Verzekeraars en volmachtengaan als eerste datakwaliteit autoverzekeringen opschonen

Op 12 april 2019 hebben verzekeraars, volmachten en softwareleveranciers hun handtekening gezet onder een intentieverklaring om de datakwaliteit binnen het volmachtkanaal op orde te krijgen. In twee jaar wordt gewerkt aan de uniforme inrichting van de volmachtketen en de structurele verbetering van datakwaliteit. Het autoproduct (incl. dekkingen) is in september het eerste product waarvan de datakwaliteit wordt geschoond, meldt het Verbond vandaag op zijn website.

Als de schoning van het autoproject is gestart zal de voorbereiding voor het volgende product starten. Dat wordt inboedel/opstal, vervolgens aansprakelijkheid waarna de andere schadeverzekeringen zullen volgen.   Naast het creëren van randvoorwaarden, loopt er gelijktijdig ook een ‘hands on-traject’ waarin de datakwaliteit gemonitord en verbeterd wordt door verzekeraars en volmachten. Dit is een doorlopend proces, waarbij het Polis en Schade Protocol als uitgangspunt wordt genomen.

.

Bij het schonen wordt de oude productinrichting omgezet naar een nieuwe standaard inrichting en waar nodig (en mogelijk) wordt foutieve data gecorrigeerd en ontbrekende data aangevuld. De aanpak wordt zo ingericht dat gevolmachtigde dit traject grotendeels zelfstandig, onder eigen regie kan uitvoeren. “De opdracht is uitdagend. Er zijn 40 volmachtgevende verzekeraars die1.730 volmachten hebben afgegeven aan 259 gevolmachtigde kantoren. En daarbij zijn 25.000 productportefeuilles in omloop in 4 soorten polisadministraties. Reden voor ketenspelers om de handen ineen te slaan, omdat procesinrichting en gegevenshuishouding een gezamenlijke verantwoordelijkheid is”, aldus het Verbond

Plan van aanpak

Het plan ‘Uniforme Inrichting Volmachtketen’ waar marktpartijen hun handtekening onder hebben gezet, is in 2018 opgeleverd door het Standaardisatie Instituut voor de VerzekeringsIndustrie (SIVI). Met dit plan willen alle partijen binnen twee jaar nieuwe randvoorwaarden creëren voor een uniforme inrichting van de volmachtketen. 

In de periode van maart tot en met augustus 2019 wordt kwartier gemaakt. Een kopgroep van verzekeraars, gevolmachtigden en softwareleveranciers ontwikkelen gezamenlijk een blauwdruk dat zal dienen als implementatieplan voor alle andere productgroepen. Het plan zal de volgende stappen bevatten:

  1. De basisattributen (gegevensvelden) worden gevalideerd door verzekeraars. Vereist vanuit Solvency II, herverzekeraars, premieberekening, claims;
  2. Binnen de AFD-productdefinitiestandaard worden productspecificaties van verzekeraars vastgelegd. Met deze definitie kan de software van de gevolmachtigde worden ingericht. Technische vastlegging gebeurt in een combinatie van een XML-schema en Xpath;
  3. Met de softwareleveranciers wordt de inbouw in de software en oplossingsrichtingen (inclusief ‘tooling’) voorbereid. Onderdeel van deze voorbereiding is ‘testing’ door de gevolmachtigde;
  4. Per gevolmachtigde zal een kwaliteitsrapportage beschikbaar worden gesteld. Als 0-meting, maar ook om tijdens de voortgang de resultaten inzichtelijk te maken;

Uitgangspunten voor ‘Uniforme Inrichting Volmacht’ zullen worden opgenomen in een convenant. Dit is een vrijwillige overeenkomst voor alle individuele partijen waarin uitgangspunten, intenties, aanpak en samenwerking wordt bekrachtigd.

Programmastructuur

Voor de periode maart tot en met augustus 2019 is er een compacte onafhankelijke programmastructuur neergezet, onder aansturing van de NVGA en het Verbond van Verzekeraars. Uiteindelijk zal er een stichting worden opgericht waar vanuit het programma begeleid wordt. In de programmastructuur is er een vertegenwoordiging van NVGA, Verbond van Verzekeraars en SIVI opgenomen.