Schadebedrijf draagt sterk bij aan forse resultaatsverbetering Achmea

Achmea heeft in 2019 operationele resultaat sterk ziet verbeteren tot  € 547 miljoen (2018: €391 miljoen). Dit verbeterde resultaat werd vooral gedreven door een stijging van het resultaat bij Schade & Inkomen – met 84% van € 97 miljoen tot  € 178 miljoen – en de overige activiteiten. Daarnaast steeg het resultaat bij Pensioen & Leven en  Oudedagsvoorzieningen.       

Het resultaat van Achmea ontwikkelt zich hiermee verder richting de resultaatambities.  Willem van Duin, voorzitter Raad van Bestuur:  “ Achmea heeft het jaar 2019 met een goed resultaat afgesloten met een stijging van het operationeel resultaat tot €547 miljoen, waarbij ook onze solvabiliteit verder is gestegen tot 214% na uitkering van dividend. We zijn gegroeid in klanten en premieomzet bij schadeverzekeringen en hebben het resultaat uit onze pensioen- en levensverzekeringsactiviteiten verder verhoogd.”

De gecombineerde ratio (COR) van de Nederlandse schade- en inkomensverzekeringen is in 2019 verbeterd en kwam uit op 95,0% (2018: 95,5%). Het operationeel resultaat nam fors toe tot €178 miljoen (2018: €97 miljoen) door premiegroei, schadelastbeheersing en hogere beleggingsopbrengsten. Daarnaast werd het resultaat 2018 negatief beïnvloed door de januaristormen.

De Nederlandse pensioen- en levensverzekeringen hebben in 2019 een sterk operationeel resultaat gerealiseerd van €363 miljoen (2018: €334 miljoen). Het resultaat is verbeterd door een hoger technisch resultaat en hoger beleggingsresultaat. In lijn met onze service-book strategie is de premieomzet gedaald.  Het operationeel resultaat van Oudedagsvoorzieningen is in 2019 gestegen tot €30 miljoen (2018: €15 miljoen). Deze toename is grotendeels het gevolg van een hoger renteresultaat en een eenmalig fair-value resultaat gerelateerd aan de overname van een deel van de activiteiten van a.s.r. bank door Achmea Bank. In 2019 is het beheerd vermogen bij Achmea Investment Management verder toegenomen. 

Het operationeel resultaat op onze Internationale activiteiten bedroeg €22 miljoen (2018: €29 miljoen). Het lagere resultaat wordt veroorzaakt door een hogere schadelast door de natuurbranden in Australië en door lagere zorgresultaten in Griekenland en Slowakije door het wegvallen van incidentele baten. Tegelijkertijd investeerde Achmea in onze Canadese online schadebemiddelingsactiviteiten en is het resultaat in Turkije licht toegenomen.

Het resultaat van segment Overige activiteiten is sterk verbeterd. Naast de resultaten van Achmea Reinsurance en Syntrus Achmea Real Estate & Finance worden in dit segment ook de financieringslasten en aandeelhouderskosten verantwoord. Het verbeterde resultaat wordt deels verklaard door hogere resultaten voor Achmea Reinsurance dat profiteerde van een gunstige schadelastontwikkeling op oude jaren, terwijl er in 2018 juist een grote schadelast was als gevolg van de januaristormen. Daarnaast waren de reorganisatielasten in 2019 lager dan het voorgaande jaar.

De  zorgactiviteiten droegen in 2019 € 62 miljoen (2018: €128 miljoen) bij aan het resultaat. Op de basiszorgverzekeringen is een negatief resultaat gerealiseerd van €26 miljoen (2018: €45 miljoen) als gevolg van hoge schadelast uit oude jaren. Het resultaat op het huidige schadejaar bedroeg € 66 miljoen (2018: €39 miljoen negatief). Op de aanvullende zorgverzekeringen is een positief resultaat behaald van €86 miljoen. Het resultaat was voor €79 miljoen afkomstig uit het huidige schadejaar (2018: €62 miljoen). Daarnaast zijn de bedrijfskosten verder gedaald, mede dankzij de integratie van Zilveren Kruis en De Friesland.