SAR organiseert op derde donderdag van September mini-symposium over pensioenactualiteiten

       
Op de derde dinsdag van september is het traditiegetrouw Prinsjesdag. Dan spreekt de koning de Troonrede uit en presenteert het kabinet zijn plannen voor het komende jaar. Dit jaar valt Prinsjesdag op 17 september a.s. Twee dagen later organiseert de SAR voor de ingeschreven RPA’s en voor andere geïnteresseerden een mini-symposium over Pensioenactualiteiten.

In de lijn van het eerder dit jaar succesvolle mini-symposium over de gevolgen van de Brexit wordt op 19 september a.s. in het pensioensymposium toegelicht wat de impact is van de in de Troonrede door de regering gepresenteerde pensioenplannen voor de dagelijkse adviespraktijk van het professionele pensioenintermediair.

Eén van de sprekers is de in pensioenland bekende Jaap Koelewijn, hoogleraar Corporate Finance, Nyenrode Business University. Het volledige programma inclusief de gastsprekers wordt later bekend gemaakt. Noteer de datum van 19 september a.s. alvast in uw agenda. Een must voor een ieder die zich actief bezighoudt met de pensioenadvisering.  

Pensioenorde
In een speciale nieuwsbrief staat de SAR daarnaast stil bij de beëindiging van de samenwerking met de Pensioenorde (voorheen NOPD). “We begrijpen dat de snelle en voor velen wellicht onverwachte beëindiging van de samenwerking met de Pensioenorde vragen oproept en tot onduidelijkheid en mogelijk zelfs enige verwarring heeft geleid. Niet in de laatste plaats door de berichtgeving in de media hieromtrent. Vandaar dat wij een verduidelijking van onze kant op zijn plaats achten.

RPA-Register blijft bestaan
Het allerbelangrijkste is: de erkenningsregeling RPA en het bijbehorende register blijven bestaan en gaan verder met hun activiteiten zoals ze vanaf de start van het register hebben gedaan. De SAR houdt zich bezig met het beheer van het RPA-register en met de invulling van de PE-sessies die voor de ingeschreven RPA’s worden georganiseerd.
” Zoals wij deze al bijna 20 jaar ook – en niet zonder succes – ook voor RAiA’s, RMiA’S en sinds 2017 ook voor de RGA’s, in samenwerking met de NVGA, organiseren.Eigenlijk verandert er dus niets en keren we terug naar de situatie van voor de samenwerking met de Pensioenorde per januari 2019. Business as usual derhalve!”

De essentie van het bestaansrecht van de SAR is van meet af aan gelegen in het beheren van de register van de erkenningsregelingen RMiA, RAiA, RPA en RGA, en het in stand houden en waarborgen van de kennis, deskundigheid, integriteit en vaardigheden van de in het register ingeschreven professionals.

“Dat laatste doen we sinds 2000 door het organiseren van een groot aantal – inmiddels bijna 200 per jaar – kwalitatief hoogwaardige vakinhoudelijke PE-sessies, die worden gegeven door zeer ervaren en deskundige docenten uit zowel de (beroeps)praktijk als uit de academische wereld. Daarin ligt bovendien de kracht en de meerwaarde van de SAR, niet in de laatste plaats doordat het gebodene door de ingeschrevenen hogelijk worden gewaardeerd!”

De SAR geeft daarnaast nadrukkelijk aan het van essentieel belang te vinden dat de belangen van de RMiA’s, RAiA’s, RGA’s en RPA’s bij alle stakeholders in de markt optimaal worden behartigd. “Wij hebben echter van meet af aan aangegeven dat wij op dat vlak geen rol voor ons zelf weggelegd zien, maar ons willen beperken tot onze kernactiviteiten: het beheren van de registers en het bewaken van het kwaliteitsniveau door middel van onze PE-trajecten en de verdere ontwikkeling van deze trajecten.”

“Wij hebben er dan ook bewust voor gekozen om de belangenbehartiging van de bij ons ingeschreven professionals over te laten aan organisaties die daartoe beter geëquipeerd zijn. Zoals Adfiz, de NVGA en op pensioengebied de Pensioenorde. Van tegenwerking op dat vlak, zoals door de Pensioenorde in de media wordt gerept, is dan ook geen enkele sprake. Sterker nog, wij hopen voor de ingeschreven RPA’s van harte dat hun belangen bij politiek, overheid, toezichthouder en marktpartijen optimaal behartigd zullen (blijven) worden. Door de Pensioenorde of welke andere belangenbehartiger ook.”


SAR zoekt ambitieuze kandidaten voor het RPA-bestuur en de Commissie PE

Nu het volledige RPA-bestuur is opgestapt is de SAR op zoek naar gedreven, ambitieuze en gemotiveerde pensioenprofessionals die bereid zijn het RPA naar een nog hoger niveau te tillen. Ook is er behoefte aan RPA’s die binnen de Commissie PE actief willen meedenken over de opzet en invulling van de PE-bijeenkomsten en het jaarlijkse symposium voor hun collega RPA’s.

Geïnteresseerden kunnen de  functieprofielen opvragen via het secretariaat van de SAR n.sterrenberg@stichtingassurantieregistratie.nl. Voor meer informatie over de vacatures kan contact worden opnemen met Michel Hassefras, voorzitter SAR (michel@hassefras.com) of Nelleke Sterrenberg.