Verzekeringsdirecties bestempelen sector als één van de meest disruptieve bedrijfstakken maar zijn optimistisch over de toekomstige groei

 

Directeuren van verzekeraars bestempelen de eigen sector als één van de meest disruptieve bedrijfstakken, zo blijkt uit PwC’s 21e CEO Survey. Aan de andere kant zijn meer CEO’s optimistisch gestemd over de economische groei (50%) dan een jaar geleden (19%) en hebben meer dan negen van de tien directeuren vertrouwen in de omzetgroei van hun bedrijf in de komende drie jaar: 43% heeft zelfs veel vertrouwen hierin en 49% enig vertrouwen. Daarnaast geeft bijna de helft van de verzekeringsdirecties (49%) aan dat zij voornemens zijn in een strategische alliantie of joint venture aan te gaan om hun omzet en winst het komende jaar verder te vergroten.

Het optimisme wordt mede toegeschreven aan de toegenomen digitalisering van de wereldwijde economie en de veranderende wensen aan klantzijde, wat volgens PwC verzekeraars een reeks aan kansen biedt. Daarbij worden met name genoemd de groeiende vraag naar cyberverzekeringen en de regierol van verzekeraars in diensten als mobiliteit en IoT-gedreven smarthomes.

Zorgen

Tegenover het optimisme staat dat CEO’s zich grote zorgen zeggen te maken over overregulering (95%), cyberdreigingen (93%), de snelheid van technologische veranderingen (85%), populisme (eveneens 85%), en geopolitieke onzekerheid (83%) en een dreigend tekort aan digitale vaardigheden bij de medewerkers (80%). Verder geeft tweederde van de directeuren aan dat zij nog steeds een toenemende druk ervaren om in een steeds kortere tijdspannen goede bedrijfsresultaten te boeken en ziet 78% van de respondenten in het veranderende klantgedrag een bedreiging voor verdere omzetgroei. Volgens PwC moeten verzekeraars bovendien op de langere termijn de noodzaak aan een meer digitaal gedreven, klantgerichte organisatie niet onderschatten.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat verzekeringsdirecteuren zich meer zorgen maken over de overregulering, de snelheid van technologische veranderingen en het tekort aan digitale vaardigheden binnen zowel de industrie als hun eigen bedrijf dan de CEO’s in welke andere bedrijfstak dan ook. Daar staat tegenover dat meer CEO’s het veranderend klantgedrag zien als een kans dan als bedreiging. Verder is 40% van alle directeuren bezorgd om de toenemende cyberdreiging tegen 24% een jaar eerder.