Verzekeraars: verhoging kosten toezicht AFM buiten proportie

De recente stijging van de tarieven voor het doorlopend AFM-toezicht op verzekeraars is buitenproportioneel. Voor levens- en pensioenverzekeraars stijgt het basisbedrag met ongeveer 53% en voor schadeverzekeraars (niet zijnde zorg) met 18%. Bij DNB is sprake van een stijging voor beide groepen van ongeveer 5%. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in een reactie op de tarieven voor 2023.

Het Verbond vindt het zorgelijk dat toezichtkosten zo blijven stijgen, terwijl verzekeraars er zelf alles aan doen om kostenreducties door te voeren om zo de premies voor consumenten beheersbaar te houden. “De wederom stijgende toezichtkosten komen niet geheel onverwacht. Maar de nu gecommuniceerde percentages zijn substantieel hoger dan de toegenomen inflatie. En hoger dan wat verzekeraars redelijkerwijs konden verwachten bij de invoering van de Wet toekomst pensioenen,” benadrukt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond.

Verzekeraars roepen de overheid nogmaals op te kijken naar de huidige financiering van toezichthouders: zorg voor meer grip op de kostenontwikkeling van zowel de directe als indirecte toezichtkosten. Fundamentele vraag hierbij is of de huidige eenzijdige financieringsstructuur nog wel past? Die structuur leidt niet tot de juiste prikkels voor kostenbesparing omdat de toezichthouders en de overheid zelf niet bijdragen aan de rekening voor het toezicht. De verzekeraars dragen de volledige kosten. Deze scheve basis leidt in de ogen van het Verbond tot een gebrek aan kostenbewustzijn. Daarom pleit het Verbond voor een ander, meer gebalanceerd financieringssysteem waar, naast de financiële sector, ook de overheid financieel aan bijdraagt.

Kwaliteit

Voor de financiële sector staat het belang van kwalitatief hoogstaand toezicht voorop. Dat is in het belang van de consument en de sector. Het Verbond realiseert zich dat aan goed en flexibel toezicht een prijskaartje hangt. Verzekeraars zijn er alleen niet van overtuigd dat het huidige financieringssysteem zorgt voor kwalitatief beter/effectiever toezicht.

Bekijk voor meer informatie de Regeling bekostiging financieel toezicht 2023.