Verbond over aanpak Kabinet niet-verzekerbare materiële schade wateroverlast Limburg en Noord-Brabant: “Een belangrijk signaal daarbij is de toevoeging dat ondernemers voortaan worden geacht zich voldoende te verzekeren”

Het kabinet heeft ingestemd met een schaderegeling om tegemoet te komen in niet-verzekerbare materiële schade die is ontstaan door de wateroverlast in Limburg en Noord-Brabant in juli dit jaar. De overheid komt, bij wijze van uitzondering, deze keer ook tegemoet aan schades van ondernemers door overstromingen van de Geul en de Gulp. Een belangrijk signaal daarbij is de toevoeging dat ondernemers voortaan worden geacht zich voldoende te verzekeren.

Op de website van de Rijksoverheid kunnen gedupeerden van de ramp in Limburg en Noord-Brabant terecht voor een overzicht van wat wel en niet (deels) vergoed wordt door het rijk. Ondertussen zetten verzekeraars alles op alles om de binnengekomen claims, tot nu toe circa 13.000, zo snel mogelijk af te handelen. “De eerste schades zijn al afgewikkeld en uitbetaald,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur Verbond van Verzekeraars. 

Ruimhartigheid overheid uitzondering 

Het kabinet besloot vandaag om ook ruimhartig te zijn voor zakelijke overstromingsschade van de Geul en de Gulp waar wél verzekeringsmogelijkheden voor zijn, maar die nog niet algemeen bekend blijken. Dit is echter een uitzondering. Het ministerie van Justitie en Veiligheid schrijft daarover: ‘…bij toekomstige rampen wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.’  

Particulieren zijn doorgaans goed verzekerd voor schade door regenval en overstromingen van kleinere rivieren en beken, zoals de Geul en de Gulp. Ook ondernemers kunnen zich daar goed voor verzekeren, maar (nog) niet bij élke verzekeraar. Weurding: “We zien schrijnende gevallen, waarvoor het Kabinet nu ruimhartigheid laat zien. De toevoeging dat ondernemers voortaan geacht worden zich goed te verzekeren is een belangrijk signaal.”  

Door klimaatverandering neemt de kans op extreem weer namelijk toe. Verzekeraars zien dit de afgelopen jaren terug in de toenemende klimaatschadelast. Weurding: “Het is belangrijk dat ondernemers en hun adviseurs huidige én toekomstige (overstromings)risico’s goed in kaart brengen. Daarbij is het belangrijk om niet alleen te kijken naar de káns dat iets gebeurt, maar ook naar de financiële gevolgen. Kun en wíl je die dragen?” 

Weurding vervolgt: “Blijf jezelf goed verzekeren, check je polis regelmatig, al dan niet samen met een deskundige financieel adviseur. Houd daarbij in het achterhoofd dat verzekeraars hun producten blijven ontwikkelen en er steeds meer mogelijk is.”  

Wts 

Direct na de ramp kondigde het kabinet aan gedupeerden bij te staan met een financiële tegemoetkoming voor niet-verzekerbare schades op grond van de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (Wts). De Wts is een vangnet voor schade die in alle redelijkheid niet-verzekerbaar, niet-verhaalbaar en niet-vermijdbaar is. Daaruit vloeit de schaderegeling van de overheid voort.  

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in een door de overheid vastgesteld gebied. Het schadegebied bestaat uit delen die zijn getroffen door overstromingen en/of extreme regenval. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend voor gedupeerden. 

Lees meer over de wateroverlast in Limburg in relatie tot verzekeren