Verbondsdirecteur Richard Weurding: Verbeteringen in huidig letselschadesysteem hebben onvoldoende resultaat”

Tijdens een symposium over letselschade, georganiseerd door de Erasmus School of Law, heeft algemeen directeur Richard Weurding afgelopen woensdag een lezing gegeven over hoe verzekeraars de problematiek rondom letselschadezaken willen oplossen.

“Het uitgangspunt is dat verzekeraars het slachtoffer moeten terugbrengen in de situatie waarin deze zonder het ongeval verkeerde”, vertelde Weurding aan ruim 100 aanwezige studenten, advocaten, experts en verzekeraars. “Maar als mensen letsel hebben dat niet volledig geneest of dat wel geneest maar tot blijvende beperkingen leidt dan wordt het ingewikkeld. In die zaken zijn veel experts nodig. Dat maakt het er voor een slachtoffer niet overzichtelijker op en zorgt alleen al vanwege al het onderlinge overleg voor vertraging.”

Op de schop

Weurding benadrukte in zijn presentatie dat het huidige stelsel van letselschadevergoeding op de schop moet.” Het kent veel knelpunten en is dringend aan herziening toe. Er zijn fundamentele stappen nodig om te komen tot een betere afhandeling van letselschades en dat moet hand in hand gaan met een verdere versterking van de positie van letselschadeslachtoffers. De verzekeringssector kan dat niet alleen voor elkaar krijgen, maar wij willen hierin onze verantwoordelijkheid nemen”, aldus Weurding, volgens wie het nog te vaak voorkomt dat de afhandeling van het letsel zo lang duurt, dat het slachtoffer dubbel de dupe is. “Daar moeten we met zijn allen vanaf.”

Weurding erkent dat sommige zaken lang duren omdat er onvoldoende capaciteit bij verzekeraars is. “Dat moet worden opgelost. Ook zijn er zaken waarin verzekeraars en belangenbehartiger het niet eens kunnen worden. Blijkbaar ervaren de partijen die bij de afhandeling van letsel betrokken zijn onvoldoende de urgentie om het eens te worden en het slachtoffer schadeloos te stellen. Dan hebben we het over zo’n 2.000 zaken per jaar, ofwel zo’n drie procent. Dat wordt ons – niet verrassend – flink voor de voeten geworpen. Dat moeten wij ons aantrekken.”

Afscheid toernooimodel

Weurding laat weten dat verbeteringen die de afgelopen jaren ingevoerd zijn helaas onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. “We lopen tegen de grenzen van het huidige systeem aan. Dat wordt gekenmerkt door een toernooimodel waarin de tegenstelling van de belangen eerder wordt uitvergroot dan dat deze worden verkleind.”

 Weurding pleitte voor de komst van een nieuw systeem op basis van een directe verzekering met de volgende vier uitgangspunten:

1. Directe en adequate hulp bieden aan het slachtoffer

De wens is dat mensen met letsel direct na een ongeval hulp krijgen bij de eerste zorgen. Eén aanspreekpunt die je helpt bij praktische zaken.   

2. Faire, snelle, duidelijke, gelijke vergoeding voor het slachtoffer.

“In ons huidige systeem kunnen mensen met vergelijkbaar letsel en in vergelijkbare omstandigheden toch een totaal uiteenlopende letselschadevergoeding ontvangen. We zijn er daarom voorstander van dat daar meer gelijkheid in komt. Verscheidenheid waar nodig, maar eenduidigheid waar het kan. Geen one size fits all, maar wel een duidelijk proces en een gelijke en faire vergoeding voor slachtoffers.”

 3. Goede nazorg voor slachtoffers

“ We merken dat slachtoffers soms vele jaren na het definitief regelen van de schade hulp nodig hebben met het opnieuw aanvragen van hulpmiddelen of het zoeken naar ander werk. We willen onderzoeken of het mogelijk is hen daarbij te helpen met het bieden van kortdurende concrete hulp.

4. Bij letsel ga je als slachtoffer naar je eigen verzekeraar

 “Schadeafhandeling door de eigen verzekeraar zorgt echt voor snellere hulp en vergoedingen zo heeft een pilot aangetoond. Dit alles betekent natuurlijk niet dat verzekeraars van mening zouden zijn dat er voor belangenbehartigers geen plaats is in een nieuw systeem. Integendeel. als er sprake is van ernstig letsel is het juist belangrijk dat slachtoffers adequaat worden bijgestaan door een deskundige rechtshulpverlener.”

Nieuw stelsel vraagt tijd

Verzekeraars realiseren zich dat een ander stelsel er niet van de ene op de andere dag is. Dat betekent dat we de mogelijkheden die er zijn om binnen het huidige stelsel verbeteringen door te voeren nog moeten benutten. Verzekeraars komen daarvoor met ideeën waarbij zij zich in eerste instantie willen richten op schades die langer dan 5 jaar lopen en waar verschil van mening bestaat over de schadeomvang.

Samengevat noemde hij een vijftal ideeën:

 • Een stelsel waarin sprake is van minder polarisatie door en voor betrokken partijen

 • adequate hulp voor het slachtoffer

• een faire en transparante schadevergoeding waarbij gelijke gevallen een gelijke uitkomst hebben.

 • Een stelsel waarbij ons inziens doorlooptijden aanzienlijk kunnen worden bekort. Waarbij er sneller duidelijkheid ontstaat.

 • Een stelsel waarin slachtoffers zich meer gerespecteerd en bijgestaan voelen

“Gezamenlijk kunnen wij forse en innovatieve stappen zetten om de positie en belangen van het letselschadeslachtoffer echt te verbeteren”, verstelde Weurding, die afsloot met  de oproep “om ons nog meer te laten leiden door het belang van het letselslachtoffer zelf. Daarin de samenwerking te zoeken. En waar nodig over onze eigen schaduw te springen. Dit alles om te voorkomen dat letselslachtoffers nog een tweede keer de dupe worden. Daar willen het Verbond van verzekeraars en zijn leden zich krachtig voor inzetten.”

Zie de gehele speech van Richard Weurding