VOL PE-programma RAiA, RMiA en RGA in eerste helft maart

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) heeft voor de in het SAR-Register ingeschreven RAiA’s, RMiA’s en RGA’s voor de eerste helft van maart een vol programma op de agenda staan in het kader van de verplichte Permanente Educatie. De bijeenkomsten vinden tussen 6 en 14 maart plaats in Conferentiecentrum Woudschoten of in het VNAB Kennis- en Ontmoetingscentrum in Rotterdam.

Programma RAiA:

6 maart: Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen  

Johan Kelder, trainer/consultant bij Enkwest Academie behandelt in een kort tijdbestek alle relevante actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid, publieke en private inkomensverzekeringen, een terrein waarin de laatste tijd veel wijzigingen plaatsvinden. De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

Programma RMiA:

6 maart: Actualiteiten Sociale Zekerheid en Inkomensverzekeringen  

Janthony Wielink, oprichter en initiator van Enkwest Opleiding & Advies B.V. behandelt in een kort tijdbestek alle relevante actualiteiten op het gebied van sociale zekerheid, publieke en private inkomensverzekeringen, een terrein waarin de laatste tijd veel wijzigingen plaatsvinden. De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

11 maart: Het distributielandschap verandert
Nog nooit hebben de ontwikkelingen in de financiële dienstverlening zich zo snel opgevolgd als de laatste jaren en de verwachting is dat het de komende jaren nog veel sneller zal gaan. Dit heeft onder meer geleid tot een forse daling van het aantal verzekeringsbemiddelaars, verzekeraars en gevolmachtigd agenten, maar groeit het marktaandeel van volmachtkantorenRichard Meinders, partner SVC Groep, gaat in deze workshop in op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen en de invloed die dat heeft op de verzekeringsmarkt.. Ook komen in deze workshop aan bod de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en die bij verzekeraars en de impact die dit heeft de  financieel dienstverlener.De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam.


11 maart: Fraudebeheersing Verzekeringen  
Jan Offerman, Register- Expert/ toedrachtonderzoeker bij Bureau OVS in Eindhoven en  actief betrokken bij de opleiding van fraudecoördinatoren bij verzekeraars , verzorgt de workshop Fraudebeheersing Verzekeringen. Hij gaat daarin onder meer in op de wet- en regelgeving omtrent fraudebeheersing (waaronder ook de gedragscodes c.q. zelfregulering) en geeft inzicht in verschijningsvormen van fraude en moraliteit van contractpartners en derden, waardoor fraudesignalen beter worden herkend. De bijeenkomst vindt van 15.45 uur tot 20.00 uur plaats in het VNAB Kennis- en Ontmoetingcentrum in Rotterdam.

Programma RGA

13 maart: Portefeuillemanagement  

Volmachtgevers kijken primair naar het resultaat van de volmachtportefeuille. En dat is logisch want zonder rendement is er geen toekomst. Hoe kunnen volmachten nu een bijdrage leveren aan een positief rendement. In de workshop portefeuillerendement wordt niet alleen naar oorzaken maar vooral naar oplossingen gekeken,  de interactie tussen VRA en MS-PI en hoe zorg je voor een goede rapportage? Ook geeft de wokshop antwoordt op vragen als ‘Waarom is er meer nodig dan alleen technische rapportage-instrumenten?’ en ‘ Wat zijn nu de verschillen tussen de portefeuille van een gevolmachtigd agent ten opzichte van de portefeuille van een volmachtverzekeraar?’Er wordt verder aan de slag gegaan met een aantal praktijksituaties onder leiding van docent Jan van Veen, een ervaren volmachtman en thans onder de naam JV Impuls werkzaam als zelfstandig volmachtconsultant. De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

13 maart: Product Approval and Review Process (PARP)  

Vanuit de gedachte ‘klantbelang centraal’ heeft de toezichthouder het begrip ‘PARP’ in het leven geroepen. Uitgangspunt is dat de financiële onderneming middels het productontwikkelingsproces op evenwichtige wijze rekening dient te houden met de belangen van de consument, cliënt of de begunstigde van het financiële product. Daardoor biedt PARP een toetskader voor processen en voor producten.
Tijdens deze interactieve workshop worden de deelnemers bijgepraat over alle facetten van PARP, maar vooral vanuit de positie van de klant kunnen beoordelen of producten voldoen aan de criteria die binnen PARP worden gehanteerd. Docent is Rien Goes die zich bezighoudt met het verstrekken van adviezen aan met name financiële dienstverleners en hun toeleveranciers en is is nauw betrokken geweest bij de invulling van de nieuwe opleiding tot Gevolmachtigd Agent. De bijeenkomst vindt van 15.45 tot 20.00  uur plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

14 maart: De Gevolmachtigd Agent en Risicomanagement  

Van de gevolmachtigde agent wordt verwacht dat er in het kader van de aan hem uitbestede werkzaamheden adequaat risicomanagementbeleid en de risicobereidheid is geformuleerd, de risico’s zijn geïnventariseerd, geanalyseerd en beoordeeld en waar nodig worden beheersmaatregelen getroffen. In de workshop ‘De Gevolmachtigd Agent en Risicomanagement’ komen onder meer aan bod de theoretische achtergrond van risicomanagement, vaststelling risicodoelstellingen van een volmachtbedrijf, het opzetten van control risk self assessment (CRSA), het identificeren, inschatten en beoordelen van risico’s en de opzet van een risicomanagementbeleid en een plan van aanpak met actiepunten voor het invoeren en monitoren van beheersingsmaatregelen.
Als docent treedt op Wim van de Weg, die een ruime ervaring in het vak heeft als directeur en mede-eigenaar van een assurantiekantoor en volmachbedrijf. Ook  ontwikkelt en verzorgt hij trainingen voor gevolmachtigde agenten op het gebied van risicomanagement en interne audits. De bijeenkomst vindt van 12.00 tot 15.30 uur plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist.

4 maart: Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten
In 2017 hebben met name de gevolmachtigde agenten ervaring op kunnen doen met het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten, waarbij het belangrijk is dat er een eenduidige werkwijze is met  betrekking tot de uitvoering van de taken hieromtrent. 
In deze workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde: Welke eisen worden aan een volmachtbedrijf gesteld op basis van het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten en het Accountantsprotocol?; het verwerken van de controleerkzaamheden als interne auditor in de module Risicobeheersing van volmachtbeheer en het oefenen met meerdere controletaken uit het Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten.Ook krijgen de deelnemers  werkprogramma’s mee waarmee zij hun personeels-, acceptatie-, mutatie-, royement- en schadedossiers kunt auditen. Ronald Markus fungeert als docent, ervaren op het gebied van compliance in de financiële dienstverlening. De bijeenkomst vindt van 15.45 tot 20.00  uur plaats bij Conferentiecentrum Woudschoten in Zeist

Voor RAiA, RMiA en RGA:

6 maart : mini-symposium over gevolgen Brexit voor verzekeringsbranche

Op woensdag 6 maart a.s. organiseert de Stichting Assurantie Registratie (SAR) voor de ingeschreven RAiA’s, RGA’s en RMiA’s een eenmalig mini-symposium over de gevolgen van de Brexit voor de verzekeringsbranche. Tijdens deze bijeenkomst, die van 16.00 tot ca 18.30 wordt gehouden in hotel- en conferentiecentrum Woudschoten in Zeist, belichten twee gastsprekers de laatste stand van zaken met betrekking tot de Brexit alsmede de implicaties voor de verzekeringsmarkt. De beide inleiders zijn Raimond Nicodem, Program Director Brexit Restructurring & Delivery van Nicodem & Company en mr. Cees de Jong, onafhankelijk consultant Insurance Regulation & Supervision en tevens als onderzoeker verbonden aan het UVA Amsterdam Centre for Insurance Studies. Beide gastsprekers zijn specialist op het gebied van de Brexit