Verzekeraars beperken vrije advocaatkeuze rechtsbijstandpolis

Rechtsbijstandverzekeraars leggen de vergoeding voor externe kosten steeds meer aan banden, er geldt steeds vaker een eigen risico indien een verzekerde gebruik wil maken van zijn recht op vrije advocaatkeuze en de premies voor rechtsbijstandverzekeringen  strijgen elk jaar. Dat zijn enkele uitkomsten uit een inventarisatie van MoneyView naar de markt voor rechtsbijstandverzekeringen

Sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2013 hebben verzekerden het recht om zich in een procedure bij te laten staan door een eigen gekozen advocaat in plaats van gebruik te maken van een rechtshulpverlener van de uitvoerende instantie van de verzekeraar. “Dit houdt nog steeds de gemoederen bezig. Consumentenprogramma’s Kassa en Radar besteedden eerder dit jaar aandacht aan dit onderwerp en minister Dekker antwoordde in april op kamervragen dat het recht op vrije advocaatkeuze afdoende is geborgd. Hoog tijd om de ontwikkelingen van de afgelopen jaren eens nader onder de loep te nemen”, licht Moneyview toe.

Externe kosten

Uit Moneyview’s marktinventarisatie  blijkt onder meer dat rechtshulp door een medeweker van de uitvoerende instantie vrijwel altijd volledig wordt vergoed. Indien een zaak wordt uitbesteed of als een verzekerde in een procedure gebruik wil maken van zijn recht op vrije advocaatkeuze gelden er vaak beperkingen.

 “Sinds een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in 2013 hebben verzekerden het recht om zich in een procedure bij te laten staan door een eigen gekozen advocaat in plaats van gebruik te maken van een rechtshulpverlener van de uitvoerende instantie van de verzekeraar. Verzekeraars beknotten dat recht echter aan alle kanten”, stelt MoneyView.

“De afgelopen vijf jaar is de gemiddelde maximumvergoeding voor die externe bijstand mert 44% bijna gehalveerd. Bij twee derde van de verzekeringen betaalt de verzekerde ook nog eens een eigen bijdrage. Met name de vergoeding voor een zelfgekozen advocaat in procedures waarbij het niet verplicht is je te laten bijstaan, zoals arbeidsrechtelijke geschillen of huurzaken, is fors aan banden gelegd. Bij maar liefst 87% van de onderzochte producten is de maximale vergoeding in dat geval aanmerkelijk lager dan standaard. Een derde van de rechtsbijstandverzekeringen hanteert dan ook nog eens een lager verzekerd bedrag indien het bijvoorbeeld een arbeidsrechtelijk geschil betreft.”

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat slechts zes van de 40 onderzochte producten een verzekeringnemer in ruil voor een premiekorting kiezen voor een eigen risico. Gold in 2015 nog bij minder dan de helft van de onderzochte producten een eigen risico als een verzekerde zelf een advocaat wenste in te schakelen bij procedures waardoor dit niet verplicht is, inmiddels hanteert een ruime meerderheid een eigen risico in deze situaties. Een andere uitkomst is dat de rechtsbijstandpremie sinds 2015 met bijna 10% is gestegen.

MoneyView ProductRating  Rechtsbijstandverzekeringen
Voor de Productrating ‘Prijs’ zijn 40 producten vergeleken; voor de pridtRating ‘Voorwaarden 39.Vijf sterren voor prijsstelling zijn toegekend aan de rechtsbijstandverzekering van a.s.r.Lancyr en Univé. Vijf sterren voor voorwaarden gaan dit jaar naar de rechtsbijstandverzekering van ABNAMROLancyr enVereniging Eigen Huis.