Swiss Re ziet groeiende vraag naar verzekeringsbescherming, positieve vooruitzichten voor premies

Swiss Re verwacht dat de premiestijging op de verzekeringsmarkt zal aanhouden, gedreven door toegenomen risicoblootstellingen, risicobewustzijn en evoluerende behoeften van klanten. Volgens het Swiss Re Institute zullen de premies voor schadeverzekeringen tegen eind 2021 naar verwachting gemiddeld 10% hoger liggen dan het niveau van vóór COVID-19. De verhoogde risicotrends zullen de behoefte aan verzekeringsbescherming doen toenemen, maar vereisen ook een grotere focus op evaluatie en modellering, en ervoor zorgen dat de prijsstelling adequaat is voor de genomen risico’s.

In de aanloop naar de Rendez-Vous de Septembre 2021 gaf  Swiss Re zijn visie op de marktsituatie en de mogelijke implicaties voor het vernieuwingsseizoen. Een belangrijk discussiepunt voor herverzekeraars in de huidige omgeving zal zijn dat de risico’s zullen toenemen als gevolg van trends op de langere termijn en de implicaties daarvan.

Swiss Re’s Chief Executive Officer Reinsurance Moses Ojeisekhoba zegt in een toelichtingi: “Er is een duidelijk besef dat de frequentie en de omvang van claims toeneemt, zoals blijkt uit recente natuurrampen of cyberincidenten. Dit betekent dat de behoefte aan bescherming toeneemt, en de sector heeft belangrijk werk te doen bij het aanbieden van verzekeringen en het dichten van de protection gap’ . Swiss Re’s uitgebreide risicokennis en zeer sterke kapitaalpositie stellen ons in staat om onze klanten te ondersteunen bij hun groeiambities.”

Klimaatverandering grootste bedreiging

Klimaatverandering vormt op lange termijn de grootste bedreiging voor de wereldeconomie. Volgens het Swiss Re Institute zal de wereldeconomie tegen 2050 tot 18% van het bruto binnenlands product verliezen als er geen maatregelen worden genomen om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. Vooral de risico’s van secundaire gevaren, zoals overstromingen of bosbranden, nemen toe, mede onder invloed van de verstedelijking, waardoor steeds grotere gemeenschappen en activa worden blootgesteld aan extreme klimaatgebeurtenissen. De toenemende digitalisering en onderlinge verwevenheid dragen bij tot het huidige risicolandschap, bijvoorbeeld op het gebied van cyberbescherming.

Bijgevolg is er een grotere behoefte aan verzekeringsbescherming, wat zich vertaalt in positieve vooruitzichten voor de premies, aangezien deze de toegenomen risico’s zullen moeten weerspiegelen. Volgens het Swiss Re Institute zullen de premies voor schadeverzekeringen tegen eind 2021 naar verwachting 10% boven het niveau van vóór de COVID-19 stijgen tot 6,9 biljoen USD en in 2022 voor de allereerste keer de 7 biljoen USD overschrijden.

Hoewel de klimaatverandering een reële bedreiging vormt, biedt zij ook de grootste groeikansen voor de sector omdat er grote investeringen nodig zullen zijn. Volgens het Swiss Re Institute zijn voor de verwezenlijking van de 2030-agenda voor wereldwijde duurzame ontwikkeling investeringen in de orde van grootte van 6,9  biljoen USD per jaar nodig.

Verhoogde inflatierisico’s

Herverzekeraars moeten zich volgens het Swisa Re Institute ook voorbereiden op verhoogde inflatierisico’s. De inflatiedruk op consumentenprijzen zal op korte termijn naar verwachting hoog blijven en de inflatiedruk op medische kosten en lonen, die bijzonder relevant is voor de inflatie van schadeclaims, zal op middellange termijn naar verwachting toenemen. Bovendien zal de tendens van sociale inflatie in de VS zich waarschijnlijk voortzetten, als gevolg van een omstreden klimaat. De prijsstelling moet deze trends weerspiegelen en anticiperen op een hogere schadeactiviteit.

Thierry Léger, Group Chief Underwriting Officer van Swiss Re, zegt hierover in een toelichting het volgende: “Naarmate het risicolandschap zich verder ontwikkelt en risico’s complexer worden, moet er nog meer aandacht komen voor het evalueren en modelleren van deze risicotrends en moet ervoor worden gezorgd dat de prijsstelling adequaat is voor de genomen risico’s. Daarom neemt het belang van acceptatiecapaciteiten verder toe, des te meer gezien het aanhoudend lage renteklimaat. Bij Swiss Re blijven we ons dan ook richten op een wetenschappelijk, technologisch en datagestuurd acceptatiebeleid.”

“ Swiss Re blijft aanzienlijk investeren om zijn datacapaciteiten in de waardeketen te verbeteren en transformeert van een data-ondersteunde naar een data-gestuurde underwriting-organisatie, die zijn sterke punten op het gebied van data holistisch benut. Datagestuurde inzichten en geautomatiseerde, analytisch gestuurde processen (machine learning, verwerking van natuurlijke taal) zijn uitgebreider van gerelateerde datapunten, duwen de conformiteit met normen op en bevorderen een accuraat, onbevooroordeeld perspectief op acceptatiebeslissingen. Dit zal ook de klanten van Swiss Re ten goede komen. De voortdurende investeringen van de groep in technologie en gegevens vormen ook een belangrijk onderdeel van Swiss Re’s Solutions-aanpak – de basis om klanten hulp te bieden bij het beheren van bestaande en opkomende risico’s. Aangezien sommige van de eerder genoemde trends op het gebied van schades  zich voordoen en risico’s complexer worden, zijn primaire verzekeraars op zoek naar herverzekeraars die niet alleen kapitaal verschaffen, maar ook kennis, vertrouwen in de risicobeoordeling en diversificatie bieden. “

Swiss Re’s Chief Executive Officer Reinsurance Moses Ojeisekhoba zegti hierover: “Wij werken samen met toonaangevende partners om problemen in de verzekeringswaardeketen aan te pakken. We zijn ervan overtuigd dat we door deze partnerschappen en door gebruik te maken van de wereldwijde mogelijkheden en ervaring van Swiss Re, het best in staat zijn om onze klanten te helpen hun waarde te maximaliseren en tegelijkertijd een meetbare impact te realiseren. Op die manier ontsluiten we gezamenlijk nieuwe bedrijfsmodellen in de hele sector, verleggen we de grenzen van het verzekeringswezen en verkleinen we de lacunes in de bescherming.”