zullen worden. Onlangs zijn wij  gestart met een nadere verkenning en het doel is om in de zomer de contouren van een zgn. Deltaplan Volmacht gereed te hebben. We moeten elkaar als businesspartners beter weten te vinden. We moeten meer mét en minder afzonderlijk van elkaar doen”, aldus de NVGA-voorzitter.

Contributie

Ook de NVGA heeft volgens Gardenier te maken met een consolidatie van volmachtbedrijven, deels door verkoop maar ook door bundeling van krachten.

Dit betekent een inkrimping van het aantal leden maar daarmee ook een vermindering van onze jaarlijkse contributie-inkomsten. “Wanneer wij ons marktaandeel uitdrukken in een percentage van de totale markt en vervolgens de beschikbare middelen om projecten uit te voeren in beschouwing nemen dan kunnen wij helaas niet anders concluderen dat hier sprake is van een mismatch. Door de omvang van ons kanaal worden wij, zoals al eerder gememoreerd, ook verplicht gesteld om te voldoen aan de toenemende eisen vanuit wet- en regelgeving met een stijging van de projectkosten als resultaat. Dit betekent helaas ook dat dit consequenties heeft voor de contributiebijdrage van de vereniging.”