Toezichthouder DNB stelt verzekeraars vragen over Brexit: over bewustzijn en blootstelling risico’s en de getroffen mitigerende maatregelen

Nu de datum van de Brexit nadert doet DNB een uitvraag over de risico’s van een ‘harde’ Brexit onder een groep grote Nederlandse verzekeraars. Met deze uitvraag wil DNB meer inzicht krijgen in de mate waarin verzekeraars blootstaan aan de risico’s van een harde Brexit, de mate waarin verzekeraars zich bewust zijn van deze risico’s en de mitigerende maatregelen die verzekeraars nemen. “Daarnaast kunnen wij als DNB informatie uit de uitvraag gebruiken om opvolging te geven aan opinies die EIOPA heeft gericht aan toezichthouders.”:,  (

DNB heeft de afgelopen periode meermaals in haar nieuwsbrieven aandacht gevraagd voor de gevolgen van het vertrek van het VK uit de EU. “Op dit moment kan het risico van een harde Brexit nog steeds niet worden uitgesloten. Hiermee wordt gedoeld op een situatie waarin het VK op 29 maart 2019 de EU verlaat zonder uittredingsakkoord en zonder transitieperiode.”, aldus de toezichthouder, die in een eerdere nieuwsbrief als risico de impact van een harde Brexit op de kapitaalpositie noemde.

“Ook bestaan risico’s voor de uitvoering van doorlopende verzekeringscontracten afgesloten tussen in de EU en in het VK gevestigde partijen.  Belangrijk voor verzekeraars is daarnaast het risico dat zij niet langer – of niet langer onder de huidige voorwaarden – toegang hebben tot in het VK gevestigde infrastructuur zoals Central Counterparty Clearing houses (CCP’s). Ook kan de uitvoering van (OTC) derivatencontracten, die zijn afgesloten met in het VK gevestigde tegenpartijen en die doorlopen na de Brexit-datum, in de knel komen. Deze tegenpartijen beschikken mogelijk niet langer over de benodigde autorisaties om beleggingsdiensten aan EU-tegenpartijen te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten die gerelateerd zijn aan deze derivatencontracten.’

In de meest recente nieuwsbrief geeft DNB aan nog te bezien op welke manier de resultaten van de uitvraag teruggekoppeld zullen worden aan de betreffende verzekeraars en/of de sector. “Waar nodig zal DNB op basis van de verkregen informatie met verzekeraars nader contact opnemen”, meldt de toezichthouder.