RiFD: Bedrijfsleeftijd is een goede indicatie voor financiële soliditeit en omvang

 

Het intermediaire verzekeringsbedrijf in Nederland is relatief ervaren. 88% is al zes  jaar of langer actief en ruim de helft al minimaal 16 jaar. Slechts 12% van de intermediairs bestaat korter dan vijf jaar. Vooral volmachtbedrijven zijn zeer ervaren: 55% bestaat al 21 jaar of langer. Hypotheekkantoren daarentegen zijn weer relatief jong, zo blijkt uit de publicatie ‘Marktflitsen Special’ van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD). Daaruit blijkt verder dat jonge kantoren,  relatief gezien kleiner zijn  en zijn financieel iets minder gezond dan bedrijven met een oprichtingsdatum verder in het verleden. Wel ligt het percentage onvoldoende credit ratings bij bedrijven tot en met vijf jaar met 27% fors hoger dan het gemiddelde van 18%. Het gemiddeld aantal FTE’s per intermediair bedraagt 4,7. Bij oudere intermediairs (50 tot 100 jaar) loopt dit aantal op tot gemiddeld 10. Oudere intermediairs bevinden zich vooral in Noord- en Zuid-Holland.

In de publicatie bestempelt het RiFD zichzelf als ‘de specialist als het gaat om risico-inschattingen ten aanzien van het financieel intermediair in Nederland’. In dat kader heeft het  de financiële gezondheid of credit rating alle intermediairs in beeld, uitgedrukt in een cijfer tussen de 1 en 10. “Relatief jonge bedrijven krijgen gemiddeld een lager credit rating van 6,9 (het overall gemiddelde is 7,2). Een gemiddelde zegt echter niet alles. Het kan zijn dat een klein aantal zeer lage credit ratings het gemiddelde omlaag trekt of een klein aantal zeer hoge credit ratings omhoog. Vandaar dat het RiFD ook kijkt naar het percentage onvoldoendes. Het blijkt echter dat ook het percentage onvoldoende credit ratings bij jonge bedrijven met 27% veel hoger ligt dan het totaal gemiddelde van 18%. In het algemeen kunnen we zeggen dat hoe langer een bedrijf bestaat hoe financieel stabieler het is. Wel lijkt het erop dat de oudjes, intermediairs ouder dan 100 jaar, toch wat gezondheidsproblemen ondervinden. Want ook bij deze groep bedrijven ligt de gemiddelde credit rating met 7,0 onder het gemiddelde van 7,2 en zijn er meer onvoldoendes.”

Overige uitkomsten

Uit de RiFD-inventarisatie blijkt verder dat driekwart van de Nederlandse intermediairs in de afgelopen 25 jaar is opgericht. De meeste bedrijven zijn 11 tot 15 jaar oud, namelijk 19%. Bijna de helft van de bedrijven bestaat 15 jaar of korter. Het aantal bedrijven in de wat oudere leeftijdscategorieën is gering. Maar 20% van de intermediairs is 30 jaar of ouder. Dat zal te maken hebben met fusies en overnames. Daardoor zijn in de loop van de tijd veel intermediairs verdwenen. Slechts 12% (ruim 750) van de intermediairs is jonger dan vijf jaar. Hoe ouder het intermediair, des te meer werknemers volgens de KvK. Het gemiddelde ligt op 4,7 FTE. Jonge bedrijven zitten hier met gemiddeld 2,3 FTE ruim onder. Oudere bedrijven zitten hier fors boven, oplopend tot 10 FTE.

Om een goede bedrijfsvoering te kunnen realiseren geldt er in de branche een omzetindicatie per werknemer. Deze bedraagt zo tussen de € 80.000 en € 100.000 per FTE. Stel dat we als gemiddelde omzet per FTE € 90.000 hanteren, dan is de totale omzet in de sector circa 2,4 miljard euro . De oudere intermediairs hebben hierin een relatief groter aandeel, omdat ze meer werknemers hebben. Een kanttekening die we moeten maken is dat de FTE cijfers bij de KvK niet altijd even nauwkeurig zijn. Ondernemers moeten zelf wijzigingen van aantallen doorgeven en dit gebeurt niet altijd zorgvuldig en vaak met vertraging.

Het RiFD heeft de intermediaire markt ingedeeld in 13 verschillende categorieën, waaronder provinciale kantoren, volmachtkantoren, pensioenkantoren, makelaarskantoren etc. Volmachtkantoren blijken veel meer ervaren zijn dan de provinciale kantoren. Maar liefst 45% van de volmachtkantoren bestaat 25 jaar of langer en meer dan de helft is ouder dan 20 jaar (55%). Bij de provinciale kantoren is dat slechts resp. 22% en 33%. Het blijkt dat hypotheekkantoren veel jonger zijn dan de allround kantoren. Maar liefst 84% van deze kantoren is jonger dan 25 jaar. Het blijkt dat de oudere intermediairs van Nederland vooral in Noord-Holland en Zuid-Holland zitten. Niet alleen absoluut gezien, maar ook relatief. Absoluut gezien zit 36% van alle intermediairs in deze beide provincies. In Zuid-Holland 20% en in Noord-Holland 16%. Van de oudere intermediairs (oprichtingsdatum langer dan 50 jaar geleden) zit 24% in Zuid-Holland en 18% in Noord-Holland. Niet geheel verwonderlijk als we kijken naar de ontwikkeling van de Randstad in de afgelopen decennia. Provincies waar relatief gezien echt opvallend veel jonge bedrijven (intermediairs die zes jaar of korter bestaan) zitten, zijn er niet. Utrecht, Flevoland en Friesland hebben wel een licht hoger percentage jonge intermediairs ten opzichte van het overall percentage.