Verbond tegen hogere kapitaaleisen om beperkt systeemrisico verder te verkleinen

vDe verwevenheid tussen verzekeraars en andere financiële instellingen is beperkt. Het systeemrisico, de kans dat een grote verzekeraar in financiële problemen een andere financiële instelling daarin  ‘meetrekt’, is klein. Daarom is het Verbond verbaasd over de vergaande voorstellen van EIOPA aan de Europese Commissie om het reeds beperkte systeemrisico nog verder in te perken door de kapitaaleisen voor verzekeraars verder te verhogen.

Huidige regels voldoen

Het Verbond krijgt sterk de indruk dat EIOPA de herziening van het Europese Solvency-toezichtskader (een van de strengste toezichtregimes ter wereld) aangrijpt om alle mogelijke toekomstige risico’s uit te sluiten en daarbij de proportionaliteit uit het oog dreigt te verliezen. “Aanpassingen moeten erop gericht zijn het huidige systeem te verbeteren, ook wat betreft het systeemrisico. De huidige regels voor het tegengaan van systeemrisico voldoen prima. Daarom ziet het Verbond geen reden om grote verzekeraars of holdings extra kapitaaleisen op te leggen om het reeds beperkte systeemrisico verder te verkleinen. Verzekeraars verplichten nog meer kapitaal aan te houden voor mogelijke, toekomstige risico’s heeft gevolgen voor het risicobeheer, het rendement op beleggingen (en de financiering van verzekeraars) en hun klanten die er uiteindelijk de rekening voor betalen.”

“Als toezichthouders willen monitoren of een systeemrisico zich voor kan doen, laten we dan zorgen voor instrumenten die passen bij het internationale kader voor het aanpakken van systeemrisico”, vervolgt het Verbond. ” Het voorstel van EIOPA om het ‘prudent person principle’ (de verzekeraar belegt in het belang van zijn verzekerde) uit te breiden past daarbij. Daarom steunen wij de introductie van zogeheten ‘Systemic Risk Management Plans’ (SRMP’s) als de voordelen daarvan opwegen tegen de kosten. In een dergelijk plan beschrijft een verzekeraar alle maatregelen die hij wil nemen om een mogelijk systeemrisico aan te pakken.”

Geen voortijdig ingrijpen door toezichthouders

Proportionaliteit en onbedoelde neveneffecten zijn ook een punt van zorg bij het EIOPA-voorstel om dividenduitkeringen te beperken, stelt het verbond. “Op deze manier wil EIOPA voorkomen dat geld naar aandeelhouders gaat terwijl een verzekeraar (mogelijk) in zwaar weer kan komen. Als een toezichthouder dividenduitkeringen mag tegenhouden terwijl de verzekeraar aan de solvabiliteitseisen voldoet, is dat een verkapte verhoging van de solvabiliteitseis (SCR, een door de verzekeraar aan te houden kapitaalbuffer voor onvoorziene omstandigheden). “

Volgens het Verbond zijn nationale toezichthouders prima in staat om via het SCR en de minimumkapitaaleis (MCR, de ondergrens van de SCR) tijdig in te grijpen wanneer een verzekeraar niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen. “Het beperken van dividenduitkeringen maakt het voor verzekeraars alleen maar lastiger om kapitaal aan te trekken via kapitaalmarkten omdat beleggers in aandelen van verzekeraars het dividendrendement juist aantrekkelijk vinden.”

Voldoende waarborgen via ORSA

“Via de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) brengt een verzekeraar mogelijke toekomstige risico’s, zoals klimaatverandering, in kaart. Ook wordt in de ORSA beschreven welke bijbehorende beheersmaatregelen een verzekeraar treft, mocht een dergelijk risico zich voordoen. De nationale toezichthouders beoordelen de ORSA’s van individuele verzekeraars. Zij kunnen ook kijken of er zich mogelijk macroprudentiële risico’s voordoen die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit van de sector. Toezichthouders kunnen eventuele macroprudentiële zorgen bespreken met de relevante autoriteiten, zoals de European Systemic Risk Board (ESRB). Verdergaande maatregelen zoals EIOPA voorstelt zijn daarom niet nodig, aldus het Verbond.