SAR informeerde met druk bezocht mini-symposium adviseurs over gevolgen Brexit voor verzekeringspraktijk

Op woensdag 6 maart jl. organiseerde de Stichting Assurantie Registratie (SAR) in hotel- en conferentiecentrum Woudschoten in Zeist voor de ingeschreven RAiA’s, RGA’s en RMiA’s een eenmalig mini-symposium over de gevolgen van de Brexit voor de verzekeringspraktijk.

Uit de presentaties van de beide gastsprekers kan onder meer worden geconcludeerd dat niet alleen de politiek (vooral de Britse) zich slecht heeft voorbereid op de komst van de Brexit, maar dat dit ook geldt voor veel bedrijven, zowel in Groot-Brittannië als op het Europese vasteland, die hieromtrent een veel te afwachtende houding hebben ingenomen. Een andere in het oog springende conclusie was dat wat de uitkomst van het politieke debat ook wordt – deal or no deal – er repercussies zijn voor  verzekeraars, makelaars en andere intermediairbedrijven en gevolmachtigd agenten.

In haar welkomstwoord vertelde Willeke van de Weerd, voorzitter van de Commissie PE bij de SAR, over de werkzaamheden van de commissie, de vorig jaar in totaal 185 PE-bijeenkomsten organiseerde voor de ingeschreven RMiA’s, RAiA’s, RGA’s en RPA’s. Voor dir jaar staat meer dan 200 bijeenkomsten op het programma. “Met ons PE-programma streven we als commissie voor de ingeschrevenen een hoger en verdiepend kennisniveau na waarbij bij de keuze van de onderwerpen de actualiteit leidend is.” Zij noemde het mini-symposium over de Brexit daar een goed voorbeeld van. De belangstelling voor dit onderwerp was dermate groot dat de 100 beschikbare plaatsen al snel ‘uitverkocht’ waren. Om ook de andere tientallen belangstellenden kennis te laten nemen van het programma is de gehele sessie op video opgenomen, een unicum in de historie van de SAR.

.

Twee gastsprekers

Het actuele thema werd belicht door twee gastsprekers. Voor de pauze was het woord  aan organisatieadviseur Raimond Nicodem, Program Director Brexit Restructurring & Delivery van Nicodem & Company, die inging op de politieke context van de Brexit en de gevolgen daarvan voor het bedrijfsleven. Hij had geen goed woord over de manier waarop vooral de Britse politiek met dit onderwerp is omgegaan, die van meet af aan ogenschijnlijk geen enkel plan leek e hebben hoe dit aan te pakken en wat de mogelijke consequenties zouden kunnen zijn. “Het is in feite één grote chaos. Bovendien heb ik in mijn gehele loopbaan als organisatieadviseur nog niet eerder een dergelijke ingrijpende verandering meegemaakt waarop door bedrijven zo afwachtend is gereageerd als op de Brexit. Zowel Engelse bedrijven als bedrijven op het Europese vasteland hebben zich hierop in het algemeen zeer als slecht voorbereid.”

Vervolgens ging hij in op de mogelijke opties – deal or no deal –  en gevolgen daarvan voor de praktijk van alledag voor ondernemers. “Wat de uitkomst ook is, het wordt nooit meer zoals vandaag”, hield hij zijn gehoor voor. “Bovendien is onzekerheid troef. Zelfs bij een orderly exit  moeten er nog een groot aantal wetten  worden aangenomen door het Britse parlement en heeft de EU nu al aangegeven dat het te kort dag is om op tijd de nieuwe wetten te implementeren in de Europese wet- en regelgeving. En bij een no deal is er geen sprake van een overgangsperiode van 21 maanden of langer en gaat de nieuwe situatie meteen in op 30 maart 00.00 uur”, aldus Nicodem, die behalve mogelijke problemen bij het zakendoen met Britse bedrijven echter ook kansen ziet. “We zijn het Europese land dat het dichtst ligt bij het Verenigd Koninkrijk en zijn sterk op het gebied van logistiek en infrastructuur.”

Na  de pauze ging mr. Cees de Jong, onafhankelijk consultant Insurance Regulation & Supervision en tevens als onderzoeker verbonden aan het UVA Amsterdam Centre for Insurance Studies, specifiek in op de implicaties van de verschillenede Brexit-opties voor de verzekeringsmarkt. Daarbij belichtte hij onder meer het EU-regime voor de verzekeringssector, de Richtlijnen Solvency II  en Verzekeringsdistributie (IDD) en een negental aanbevelingen van de Europese toezichthouder EIOPA voor de verzekeringssector.

Ook hij had niet echt een positieve boodschap voor het aanwezige intermediair. “Wat er ook gebeurt – deal or no deal – er zullen de nodige repercussies zijn voor verzekeraars, intermediairs en gevolmachtigd agenten. Zo wordt Groot-Brittannië meteen na 29 maart (bij no deal) of na 21 maanden (bij deal)  ‘een derde land’ waardoor een verzekeraar, makelaar of coverholder een vergunning (Europees paspoort) moet aanvragen en krijgen om zaken te kunnen blijven doen in Europa. Andersom kan de Brexit belemmeringen opwerpen voor verzekeraars, gevolmachtigd agenten en tussenpersonen met een zetel in Nederland die actief zijn of willen worden op de markt in het VK. “De Brexit heeft, ongeacht de uitkomst, echter direct geen directe gevolgen voor verzekeringnemers”, vertelde De Jong.

Uit de vele vragen na afloop bleek dat het onderwerp danig leeft bij het intermediair  en dat de SAR hiermee haar mini-symposium derhalve goed heeft ingespeeld bij de actuele kennisbehoefte bij haar ingeschrevenen.